161 mil med landegrense, 73 millioner kroner – grenseløse muligheter

Det er klart etter at programmet har vurdert søknadene i den tredje utlysningen. De ti godkjente prosjektene fordeler seg på innsatsområdene miljø, ressurser og kulturarv (4 prosjekter), bedriftsutvikling for SMB (4) og forskning og innovasjon (2). Prosjektene mottar til sammen i overkant av 7,5 millioner euro, tilsvarende drøyt 73 millioner kroner etter dagens kurs, i støtte via EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler.

To av prosjektene dekker flere delområder:

Grensemuligheter

Prosjektet setter små og mellomstore bedrifters utviklingsmuligheter i sentrum, og skal blant annet samordne arbeidet med grensehindre og informasjon langs delområdenes 161 mil lange landegrense. Grensemuligheter skal også legge til rette for mer og bedre samhandling mellom grensekomiteer, informasjonstjenester, myndigheter og næringsorganisasjoner. Slik skal prosjektet gjøre det enklere for norske og svenske bedrifter som vil utforske forretningsmuligheter i nabolandet.

Innsatsområde: Bedriftsutvikling for SMB
Norsk prosjekteier:
Hedmark fylkeskommune
Totalbudsjett: 1 396 816 euro
Norske Interreg-midler: 156 250 euro
Prosjektvarighet: 3 år

unionsleden+moss+karlstad+A4+karta-page-001
Illustrasjon: varmost.net

Unionsleden

Prosjektet skal etablere en 250 km lang sykkelrute mellom Moss og Karlstad, hvor regionens felles historiske arv fra unionstiden, natur og kultur går som en rød tråd langs løypen. Målet med prosjektet er å øke regionens attraktivitet og gjennom dette styrke reiselivsnæringen.

Prosjektet skal stå for den rent fysiske utformingen, inkludert skilting, merking og annen infrastruktur. I tillegg skal prosjektdeltakerne bygge opp samarbeidet mellom lokale virksomheter, samt øke allmennhetens kunnskap om leden.

Innsatsområde: Miljø, ressurser og kulturarv
Norsk prosjekteier: Grensekomiteen Värmland-Østfold
Totalbudsjett: 782 250 euro
Norske IR-midler: 135 000 euro
Prosjektvarighet: 3 år

 

Delområde Grenseløst Samarbeid

FRAMFOR

Prosjektet skal øke konkurransekraften til små og mellomstore bedrifter i grenseregionen Fyrbodal – Østfold. FRAMFOR inkluderer bedrifter, forskere, studenter og kommuner som i fellesskap skal utvikle modeller som hjelper bedrifter til å bli mer fremgangsrike.

Innsatsområde: Bedriftsutvikling for SMB
Norsk prosjekteier: Høgskolen i Østfold
Totalbudsjett: 2 385 630 euro
Norske IR-midler: 425 239 euro
Prosjektvarighet: 3 år

StarCap

Prosjektet skal hjelpe bedrifter i oppstartsfasen med å tiltrekke seg risikovillig kapital ved å koble sammen potensielle investorer og venturefond med inkubatormiljø i Trollhättan og Fredrikstad.

Innsatsområde: Bedriftsutvikling for SMB
Norsk prosjekteier: Fredrikstad kommune
Totalbudsjett: 1 074 013 euro
Norske IR-midler: 187 500 euro
Prosjektvarighet: 3 år

 

Delområde Nordens Grønne Belte

Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper

Prosjektet å utvikle gode eksempler på hvordan de lokale naturressursene og den biologiske kulturarven kan brukes som ressurs for å skape lokal og bærekraftig verdiskaping. Målsettingen krever at man synliggjør hvordan natur- og kulturverdiene kan gi merverdi for brukerne koblet til salg og både mat- og turismeopplevelser. Prosjektet skal dokumentere og formidle kunnskap om biologisk kulturarv, samt styrke nettverket og utveksle kompetanse mellom aktører på norsk og svensk side.

Innsatsområde: Miljø, ressurser og kulturarv
Norsk prosjekteier: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Totalbudsjett: 612 557 euro
Norske IR-midler: 95 144 euro
Prosjektvarighet: 3 år

Fjellets Fjellrev II

width_680.height_330.mode_crop.Anchor_Topleft
Foto: Nils Kristian Grønvik, Miljødirektoratet

Prosjektet er en videreføring av et tidligere prosjekt med samme tittel hvor Länsstyrelsen i Jämtland og Miljødirektoratet har jobbet målrettet over grensen for å bevare fjellreven siden 2010. Resultatet fra forrige prosjektet var gode, med økt fjellrevbestand i områder der det ble gjennomført målrettede satsinger for å bevare reven, noe som har gjort Jämtlands län og Trøndelag til skandinavias beste område for fjellrev. Prosjekteierne ønsker nå å ytterligere forbedre fjellrevens forutsetninger for å overleve gjennom konkrete støttetiltak, forskning og synliggjøring av fjellreven.

Innsatsområde: Miljø, ressurser og kulturarv
Norsk prosjekteier: Miljødirektoratet
Totalbudsjett: 4 375 848 euro
Norske IR-midler: 1 103 494 euro
Prosjektvarighet: 4 år

VelTel – mixed zone for velferdsteknologiske testlaber

Prosjektet skal skape en langsiktig arena for kunnskaps- og erfaringsutbytte som har som formål å prøve ut og teste løsninger som kan bidra til å løse helse- og omsorgsutfordringer i Midt-Norden ved hjelp av instrumentintensiv velferdsteknologi. Teknologiutviklere, leverenadører, offentlige helse- og omsorgstjenesteytere skal kobles sammen i en «Mixed Zone», utvikle, kvalitetssikre og teste velferdsteknologiske løsninger og infrastruktur med utgangspunkt i brukergruppenes behov og bedriftenes teknologi.

Innsatsområde: Forskning og innovasjon
Norsk prosjekteier: Helse Nord-Trøndelag HF
Totalbudsjett: 2 998 596 euro
Norske IR-midler: 459 375 euro
Prosjektvarighet: 3 år

Tjenesteinnovasjon gjennom bedre samhandling mellom tjenester og brukere

Prosjektet er en fortsettelse på samarbeidet mellom TISIP, Trondheim kommune, Mittuniversitetet og Östersunds kommune. Prosjektet ønsker å bidra til å dyktiggjøre partene i innovasjonsprosesser å styrke organisasjonenes utviklings- og innovative kapasitet, samt styrke fagmiljøer og nettverk innen psykisk helsearbeid. Prosjektet ønsker fokus på praktiske tjenesteområder/tjenester som tjenester i boliger til personer med psykiske problemer/rusproblem, situasjon rundt kriser/innleggelser, fysisk aktivitet og psykisk helse samt forebyggende tiltak.

Innsatsområde: Forskning og innovasjon
Norsk prosjekteier: TISIP
Totalbudsjett: 1 308 896 euro
Norske IR-midler: 229 063 euro
Prosjektvarighet: 3 år

Delområde Indre Skandinavia

Grenseoverskridende besøksforvaltning for Fulufjellets nasjonalparker

Prosjektet skal legge til rette for en felles forvaltning av Fulufjellets nasjonalparker, som i dag fungerer som to separate parker i ett sammenhengende og verdifullt landskapsområde på begge sider av grensen. Gjennom prosjektet skal aktører i Indre Skandinavia samordne informasjon og skilting, samt utvikle en felles strategi for reise- og opplevelsesnæringen.

Innsatsområde: Miljø, ressurser og kulturarv
Norsk prosjekteier: Fylkesmannen i Hedmark
Totalbudsjett: 875 910 euro
Norske IR-midler: 137 831 euro
Prosjektvarighet: 31 måneder

The HUB of entrepreneurship

Prosjektet skal legge til rette for flere bedriftsetableringer gjennom å stimulere til entreprenørskap i befolkningen. Gjennom prosjektet skal deltakerne utvikle og formidle en ny svensk-norsk metode hvor men bruker kreative prosesser og menneskers ulikheter for å skape innovative ideer og nyskaping. Metoden forutsetter at man blander mennesker med ulikt utgangspunkt; kvinner og menn, unge, etablerte og personer med ikke-nordisk bakgrunn for å utløse kreativitet og interesse for entreprenørskap.

Innsatsområde: Bedriftsutvikling for SMB
Norsk prosjekteier: Hamarregionen Utvikling
Totalbudsjett: 752 811 euro
Norske IR-midler: 92 000 euro
Prosjektvarighet: 3 år