Vil bedre mental helse for arbeidsinnvandrere

Prosjektet Mental Health Matters skal rette oppmerksomheten mot bedre mentale helse på arbeidsplassen i landene rundt Østersjøen. Målsetningen er å se på hvordan den mentale helsen kan påvirkes gjennom å utvikle arbeidsmiljøet og dermed få ned sykefraværet. I Norge vil Arbeidstilsynet, NHO og LO nå se nærmere på dette temaet. Sammen skal de gjennomføre en pilot der det ses på hvordan arbeidsmiljøet spesifikt innen renholdsbransjen kan påvirkes. Målsetningen er å se om et bedre arbeidsmiljø kan innvirke positivt på arbeidsinnvandrernes mentale helse.

Utvikler arbeidshelse og -sikkerhet i land i Østersjøen

Prosjektet «Mental Health Matters» har som mål å gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak for å bidra til bedre arbeidshelse og -sikkerhet, samt utvikle fagpersoner i Sverige, Finland, Latvia, Estland, Polen og Norge. Med støtte fra Interreg Østersjøprogrammet planlegger prosjektsamarbeidet å utstyre små og mellomstore virksomheter med et «førstehjelps-sett». Dette tilbyr lett gjennomførbare verktøy og metoder for å forbedre psykososial helse i sine virksomheter.

For å oppnå effekt på mellomlang og lang sikt vil prosjektpartnerne også utvikle konkrete forslag og anbefalinger for forbedring av HMS-lovgivning og standarder på nasjonalt nivå. Det skal også bidra med overføring av god praksis mellom beslutningstakere, arbeidslivets parter, HMS-fagarbeidere, lærere og forskere, tilpasninger i HMS-opplæring og utdanning i partnerlandene.

I den norske delen av prosjektet skal det gjennomføres et pilotprosjekt som har fått tittelen «Psykisk helse for arbeidsinnvandrere».

Hvordan påvirker arbeidsmiljøet den mentale helsen?

Kunnskapen om arbeidsmiljøet blant ulike grupper arbeidsinnvandrere er begrenset. En del av arbeidsinnvandringen er knyttet til kortvarige arbeidsforhold og ulik tilknytning til det norske arbeidsmarkedet. Renholdsbransjen har en stor andel arbeidsinnvandrere, og er for mange den første jobben i Norge. Prosjektet ønsker å se på hvordan arbeidsmiljøet i renholdsbransjen kan bidra til arbeidsinnvandreres mentale helse, og om et verktøy for selvhjelp kan bidra til å utvikle arbeidsmiljøet for denne gruppen.

Arbeidstilsynet, NHO og LO skal nå se nærmere på dette temaet med støtte fra Interreg Østersjøprogrammet. Sammen med fire partnere fra Finland, Latvia, Estland og Polen skal de utveksle erfaringer, teste ut nye verktøy og finne løsninger på tvers av landegrensene.

Bedre psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Prosjektet ønsker å bidra til større bevissthet om hvordan virksomhetene selv kan jobbe med forebyggende arbeid for å bedre arbeidsmiljøet. Spesielt vil man ha fokus på det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet for å bedre den mentale helsen til arbeidsinnvandrere. Arbeidsgruppen i den norske delen av prosjektet, med Arbeidstilsynet, NHO og LO, vil i første fase innhente erfaringer og kunnskap fra virksomhetene. Det første de skal ta fatt på er å arrangere workshop med representanter fra virksomhetene og samarbeidsaktørene i bransjen.

Innsiktsfasen vil danne grunnlaget for det videre samarbeidet med virksomhetene. Utprøving av selvhjelpsverkøyet Arbeidsmiljøhjelpen vil være sentralt. I det arbeidet vil samarbeidsaktører som bedriftshelsetjenesten og NAV kunne være aktuelle bidragsytere. I tillegg vil veiledningsseminarer i samarbeid med bransjen og virksomhetene om relevante tema kunne være aktuelt.

Renholdere jobber ofte deltid og alene

Renholdsbransjen sysselsetter cirka 67 000 personer, og av disse er 58 prosent innvandrere. Over halvparten av alle de ansatte jobber deltid og 43 prosent jobber alene hele eller store deler av dagen. Disse rammebetingelsene har innvirkning på hvordan arbeidsmiljøet i renholdsvirksomhetene er, hvordan arbeidet utføres og hvordan de ansatte i bransjen opplever sin arbeidshverdag.

Forskning, foretatt av STAMI og NOA på arbeidsmiljøet i renholdsbransjen, peker på viktige arbeidsmiljøfaktorer, spesielt faktorene som innvirker på det psykososiale og organisatoriske er interessante. Blant disse svarer 34 prosent at de «opplever lav jobbkontroll». Dette er knyttet til liten mulighet til å bestemme arbeidstempo og pauser. Videre gir det liten mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egne arbeidsoppgaver og egen arbeidshverdag. 30 prosent svarer at de «opplever lave utviklingsmuligheter». Dette er knyttet til få muligheter for faglig utvikling og begrensede muligheter til å utnytte ferdigheter, kunnskaper og erfaringer man har fått gjennom utdanning og arbeid. I tillegg svarer 16 prosent at de «opplever lav lederstøtte». Disse mener at man får lite støtte og hjelp fra lederen sin og at arbeidsresultater sjelden eller aldri blir vedsatt og at lederen ikke behandler ansatte rettferdig eller upartisk.

Sykefraværet innen bransjen er over gjennomsnittet for alle yrkesaktive. Nesten halvparten av de med fravær oppgir at dette skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben.

Monica Varem Pettersen, seksjonsleder i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog ved Arbeidstilsynet og norsk prosjektleder for prosjektet MenthalHealthMatters.
Monica Varem Pettersen, seksjonsleder i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog ved Arbeidstilsynet og norsk prosjektleder for prosjektet MenthalHealthMatters.

Det jeg synes er aller mest spennende med dette prosjektet er at vi sammen med partene setter søkelyset på mental helse for en viktig gruppe arbeidstakere, sier Monica Varem Pettersen, seksjonsleder i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog ved Arbeidstilsynet og norsk prosjektleder for MenthalHealthMatters.

-Jeg ser frem til å ta fatt med arbeidet med å undersøke hva som skal til for at bransjen arbeider bedre med det forebyggende arbeidsmiljøet. Målet er å bidra til bedre mental helse blant svært mange renholdsarbeidere i Norge. Da er det ikke vanskelig å finne motivasjon for å ta fatt på jobben, avslutter Pettersen.

Arbeidsmiljøhjelpen kan avdekke hvor skoen trykker

Arbeidsmiljøhjelpen er laget i forbindelse med IA-arbeidsmiljøsatsingen. Arbeidsmiljøsatsingen skal bidra til å sette virksomheter bedre i stand til å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø, på de områder som i størst grad bidrar til sykefravær og frafall.

Arbeidsmiljøhjelpen er et gratis, bransjetilpasset verktøy som kan brukes sammen av leder, verneombud, tillitsvalgte og ansatte. Gjennom å snakke med hverandre om ulike tema kan virksomhetene avdekke områder i arbeidsmiljøet de bør ta vare på, og ting de kan gjøre bedre. Arbeidsmiljøhjelpen er laget av Arbeidstilsynet i samarbeid med aktuelle virksomheter, bransjeorganisasjoner og andre fagressurser i de ulike bransjene. Gjennom bruk av verktøyet skal man avdekke hvor skoen trykker for deretter å kunne gjøre noe med det.

Illustrasjon fra Arbeidsmiljøhjelpen som viser tre tegnede personer rundt et bord
Illustrasjon fra Arbeidsmiljøhjelpen

Kick-off for erfaringsutveksling over landegrensene

Siden prosjektstart i august 2023 har prosjektpartnerne fra de ulike landene samarbeidet med interessentene i sine prosjekter. Under den første transnasjonale workshopen i september startet prosjektet med en felles Kick off i Tallin for alle samarbeidslandene. Hensikten her var å utveksle erfaringer og planer om hvordan det enkelte land organiserer sine prosjektet, samt hvilken overføringsverdi prosjektene vil kunne ha for de andre landene.

Foruten Arbeidstilsynet i Norge er Finnish Institure of Occupational Health fra Finland, Riga Stradins University fra Latvia, Tallinn University of Technology fra Estland og Nofer Institute of Occupational Medicine fra Polen med som partnere i prosjektet. Northern Dimension Partnership in Pubic Health and Social Well-being fra Sverige er lead-partner i prosjektet.

Fra Kick-off for prosjektet MenthalHealthMatters i Tallinn, Estland. Prosjektet har fått støtte fra Interreg Østersjøprogrammet. Mange personer oppstilt for fotografering.
Fra Kick-off for Interreg Østersjø prosjektet Menthal Health Matters i Tallinn, Estland.

Kontakt

Monica Varem Pettersen

Arbeidstilsynet
+47 47 75 33 99
monica.varem.pettersen@arbeidstilsynet.no

seksjonsleder i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog og norsk prosjektleder for MenthalHealthMatters

Ann Irene Sæternes

Østlandssamarbeidet

+47 95 83 27 58
annsa@viken.no

Koordinator for Interreg Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)