Felles Fjellrev

Felles Fjellrev – Together for the Arctic fox

På 1990-tallet var det bare 40-60 fjellrev igjen i Fennoskandia, og bestanden var på randen av utryddelse. Tidligere EU-finansierte prosjekter har lagt til rette for grenseoverskridende forvaltning, noe som har vært en sentral faktor bak økningen til dagens antall på ca 550 fjellrev. Selv om effektive bevaringstiltak er etablert, er bestanden fortsatt under det som ansees som av levedyktig størrelse.

Målet med dette prosjektet er å forbedre bevaringsstatus den fennoskandiske fjellreven gjennom grenseoverskridende forvaltning, forskning og formidling. Dette skal gjøres av et felles nettverk av forvaltningsmyndigheter, forskningsinstitutter og frivillige organisasjoner i Norge, Sverige og Finland.

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker. De har fokus på kommunikasjon for å øke bevisstheten og fremme lokalt engasjement.

WP1; minimere predasjonspress gjennom både direkte og forebyggende tiltak

WP2; optimalisere supplerende fôringsstrategier

WP3; overvåke og kontrollere sykdommer

WP4; utvikle en felles strategi for overvåking og styrking av fjellrevbestanden gjennom f.eks. genetiske analyser, habitatmodellering og tilleggsfôring i mellomliggende mindre bestander hvor det ikke gjøres tiltak i dag.

Exit-strategien inkluderer vitenskapelig evaluerte og forbedrede bevaringstiltak og strategier, høyere beredskap for sykdoms- og parasittutbrudd, samt harmonering av overvåkingen, fremfor alt gjennom genetiske metoder, i alle tre land. Det etablerte nettverket er styrket innenfor dette prosjektet. Det vil legge til rette for effektive og tilpasningsdyktige bevaringstiltak på tvers av nasjonale og regionale grenser. Arbeidet som gjennomføres i dette prosjektet vil bidra til det langsiktige målet om en levedyktig fjellrevbestand i Fennoskandia.

Norsk prosjekteier

Norsk institutt for naturforskning

Kontakt

Prosjektperiode

01.11.2023 - 31.10.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 2 000 000 NOK

Total: 2 452 623 €

Andre partnere

LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN
WWF SVERIGE
Universitetet i stockholm
Metsähallitus
WWF FINLAND
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet