Utforsker virkningene av kjemiske utslipp fra havvindparker

Tidlige studier tilsier at offshore havvindparker (OWF) representerer en kilde til kjemiske utslipp. Den nøyaktige virkningen av slike utslipp er fortsatt uklar. Interreg Nordsjø-prosjektet Anemoi vil øke kunnskap om dette og foreslå løsninger og tiltak for å redusere disse utslippene.

Viktig teknologi for fornybar energi

Hovedmålet til offshore havvindparker (OWF) er å produsere fornybar energi som et alternativ til fossile brensler. Dette betyr at havvindparker bidrar direkte til FNs bærekraftsmål for ren energi og klimahandling. De gir også muligheter for flersidig arealbruk med naturvern og akvakultur. Imidlertid må dette balanseres mot eventuelle negative virkninger som havvindparker kan ha på det marine miljøet. Kjemikalier som lekker fra infrastrukturen for havvindparker, spesielt belegget som er i direkte kontakt med vann (sjøvann, regn), representerer en av de mulige negative virkningene på det naturlige miljøet.

Studerer kjemiske utslipp fra havvindparker i Nordsjøen

Interreg Nordsjø-prosjektet Anemoi er oppkalt etter de gamle greske vindgudene. Det vil studere kjemiske utslipp fra havvindparker i Nordsjøen og vurdere deres påvirkning på det marine økosystemet. I tillegg vil det forske på muligheter for etablering av akvakulturanlegg ved havvindparker og foreslå effektive overvåkingsverktøy og reduksjonstiltak for å sikre bærekraftig bruk av det marine miljøet.

Nordsjøen er valgt som studieområde på grunn av sin svært dynamiske karakter og fordi mange land planlegger å etablere havvindparker i de respektive sektorene. Ettersom det forventes en stor økning i antall havvindparker i Nordsjøen de kommende tiårene, kan kjemiske utslipp forekomme på flere steder og enkelt transporteres av strømmer fra ett område til et annet. Dette inkluderer at utslippene transporteres utenfor enkelte lands sektor i Nordsjøen og inn i andre områder – en såkalt grenseoverskridende effekt. Det kreves derfor tverrnasjonalt samarbeid for å minimere forurensende utslipp og sikre et sunt økosystem.

Løsninger og tiltak for å redusere utslipp

Anemoi vil øke vår kunnskap om kildene til kjemiske utslipp og deres potensielle risikoer. Dette er essensiell informasjon for havvindpark-bransjen å ta tak i og for bruk i utviklingen av politikk knyttet til havvindparker. Prosjektet vil identifisere kjemikalier som representerer de største risikoene. Denne kunnskapen vil de bruke til å foreslå de nødvendige regulatoriske tilpasningene som kreves for å oppnå internasjonalt harmonisert miljølovgivning om utslipp fra havvindparker innenfor Nordsjø-området.

Anemoi vil formulere og foreslå løsninger og tiltak for å redusere kjemiske utslipp fra korrosjonsbeskyttelsessystemer og belegg som brukes på OWFs. Dette vil danne grunnlaget for etablering av en god forvaltning av OWF-infrastruktur i Nordsjøen og sikre at miljøpåvirkningen minimeres.

Samarbeid mellom bransjen, politikken og offentlig sektor

Anemoi erkjenner at det må etableres en sterk deltakerbasert interessentramme for å sikre toveis kunnskapsutveksling, robuste risikovurderinger og meningsfulle tiltak for reduksjon av utslipp. For å oppnå dette vil prosjektpartnere og interessenter fra bransjen, politikken og offentlig sektor delta i toveis kunnskapsutveksling gjennom en serie med workshops. Denne kunnskapen vil igjen brukes til å veilede prosjektaktivitetene og foreslå reduksjonstiltak. Det vil også skape ny innsikt i det samfunnsmessige landskapet som driver utviklingen av havvindparker.

Norsk deltakelse i Anemoi

SINTEF Ocean er den norske forskningspartneren som er involvert i Anemoi-prosjektet. De har to primære roller i prosjektet:

1) å gjennomføre analyser og identifisere kjemikalier som lekker ut fra OWF-belegg, og

2) å gi rammeverk for involvering av interessenter for å sikre toveis kunnskapsoverføring.

Andrew Booth og Anne Gaspers ved SINTEF Ocean samarbeider om ledelsen av prosjektet Anemoi på norsk side.

Andrew Booth, sjefforsker ved SINTEF Ocean
Andy Booth, sjefforsker ved SINTEF Ocean

Et viktig aspekt ved Anemoi er produksjonen av prøver av belegg som skal brukes i laboratoriestudier for å undersøke lekkasje av kjemikalier i miljøet, sier Andy Booth i SINTEF Ocean.

I samarbeid med produsenter av infrastruktur for havvindparker som er involvert i prosjektet, har en serie komponenter blitt produsert og behandlet med ulike belegg. Vi ser frem til å kunne legge frem resultatene fra dette arbeidet, legger Andy Booth til.

For å kunne foreslå effektive og levedyktige reduksjonstiltak, arrangerer SINTEF Ocean en rekke workshops. Jeg ser frem til disse da de skal fremme toveis kunnskapsutveksling mellom prosjektpartnere og interessenter fra industri, politikk og offentlig sektor, sier Anne Gaspers i SINTEF Ocean.

Anne Gaspers i SINTEF Ocean
Anne Gaspers i SINTEF Ocean

SINTEF Ocean gjennomfører for øyeblikket lekkasjestudier med disse komponentene ved bruk av sjøvann. Etter at lekkasjeprosessene er fullført, blir vannprøvene deretter behandlet og analysert for å identifisere hvilke kjemikalier som mest sannsynlig vil lekke fra beleggene og ut i omkringliggende sjøvannet.

Sikrer toveis kunnskapsoverføring

SINTEF Ocean vil legge frem et rammeverk for å involvere interessenter fra industrien, politikken og offentlig sektor. Den første interessentworkshopen, som ble holdt i Hamburg, Tyskland i mai 2023, brakte sammen hele førti interessenter.

Diskusjonene fremhevet behovet for smart, risikobasert overvåking for å karakterisere virkningen av ulike forurensende stoffer. Videre skal behovet for å harmonisere forskrifter og standarder utforskes. Dette for å øke kommunikasjonen mellom aktørene, redusere utslipp ved kilden, samle mer overvåkingsdata og opprette bedre kvalitetskontrollsystemer. SINTEF Ocean vil legge til rette for to workshops til i løpet av prosjektet.

Bildet viser en av komponentene med gult belegg som brukes i havvindpark-industrien (til høyre) og en glassbeholder fylt med sjøvann der utvaskingsprosessen foregår. Foto: SINTEF Ocean AS
Bildet viser en av komponentene med gult belegg som brukes i havvindpark-industrien (til høyre) og en glassbeholder fylt med sjøvann der utvaskingsprosessen foregår. Foto: SINTEF Ocean AS

Kontakt

Andy Booth

SINTEF Ocean AS

+47 93 08 95 10

Andy.Booth@sintef.no

Sjefforsker og norsk projektleder

for Anemoi

Anne Gaspers

SINTEF Ocean AS

anne.gaspers@sintef.no

+47 46 55 85 81

Maser i Europastudier og norsk prosjektleder for Anemoi

Kate Clarke

Vestland fylkeskommune

+47 93 46 76 45

kate.clarke@vlfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt Interreg Nordsjøprogrammet