MOVE

Undersøkelser i Danmark, Sverige og Norge viser at bilen er den mest brukte transportformen. Nettopp persontransporten og i stor grad de fossildrevne personbiler står for en stor del av CO2-utslippene. Samtidig har COVID-19-pandemien endret hverdag og rutiner i befolkningen som gir muligheter for å endre folks transportvaner.

Mål

MÅLET med prosjektet er å fremme bærekraftig mobilitet gjennom å utvikle, teste og iverksette tiltak innen gange, sykling, kollektivtransport, samkjøring og på knutepunkter. Prosjektet vil benytte teori om atferdspåvirkning og samskapning som verktøy for å påvirke transportvanene i samfunnet i bærekraftig retning. Følgende temaer er i fokus for prosjektet: barn og unges transport, knutepunkter i ytterområder og arbeidsreiser. Målgruppene er skoleelever, foreldre, ungdom, studenter og arbeidstakere.

Partnere

PARTNERSKAPET består av 2 regioner, 8 kommuner og 2 kollektivselskaper fra Danmark, Sverige og Norge.

Forventede resultater

Prosjektet forventes på lang sikt å bidra til en reduksjon i klimagassutslipp, forurensning og støy fra trafikken, færre trafikkulykker, bedre fremkommelighet og økt mobilitet for innbyggerne. Ved at flere går eller sykler oppnås også en positiv helseeffekt.

Agder fylkeskommune deltar i prosjektet for å få tilgang til verktøy som kan bidra til at flere reiser bærekraftig til arbeid, studier, skoler og fritidsaktiviteter. Prosjektet har også god kobling til regional transportplan og strategier for kollektivtrafikk og sykling. Agder kollektivtrafikk forventer at resultatene fra prosjektet kan støtte opp om selskapets satsning mot bedriftsmarkedet ved å få ansatte i større virksomheter til å reise mer bærekraftig. Grimstad kommune ønsker å fremme mobiliteten til Universitet i Agders campus i Grimstad. Kommunen bidrar også inn med erfaringene som nasjonal sykkelby.

Norsk prosjekteier

Agder fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.07.2023 - 30.06.2026

Budsjett

Norsk bidrag: Budsjett: 382 010 Euro. Støtte: 191 005 NOK

Total: 3 259 219 Euro €

Andre partnere

Aalborg kommune (DK), Götene kommun (SE), Herning kommune (DK), Kungsbacka kommun (SE), Lidköpings kommun (SE), Midttrafik (DK), Varbergs kommun (SE), Viborg Kommune (SE), Agder Kollektivtrafikk, Grimstad kommune.