GöFu II

Detta skall ske genom att informera om utvecklings- och affärsprojekt på ömse sidor om gränsen samt att fortsatt bearbeta och tydliggöra skillnader i affärs-kultur, avtalsvillkor och marknadsförhållanden.

Kontakt

Budsjett

Norsk bidrag: 600000 Kjell

Total: 349800 €