COMMIT

COMMIT – Low-Carbon SME Development and Transition

Prosjektet tar utgangspunkt i utfordringsbildet med at små- og mellomstore bedrifter (SMB-er) har varierende forutsetninger for å utnytte mulighetene i lavkarbon-økonomien når det gjelder informasjon, innovasjon, samt tilgang til teknologi, finansiering og ferdigheter. Det overordnede målet med prosjektet er på bakgrunn av dette å støtte lokale og regionale myndigheter i å utvikle et støttesystem for det industrielle skriftet.

Både Rogaland fylkeskommune og klyngen Energy Transition Norway med tilhold i Stavanger adresserer den regionale innovasjons- og næringsstrategien som politikkinstrument i prosjektet. På grunnlag av læringen fra prosjektet forventer begge å kunne få bedre forutsetninger for å støtte SMB-er i overgangen til det grønne skiftet.

Partnerskapet består av energietater, regionale utviklingsselskaper, fylkeskommuner, kommuner, klynger og universiteter i Slovenia, Nederland, Danmark, Spania, Bulgaria, Hellas og Norge.

Norske partnere er Rogaland fylkeskommune og Energy Transition Norway

Norsk prosjekteier

Rogaland fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2024 - 31.03.2028

Budsjett

Norsk bidrag: 4 633 678 NOK

Total: 2 463 786 €

Andre partnere

Development Agency of Savinja-Šalek Region (SI), Stichting EPRC Delft – Advisory partner (NL), Aalborg Municipality (DK), Municipality of Rotterdam (NL), Consortium Extremadura Energy Agency (ES), Stara Zagora Regional Economic Development Agency (BG), University of Western Macedonia (EL), Municipality of Eordea (EL)