Grenseløs, ansvarlig vandringsturisme

Dette er et forprosjekt som tar sikte på å avklare endelige rammer for et hovedprosjekt om sømløs informasjon rettet mot fjellvandringeren på tvers av grensen mellom Sverige og Norge.

Det ligger et stort mulighetsrom i det å jobbe med oppdatert, digital informasjon rettet mot fjellvandreren i grensefjellene. Arbeidsfeltet er stort og komplekst og det er behov for å involvere flere for å legge grunnlaget for et godt og gjennomførbart hovedprosjekt. Forprosjektet skal få oversikt over tilgjengelig informasjon, avklare mulige tekniske løsninger og gjennom aktiv dialog med reindrift, øvrig næringsliv og lokalsamfunn avklare deres behov og ønsker inn i et hovedprosjekt.

Prosjektet skal gjennomføre følgende 4 oppgaver:
1. Dialogmøter med Lokalsamfunn og reinbeitedistrikt/samebyer
2. Avklaring av tilgjengelige digitale baser, omfang av endringsbehov
3.Kartlegging av tekniske løsninger for Webgis og kostnadsbilde
4.Utskriving av hovedprosjekt

Prosjektet gjennomføres i perioden 1.november 2023 – 30.august 2024

Norsk prosjekteier

Salten Regionråd ved Salten friluftsråd

Kontakt

  • Berntsen, Knut

    Polarsirkelen friluftsråd

    91778767

    +47 917 78 767

    Send e-post

Prosjektperiode

01.11.2023 - 31.08.2024

Budsjett

Norsk bidrag: 100000 NOK

Total: 20000 €

Andre partnere

Statskog, DNT Rana og Omegn, Norrbotn Län og Svenska turistforening (STF)