City Blues

City Blues – Bluegreen nature-based solutions for climate change adaptation and citizen wellbeing

Urbaniseringspress i byer i vekst gjør byens elver og bekker med sine vannbassenger mer sårbare for virkningene av klimaendringer, herunder flom på grunn av økt nedbør, erosjon av bekkebankene som følge av flom og forurensning fra overvannsavrenning og fra omkringliggende arealbruk.

Prosjektets mål er å støtte klimatilpasning ved å forbedre grønn og blå infrastruktur i fortettende byer gjennom integrerte naturbaserte løsninger (NBS) for urban flom og overvannshåndtering, samtidig som en gjør bomiljøet for innbyggerne mer inkluderende, sunt og attraktivt. I utviklingen av NBS bygger prosjektet på tilnærminger som legger til grunn en klar geografisk og hydrologisk definisjon av et vannområde som skal styres, og med et sterkt fokus på medvirkning.

Bruk av NBS for vannområder vil kunne bidra til at byene er i bedre stand til å forberede seg på de mange utfordringene som følge av klimaendringer og byfortetting, for eksempel den økende mengden overvann, varmeøy-effekt og tap av biologisk mangfold. Gjennom prosjektet vil partnerbyer skape en felles driftsmodell for utvikling av NBS for motstandsdyktige urbane vannskiller. Den operasjonelle modellen vil bli pilotert i hver partnerby med tanke på utvikling, overvåking og vedlikehold av NBS koblet opp mot et valgt vannbasseng. Medvirkning fra alle berørte parter vil bil vektlagt.

Norsk prosjekteier

Universitetet Stavanger

Kontakt

Prosjektperiode

01.11.2023 - 30.10.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 4.995.899 NOK

Total: 2.953.890 € €

Andre partnere

City of Malmö, SE
City of Tartu, EE
Berlin Centre of Competence for Water gGmbH, DE
Tallinn University of Technology, EE
Aarhus kommune. DK

Norsk assosiert partner: Stavanger kommune