Moving towards Aerospace (MAE)

MAE adresserer behovet for bærekraftig og nyskapende transformasjon av industrielle verdikjeder knyttet til fremtidsorientert produksjonspotensial. Prosjektet vil utforske hvordan små- og mellomstore bedrifter (SMB-er) i næringer som risikerer å bli overflødige kan få en ny rolle i den ekspanderende romsektoren. Utfordringen for det offentlige virkemiddelapparatet er å skape et økosystem som støtter nødvendig omstilling gjennom å sikre bred interessentinvolvering, gode støttestrukturer og nødvendige ferdigheter blant SMB-ene.

Mål

Det overordnede MÅLET for prosjektet er å forbedre offentlig politikk som støtter en ansvarlig omdanning av relevante industrisektorer i retning av en fremtidsorientert romindustri-sektor.

Partnere

PARTNERSKAPET som består av regioner, kommuner, regionale utviklingsselskaper og innovasjonssentre fra Italia, Spania, Romania, Tsjekkia, Irland og Norge vil forbedre politikkinstrumenter for næringsutvikling og entreprenørskap gjennom erfaringsutveksling og overføring av god praksis.

Bakgrunn

Utgangspunktet for Nordland fylkeskommunes deltakelse i prosjektet er at flybasen for Orion Surveillance Squadron på Andøya blir stengt fra januar 2024, noe som fører til tap av 350 arbeidsplasser. Andøya Space (en forskningsinstitusjon for rakettoppskyting) har nå fått i oppdrag å bygge en ny kommersiell satellitt- utskytningsbase – den første i Europa. Det er på bakgrunn av dette avgjørende å utvikle nye verdikjeder og arbeidsplasser omkring rakettutskytningsfeltet.

Forventede resultater

På grunnlag av læringen fra prosjektet forventer Nordland fylkeskommune å forbedre innovasjonsstrategien for fylket gjennom tilgang til metoder & verktøy som kan kanalisere støtten gjennom business-inkubatoren på en mer målrettet måte – i overgangen fra forsvars- til rom-industri.

Norsk prosjekteier

Nordland fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.03.2023 - 31.05.2027

Budsjett

Norsk bidrag: Budsjett: 246 876 Euro Støtte: 123 438 NOK

Total: 1 905 844 €

Andre partnere

Municipality of Forlì (Italia), South-West Oltenia Regional Development Agency (Romania), Galicia Innovation Agency (Spania), Delft University of Technology (Nederland), Praha Innovation Institute (Tsjekkia), Clare County Council (Irland).