5 nye prosjekter i Interreg Europe

I desember ble hele 78 prosjekter i den andre søknadsrunden i Interreg Europe godkjent. Dette tilsvarer 53 prosent av søknadene. 5 av de nye prosjektene har norske partnere. Disse vil styrke satsing på hydrogen,  lavutslipp, klimatilpassning og digitalisering i flere norske regioner og kommuner. Ny søknadsrunde lanseres i mars 2024 og det er fortsatt midler til norske prosjektpartnere.

De nye prosjektene har partnere fra alle land i programområdet unntatt Sveits og Luxembourg. Se oversikt over prosjektene her.

Fem prosjekter med norske partnere

Det er norske partnere i fem av de godkjente prosjektene. Her får du en kort presentasjon av disse prosjektene.

portrettbilde av Jon Halvard Eide
Jon Halvard Eide, rådgiver for internasjonalisering i Agder fylkeskommune.

De fem nye prosjektene vil bidra til å styrke satsing på hydrogen, lavutslipp, klimatilpassning og digitalisering i flere norske regioner, sier Jon Halvard Eide, rådgiver for internasjonalisering i Agder fylkeskommune og nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe.

Deltakelse i prosjektene vil gi de norske partnerne muligheter for å forbedre egen politikk innenfor disse områdene på grunnlag av læring fra aktører i mange europeiske land – samtidig som disse aktørene kan få inspirasjon fra norske løsninger, legger Eide til.

Prosjektene vil for øvrig bli nærmere beskrevet i prosjektbanken på Interreg.no.  i prosjektbanken på Interreg.no.

HYPERION vil styrke satsing på hydrogen i Rogaland

Formålet med HYPERION (Hygdrogen uptake in European regions) er å utvikle regionale økosystemer for å fremme opptaket av hydrogen innenfor industri og transport. Videre vil planer, strategier og programmer forbedres ved at prosjektet leder til nye prosjekter og bedre forvaltning i de deltakende regionene. Slik vil de stå bedre rustet til å fremme utviklingen av hydrogen.

Temaet for prosjektet er forankret i den nasjonale Energi21-strategien for Norge, og i Rogalands strategi for innovasjon og næringsutvikling. Rogaland er et energifylke med avanserte fag- og industrimiljøer, og fylkeskommunen spiller en rolle som tilrettelegger mellom næringsmiljøer, FoU-sektoren og det offentlige innenfor dette området.

Partnerskapet består av regioner, provinser, kommuner, regionale utviklingsselskaper og forskningsinstitutter fra Italia, Romania, Polen, Belgia, Spania, Finland, Danmark og Norge. Norsk partner er Rogaland fylkeskommune.

COMMIT vil styrke overgangen til det grønne skriftet for SMB-er

Prosjektet COMMIT (Low-Carbon SME Development and Transistion) tar utgangspunkt i utfordringsbildet med at små- og mellomstore bedrifter (SMB-er) har varierende forutsetninger for å utnytte mulighetene i lavkarbon-økonomien. Dette gjelder både muligheter innenfor informasjon, innovasjon, tilgang til teknologi, finansiering og ferdigheter. Det overordnede målet med prosjektet er derfor å støtte lokale og regionale myndigheter i å utvikle et støttesystem for det industrielle skriftet.

Både Rogaland fylkeskommune og klyngen Energy Transition Norway med tilhold i Stavanger adresserer den regionale innovasjons- og næringsstrategien som politikkinstrument i prosjektet. Med bakgrunn fra prosjektet forventer begge å kunne få bedre forutsetninger for å støtte SMB-er i overgangen til det grønne skiftet.

Partnerskapet består av energietater, regionale utviklingsselskaper, fylkeskommuner, kommuner, klynger og universiteter i Slovenia, Nederland, Danmark, Spania, Bulgaria, Helles og Norge. Norge partnere er Rogaland fylkeskommune og Energy Transition Norway.

vindturbin mot blå himmel
Vindturbin. Foto: Jon Halvard Eide

Green Hydra vil forbedre rammebetingelser for hydrogen

Prosjektet Green Hydra (Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem) har som mål å fremme forretningsmuligheter for SMB’er innenfor hydrogenøkonomien.

Sogndal kommune adresserer kommuneplanen som politikkinstrument i prosjektet.  Planen har egne tiltak for å promotere hydrogen. Kommunen ønsker å forbedre regulatoriske rammebetingelser, opptak av forskning, innovasjon og teknologi hos SMB-ene innenfor dette området. Man legger også opp til å samarbeide med Høgskulen på Vestlandet, Sogn Næring og andre næringsaktører gjennom den regionale stakeholder-gruppen som skal etableres i tilknytning til politikkinstrumentet.

Partnerskapet består av regioner, kommuner, regionale utviklingsselskaper, næringsorganisasjoner, handelskammere og universiteter i Italia, Bulgaria, Polen, Spania, Irland, Kypros, Kroatia, Slovenia, Latvia, Nederland og Norge. Norsk partner er Sogndal kommune.

buss med engelsk tekst om at den går på grønn hydrogen
Foto: Jon Halvard Eide

NEBA vil bidra til at regioner blir mer tilpassede og motstandsdyktige mot klimaendringer

Prosjektet NEBA (Supporting the integration of New European Bauhaus values and principles into the regional planning processes) har som mål å utvikle inkluderende og bærekraftig territoriell planlegging basert på de såkalte Bauhaus-prinsippene. Dette vil bidra til at regionene blir mer tilpassede og motstandsdyktige mot klimaendringer.

Elverum kommune adresserer den strategiske planen for klima og energi som politikkinstrument i prosjektet. Man ønsker å bruke erfaringer fra prosjektet til å gjøre planleggingssystemet mer inkluderende og deltakerbasert fra befolkningens side.

Partnerskapet består av innovasjonssentre, kommuner og universiteter i Litauen, Bulgaria, Italia, Belgia, Irland og Norge. Norsk partner er Elverum kommune.

EDIN vil styrke digitalisering i landlige områder

Prosjektet EDIN (European digital nomads) handler om å forbedre politikkinstrumenter som kan hjelpe partnerregionene med å tiltrekke seg såkalte «digitale nomader» – som er faglærte, høyt-kvalifiserte personer som kan jobbe hvor som helst fra digitalt. Dette forventes i sin tur å kunne forbedre kompetanseforsyningen og øke antall besøkende til regionene.

Det er en utfordring for landlige regioner som Møre og Romsdal å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft – særlig til tech-bransjer. Man har videre behov for å styrke besøksnæringen og tiltrekke seg besøkende året rundt. Fylkesplanen for Møre og Romsdal 2021 – 2024 adresseres som politikkinstrument i prosjektet. Denne planen har en overordnet profil, og har ikke spesielt fokus på temaer som reiseliv og tiltrekking av internasjonale talenter.

Gjennom tilgang til god praksis fra andre partnerregioner håper fylkeskommunen å lære om aktuelle tilnærminger og konsepter som kan adopteres i fylket. Dette vil også gi grunnlag for å innlemme reiseliv og talent-rekruttering i fremtidige versjoner av planen.

Landlige områder. Foto: Jon Halvard Eide

Partnerskapet består av regioner, regionale utviklingsselskaper og kommuner i Spania, Bulgaria, Italia, Irland, Finland, Litauen og Norge. Norsk prosjektpartner er Møre og Romsdal fylkeskommune.

Neste søknadsrunde lanseres i mars 2024

Den neste søknadsrunden i Interreg Europe åpner i forbindelse med årskonferansen i Antwerpen 20 – 21.mars og har søknadsfrist 7.juni 2024. Det finnes fortsatt midler til norske prosjektpartnere.  

Programmet er for øvrig nå blitt utvidet til følgende kandidatland til EU: Albania, Bosnia og Herzegovina, Moldova, Montenegro, Nord Makedonia, Serbia og Ukraina. Partnere fra disse landene er støtteberettigede til å delta i prosjektsøknader, og kan også inviteres inn i de prosjektene som er blitt godkjent i de to første søknadsrundene.

Kontakt

Jon Halvard Eide

Agder fylkeskommune

+47 91 69 75 22

Jon.Halvard.Eide@agderfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe, og kontaktperson for Agder i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak