Utvikler strategier for håndtering av befolkningsnedgang i distriktene

ESPON-prosjektet RURALPLAN har fokus på innovativ planlegging i rurale områder med befolkningsnedgang eller endret befolkningssammensetning. Målet er å teste metoder for å utvikle fremtidsrettede strategier for å håndtere endringene. Resultatene vil kunne ha stor betydning for hvordan kommuner og regioner i rurale områder i Norge kan mobilisere ressurser og tenke innovativt.

Høgskolen i Innlandet, Linköping Universitet i Sverige og Swiss Center for Mountain Regions i Sveits jobber sammen i forskningsprosjektet RURALPLAN. Prosjektet handler om innovativ planlegging i distrikter med kontinuerlig folketallsnedgang og demografisk endring (Innovative planning in shrinking societies). Dette fenomenet er relevant for 75 % av distriktskommunene i Norge (referanse). Prosjektet er finansiert gjennom det europeiske nettverket ESPON (European Territorial Observation Network).

Hensyntar befolkningsutvikling i distriktskommuner

En sentral aktivitet i RURALPLAN-prosjektet er å legge til rette for planprosesser med bred medvirkning. Realistisk forståelse av forutsetningene for planleggingen, blant annet med hensyn til befolkningsutvikling i distriktskommuner, skal ligge til grunn.

Samfunnsplanleggere i distriktsområder i hele Europa skal ha nytte av både de metodiske erfaringene og de samskapte resultatene fra medvirkningsprosessene i RURALPLAN.

en gruppe mennesker som bygger en pyramide av bambuspinner og gummistrikker sammen. Dette krever ikke mye forkunnskap eller ferdigheter, bare mye samarbeid og vilje til å utvikle noe sammen
Bildet viser en gruppe mennesker som bygger en pyramide av bambuspinner og gummistrikker sammen. Dette krever ikke mye forkunnskap eller ferdigheter, bare mye samarbeid og vilje til å utvikle noe sammen. – I likhet med innovative planleggingsprosesser. Foto: Windy Kester Moe

Innovativt planleggingslaboratorium – RUPIL

Forskningsprosjektet RURALPLAN har utviklet en modell til bruk i strategisk planlegging og politikkutforming i rurale områder. Modellen heter RUPIL;  Rural Planning and Innovation Lab, og bygger på godt utprøvd innovasjonsmetodikk. Det er likevel noe nytt å løfte denne metodikken inn i en planleggingskontekst på en systematisk måte.

RUPIL danner rammene for en systematisk og kreativ innovasjonsprosess, bestående av seks faser: 1) tematisk orientering, 2) utforske problemet, 3)samle innsikt, 4) utvikle idéer, teste og evaluere 5) implementere samt 6)skalere og spre.

RURALPLAN-prosjektet skal teste modellen i en konkret planleggingskontekst i henholdsvis Norge, Sverige og Sveits. Prosjektet inviterer til bred deltakelse i denne prosessen. Målgruppen er politikere og administrasjoner fra lokale og regionale myndigheter, sivilsamfunn, næringsliv med flere. m.fl. Modellen gjør det mulig for aktørene å skape  strategier og løsninger  på utfordringer som synkende folketall og demografiske endringer skaper i samarbeid.

portrettfoto av Ulla Higdem
Ulla Higdem, Høgskolen i Innlandet Foto: Lars Bjarne Mythen

Jeg ser spesielt frem til samarbeidet med de tre casene i Sveits, Sverige og Norge med gjennomføring av Rural Planning and Innovation Lab (RUPIL) og erfaringene derfra, sier Ulla Higdem, professor ved Høgskolen i Innlandet og prosjektleder for RURALPLAN.

Man kan være lykkelig som liten

Vi legger spesielt vekt på at områder med demografiske utfordringer skal ha et realistisk bilde av situasjonen, slik at det er mulig å planlegge for samfunnsutvikling uten vekst. 

Det er ikke et nederlag å ikke vokse, poengterer Ulla Higdem.

Den norske prosjektlederen forteller at det er et godt internasjonalt team av forskere og fasilitatorer som arbeider med RURALPLAN. Resultatene vil kunne ha stor betydning for hvordan kommuner og regioner i rurale områder både i Norge og i Europa kan mobilisere ressurser og tenke innovativt. På den måten kan de skape ulike løsninger i samarbeid.

Dette er et spennende forsknings- og utviklingsarbeid der vi legger grunnlaget for nye tankemodeller og praktiske løsninger som kan ha teoretiske implikasjoner, avslutter Higdem.

Vil du vite mer om RURALPLAN-prosjektet?

Les mer om PURALPLAN på prosjektets nettside her.

Du finner også informasjon om RURALPLAN på ESPONS nettside her.

logoene til samarbeidspartnere

Kontakt

Ulla Higdem

Høgskolen i Innlandet

+47 61 28 80 55

ulla.higdem@inn.no

Professor og norsk prosjektleder for RURALPLAN

Erik Hagen

Innlandet fylkeskommune

+47 95 20 52 96

erik.hagen@innlandetfylke.no

Najonalt kontaktpunkt ESPON.

Odd Godal

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 99 25 51 76

odd.godal@kdd.dep.no

Seniorrådgiver, Regionalpolitisk avdeling i KDD, Medlem i overvåkningskomiteen for ESPON.