Grønn Jyllandskorridor

Jyllandskorridoren er et transportnett som forbinder Sør-Norge, Vest-Sverige og Jylland med det europeiske kontinent via ferger. Korridoren representerer den korteste transportveien til kontinentet og kobler Norge på EUs transportnettverk. Den fungerer også som en viktig avlastning til korridoren over Oslo-Gøteborg. Korridoren er ellers viktig for næringslivets transporter både i Norge og Danmark.

Prosjektets mål

MÅLET for prosjektet er å utvikle bærekraftig og effektiv transport i korridoren. Prosjektet har arbeidspakker for multimodal løsninger, bærekraftig drivstoff, og benchmarking & posisjonering.

Partnere

Prosjektets PARTNERSKAP består av regionale myndigheter, kommuner, havner, terminaloperatører, transportoperatører, produsenter og distributører av bærekraftig drivstoff og energi, samt næringslivsorganisasjoner/klynger i Agder, Vestfold og Telemark, Nordjylland og Midtjylland.

Forventede RESULTATER fra prosjektet

• Beregning av korridorens klimaavtrykk og sosioøkonomiske effekter.
• Forslag til og test av nye og/eller forbedrede transportløsninger på vei/jernbane og sjø
mellom Norge og Danmark.
• Handlingsplan for å fjerne flaskehalser i infrastrukturen for jernbane, vei, sjø og
alternative drivstoffer i et grenseoverskridende perspektiv.
• Test av løsninger/metoder for å redusere utslipp fra sjøfart, bane- og veitransport.
• Forslag til avtaler mellom Danmark og Norge (evt. også Sverige) om oppgradering av
transportinfrastruktur på vei, bane og sjø, samt for alternative drivstoff.
• Avtaler med aktører om videre dialog og samarbeide, eventuell etablering av en
permanent utviklingsplattform for korridoren som involverer myndigheter, havner,
transportoperatører og vareeiere i næringslivet.

Norsk prosjekteier

Agder fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: Budsjett: 1 024 772 Euro. Medfinansiering: 512 386 EUR NOK

Total: 2 437 732 EUR €

Andre partnere

• Agder fylkeskommune
• Business Region Kristiansand
• Kristiansand havn
• Bykle kommune
• Kvinesdal kommune
• CargoNet (godstogoperatør)
• Greenstat Energy A/S
• H2 House
• Vestfold og Telemark fylkeskommune
• Larvik havn
• Grenland havn
• Powered by Telemark
• Region Nordjylland
• Region Midtjylland
• Hirtshals havn
• Ålborg havn
• Nordjyske jernbaner
• Midtjyske jernbaner
• Frederikshavn kommune
• Hjørring kommune
• Hedensted kommune
• Everfuel
• Hydrogen Vally
• Ballard Power
• Klimatorium
• Green Port North