Motvirker analyseparalyse i landbruket

BREC er et Interreg Østersjø-prosjekt som knytter sammen landbruksskoler, myndigheter og forskere for å spre kunnskap om sirkulær landbrukspraksis. Videre skal prosjektet teste og kartlegge teknologier som er drivere av sirkulær bioøkonomi.

Dette Interreg-prosjektet, “Bridging the Gap between Research and Education in the Circular Bioeconomy” – BREC, har som mål å finne løsninger på noen av utfordringene knyttet til overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi i landbruket. Akershus fylkeskommune er prosjekteier og den ledende partneren i prosjektet gjennom nettverket Biogass Oslofjord med finansiering fra Interreg Østersjøprogrammet.

Analyse-paralyse – når det blir for mye å velge mellom

I landbrukssektoren har det vært en enorm teknologisk utvikling som har skapt problemet med “analyse-paralyse”. Dette fenomenet oppstår når mange nye teknologier introduseres samtidig. Det skaper et dilemma for effektiv beslutningstaking. BREC identifiserer flere nøkkelteknologier – som biogassproduksjon, proteinutvinning, fosforutvinning, nitrogenberiking, produksjon av biokull og deres tilhørende for- og etterbehandlingsprosesser – som er sentrale for å bevege seg mot en sirkulær økonomi.

portrettfoto av Selma Sollihagen
Selma Sollihagen i Biogass Oslofjord og prosjektleder for BREC. Foto: Miriam Sørlie Larsen

Ved å spre kunnskap og dele førstehånds erfaringer om disse nye teknologiene, reduserer vi utfordringene med analyseparalyse. Å eksponere den kommende generasjonen bønder for disse teknologiene har vært en sentral del av dette initiativet. Gjennom BREC vil landbruksskoler over hele Europa få muligheten til å vise hva sirkulær bioøkonomi betyr i praksis, sier Selma Sollihagen i Biogass Oslofjord og prosjektleder for BREC.

Informasjonsbank over ulike teknologier

Gjennom et samarbeid mellom et internasjonalt team av forskere og offentlige myndigheter er ett av prosjektets mål å opprette en informasjonsbank med oversikt over ulike teknologier. Denne skal vise hvordan de ulike teknologiene effektivt kan håndtere spesifikke landbruksutfordringer i detalj og gjøre det enklere å vurdere ulike teknologier opp mot hverandre. Den vil også være nyttig for erfarne praktikere, rådgivere og bondelag. Innformasjonsbanken vil kunne fungere som et faktagrunnlag for beslutningstagerne når det skal vurderes hvilke teknologier og kombinasjoner som kan løse lokale utfordringer ved sirkulær bioøkonomi.

Undervisningsmateriell om sirkulær bioøkonomi

Prosjektet skal også levere en pakke med undervisningsmateriell til bruk i utdanning på videregående skoler og ved høyere yrkesfaglig utdanning. For utvikling av undervisningsmaterieller har det blitt etablert en referansegruppe med pedagoger og undervisere fra naturbruks- og landbruksskoler. I tillegg bidrar innspill fra forskere med at det er faglig høy kvalitet og nyeste kunnskap bli inkludert.   

Som utgangspunkt for utvikling av undervisningsmateriell har prosjektet definert læreplanmål på tre ulike nivåer; eleven skal gjennom undervisning få økt kunnskap, økt forståelse og nye ferdigheter. Denne ressursen vil fungere som en omfattende verktøykasse, og være til nytte for landbruksskoler i utdanningen av neste generasjon bønder og er utformet slik at det kan benyttes til undervisning for øvrige program der man ønsker å undervise om sirkulær økonomi og bioøkonomi.

Studietur for erfaringsutveksling

Biogass Oslofjord har gjennom prosjektet etablert kontakt med naturbruksskolene i regionen. Blant annet har de organisert en studietur for undervisere ved naturbruksskolene for å utveksle erfaring, få økt kunnskap om ulike teknologier og kunne styrke nettverket mellom skolene.  I tillegg ble turen benyttet til å holde en workshop med lærere fra både Norge og Sverige.

en gruppe mennesker i grønne frakker på den Magiske Fabrikken

Lærere ved naturbruksskolene på Østlandet på besøk hos Den Magiske fabrikken. Der fikk deltakerne se og smake på tomater dyrket på biogjødsel og grønn CO2 fra fabrikken.

Foto: Biogass Oslofjord

Studietur hos Sötåsen Naturbruksgymnasium i Sverige der de har et bioraffineri for proteinekstrahering.

Foto: Biogass Oslofjord

maskiner i et biorafineri for proteinekstrahering

På våre studieturer fikk vi samlet innspill om hva slags undervisningsmateriell som ville være nyttig i studiehverdagen. Spesielt knyttet til tema bioøkonomi og sirkulær økonomi i landbruket, forteller Sollihagen.

Fra avfall til ressurs

I tillegg har BREC som mål å foreslå minst ett innovativt bioraffineri-konsept som kan tjene som en demonstrasjonsplattform, og vise den praktiske anvendelsen og synergien mellom disse varierte teknologiene.

Et bioraffineri-konsept i denne sammenhengen er en anleggsplass eller en prosess som tarinn biologiske råvarer (for eksempel avlinger, skogsmaterialer eller avfall) og konverterer dem til en rekke verdifulle produkter. Disse produktene kan inkludere bioenergi, biokjemikalier, biomaterialer og andre bærekraftige ressurser.

I tillegg utarbeides det forslag til pilotanlegg for deltagende regioner der man kombinerer ulike teknologier basert på hvilke lokale utfordringer som må løses.

Så langt i prosjektet har vi fått kartlagt hvilke ressurser og utfordringer som finnes i landbruket i de ulike regionene som deltar. Videre er det også kartlagt hvilke mål og veibaner som det satses på lokalt. Med dette som et faktagrunnlag vil pilotanleggene som BREC skal utvikle skreddersys slik at ulike teknologier kombineres på mest hensiktsmessig måte for lokale forhold, avslutter Sollihagen.

Webinarer om teknologier for sirkulær bioøkonomi

Du kan delta på webinar-serien «Technologies for a Circular Bioeconomy» i regi av Interreg Østersjø-prosjektet BREC.

– 5th April, 2024 9.00 – 10.45 CET
– 12th April, 2024 9.00 – 11.15 CET
– 19th April, 2024 9.00 – 10.45 CET

Under finner du agenda og lenke til påmelding:

Agenda_Circular_Technologies_in_Agriculture_Apr2024.pdf (interreg-baltic.eu)

Registration to webinars: Technologies – Paving the Way to the Circular Bioeconomy (google.com)

Øvrige partnere i prosjektet er

Les mer om prosjektet BREC her.

Kontakt

Selma Sollihagen

Biogass Oslofjord

+47 400 08 090

selmasoll@afk.no


Prosjektleder for BREC

Ann Irene Sæternes

Østlandssamarbeidet

+47 95 83 27 58

annsa@afk.no

Koordinator for Interreg Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)