Interreg-partner bygger Nord-Europas største fabrikk for produksjon av flytende biogass-drivstoff

12. august ble etableringen offisielt markert gjennom en stor pressekonferanse og arrangement på Levanger, der blant andre Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité med leder Linda Cathrine Hofstad Helleland og leder for Stortingets Energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen, deltok.

Helleland understreker at hun er meget godt fornøyd med at et stort og viktig miljøprosjekt nå realiseres:

– Med dette vil Biokraft bidra til å doble tilbudet av nullutslipp biogass drivstoff til norsk transportsektor.

Vinn-vinn-prosjekt

– Gjennom å produsere biogass i stor skala skaper vi arbeidsplasser og lokal vekst. Gjennom ren industri skaper vi ren energi. Vi forener næringslivets krav til lønnsomhet med verdens behov for rent drivstoff, sier administrerende direktør i Biokraft AS, Håvard Wollan.

SØT-samarbeidet (Sundsvall, Østersund, Trondheim) og det nye Interreg VA-prosjektet Smart Green Region Mid-Scandinavia samarbeider tett med sentrale internasjonale, nasjonale og regionale aktører, blant dem Biokraft AS. Prosjektet skal de neste 3 årene arbeide konkret med blant annet biogass, og har satt følgende resultatmål for sin satsing på biogass:

• Ett operativt produksjonsanlegg for flytende biogass (LBG – Liquified Biogass)
• En operativ distributør av LBG
• En operativ fysisk struktur for backup med flytende naturgass (LNG)
• Minst tre operative tankstasjoner for LBG/LNG
• Minst to operative transportselskap som kjører tyngre kjøretøy på LBG/LNG

LES MER: Smartere og grønnere Midt-Skandinavia

Med Biokraft sin etablering, vil regionen og Green Region-prosjektet allerede innen halvannet år nå de to første resultatmålene. All biogassen i første byggetrinn er kjøpt av AGA AS, i en avtale med varighet på 10 år. Dette innebærer at det allerede er på plass en operativ distributør av LBG, som også er del av et stort internasjonalt konsern som er partner for Green Region, som er en ledende leverandør av biogass, biogass tankestasjoner og gassteknologi ellers, og som er en betydelig aktør innen drift av biogass tankestasjoner.

– Etableringen er et dobbelt kinderegg, sier norsk prosjektleder i Smart Green Region Mid-Scandinavia Kjell Inge Stellander, som utdyper dette videre:

–Produksjonsanlegget betyr tiltrengt sysselsetting i fornybarsektoren i regionen, det bidrar til næringsutvikling, vekst og optimisme, grunnlag for videre innovasjon og teknologiutvikling, betydelige klimagasskutt i transportsektoren, posisjonering og benchmarking av regionen, og flying start for oss som nå går inn i tre spennende år med jobbing for det grønne skiftet.

Produksjonsanlegget blir lokalisert til Norske Skog sitt fabrikkområde på Skogn like sør for Levanger i Nord-Trøndelag. Avtalen mellom Biokraft og Norske Skog er sentral i denne sammenheng. Biogassen skal nemlig produseres fra avfall fra norsk fiskeoppdrettsindustri inklusive såkalt deklassifisert fisk, og slam fra fabrikken til Norske Skog. Denne råstoffkombinasjonen egner seg svært godt til biogassproduksjon. Samtidig gir produksjonen et viktig bidrag til å avhjelpe to betydelige avfallsutfordringer, og oppnår betydelige klimagasskutt; et kinderegg i seg selv.

Bidrar til grønt skifte

Produksjonen i første byggetrinn blir på 12,5 millioner Nm³/år, som etter planen allerede nås i 2017. Biokraft har konkrete planer om et byggetrinn 2, som kan stå ferdig i løpet av 2018. Byggetrinn 2 innebærer en dobling av produksjonskapasiteten til ca 25 millioner Nm³/år, tilsvarende 50 millioner liter diesel. Biogass fra første byggetrinn betyr kutt i transportrelaterte klimagassutslipp på drøyt 60.000 tonn CO2-ekvivalenter. En dobling av produksjonskapasiteten betyr mer enn 125.000 tonn/år i utslippskutt. Dersom all biogassen anvendes i Trøndelag, vil regionens transportrelaterte klimagassutslipp reduseres med 14 %. Dimensjonen, omfang og effekter er med andre ord betydelig. Det er svært viktig at biogassen skal produseres og leveres som flytende gass (LBG). Det er langt mer kostnadseffektivt enn å transportere komprimert gass, og er bedre i et miljøperspektiv. Vel så viktig mulighetene for tungtransport/langtransport med biogasskjøretøy – de tyngste kjøretøyene trenger flytende gass for tilstrekkelig rekkevidde. Dette kan også på sikt bety et sårt tiltrengt og høyst nødvendig grønt skifte for godstransport med bil.

– Green Region-prosjektet akter å være en slik sterk aktør og pådriver for at mest mulig av biogassen anvendes i regionen. Vi vil jobbe sammen med aktører for å prøve å utvikle en sluttet verdikjede basert på biogass, som også omfatter dimensjonene innovasjon, teknolog- og produktutvikling, næringsutvikling, og økt sysselsetting knyttet til denne verdikjeden, sier prosjektleder Stellander.

Smart Green Region har et budsjett på 1 134 002 euro, hvorav 687 637 euro finansieres via norske Interreg-midler. Prosjektet har en varighet på tre år.

Den nye fabrikken skal bygges i tilknytning til Norske Skogs anlegg i Skogn, og skal stå ferdig i 2016. Foto: Biokraft AS
Den nye fabrikken skal bygges i tilknytning til Norske Skogs anlegg i Skogn, og skal stå ferdig i 2016. Foto: Biokraft AS