Interreg Nord – gode resultater innen fire tiltaksområder

Programmet Interreg Nord har oppnådd gode resultater og involvert et høyt antall aktører innen fire tiltaksområder.

Les mer om varige resultater av samarbeidet.

Forskning og Innovasjon som etterspørres i Europa

Det har vært stor interesse fra ulike forskningsinstitusjoner og universiteter for å samarbeide på tvers av landegrensene innen Forskning og innovasjon. Nær 500 bedrifter har deltatt i et av de innvilgede forskningsprosjektene.

Programmet har utviklet nyskapende miljøer og møteplasser. Prosjektene har med stor suksess arbeidet innenfor flere områder. Eksempler på disse er autonome nyttekjøretøyer, droneteknologi, arktisk datakommunikasjon, batterier, varmebehandlingsteknologier og ulike former for miljøteknologi.

De innvilgede prosjektene har levert 30 søknader til store europeiske forskningsprogrammer som Horisont 2020. Et eksempel er prosjektet Robosol. Det hadde som mål å styrke bedriftenes kompetansekompetanse for utnyttelse av robotikk og automasjonsteknologi.

Fakta om Interreg Nord programmet 

 • Stor interesse – 161 ulike prosjektaktører fra Sverige, Norge og Finland har deltatt i prosjektene 
 • 118 prosjekter har fått bevilget midler – 103 hovedprosjekter og 15 forstudier
 • 18 samiske prosjekter
 • Over 63 millioner euro er utbetalt
 • Alle tilgjengelige midler ble bevilget
 • Nær 500 bedrifter har deltatt
 • 30 av prosjektene har levert søknader til store europeiske forskningsprogrammer som Horisont 2020
 • Over 3000 personer har deltatt i kompetansehevingsarbeid for internasjonalisering av SMB  
 • Over 12 000 personer har deltatt i aktiviteter som bidrar til økt bruk av samisk språk
 • Flere prosjekter for å forbedre vernestatusen til ulike naturtyper og dyr
 • Fra 2014 til 2020 har nær 4000 mennesker deltatt i grenseoverskridende arbeidsmobilitet
Demonstrasjon av robotløsninger for foretak. Foto: Prosjektet Robosol
Demonstrasjon av robotløsninger for foretak. Foto: Prosjektet Robosol

Entreprenørskap med høy grad av privat finansiering

Programmet har jobbet aktivt med å styrke små og mellomstore bedrifter for å utvikle bedriftenes konkurranseevne slik at de også kan nå ut til internasjonale markeder. Over 3000 personer har deltatt i kompetansehevingsarbeid for internasjonalisering av små og mellomstore bedrifter.

Nord-programmet har bevilget midler til prosjekter som blant annet fremmer utvikling av digitalisering, IT og informasjonssikkerhet. I tillegg har det ført til vekst i serveringsnæringen, næringsmiddelindustrien, energieffektivisering og entreprenørskap i reindriften med sekundærnæringer.

Interreg Nord-programmet kan rapportere om høy grad av privat finansiering fra bedriftene. Dette viser at prosjektene virkelig møtte bedriftenes behov og utfordringer.

Entreprenørskap innen grønn omsorg. Foto: Prosjektet New Nordic Nature Based Service Models, Nordic NaBS
Entreprenørskap innen grønn omsorg. Foto: Prosjektet New Nordic Nature Based Service Models, Nordic NaBS

Kultur og Miljø for økt attraktivitet i nordområdene

Programmet har finansiert prosjekter som har styrket og synliggjort regionens rike kultur og arv, for eksempel verdensarven Struves Meridianbue, Fjällkoraserna, Sikfisket i Torneälv, minoritetsspråkene MeänKieli og Kvänska og musikken i programområdet.

Over 12 000 personer har deltatt i aktiviteter finansiert av Nord-programmet som bidrar til økt bruk av samisk språk.

Innenfor dette tiltaksområdet er det også finansiert prosjekter for å bevare, gjennomføre og restaurere regionens naturområder og dens leveområder. Nord-programmet har finansiert prosjekter for å forbedre vernestatusen til flere ulike naturtyper. Et eksempel er forbedrede forhold for fjellrevbestanden, naturmangfoldet i Tanaälvdal og Bottenviken, samt vassdrag som påvirkes av vannkraft. Forholdene er også lagt til rette for en bærekraftig sikbestand i Torneälv.

Kartlegging av havbunnen i Nordre Bottenviken. Foto: Projektet SEAmBoth, Suvi Saarnio, Metsähallitus
Kartlegging av havbunnen i Nordre Bottenviken. Foto: Projektet SEAmBoth, Suvi Saarnio, Metsähallitus

Felles arbeidsmarked

Gjennom årene fra 2014 til 2020 har nær 4000 mennesker deltatt i grenseoverskridende arbeidsmobilitet. Det vil si sysselsetting og arbeidsmobilitet på tvers av landegrensene i programområdet.

Midlene er blant annet brukt til å legge til rette for mobilitet for kvalifisert arbeidskraft, forklaring av autorisasjonssystemet og opplæring i samisk reindrift. I tillegg har man tilrettelagt for grenseoverskridende samarbeid og nettverksbygging mellom nyutdannede og arbeidsgivere.

Det grenseoverskridende samarbeidet har skapt økt tilgang på kunnskap og ulik kompetanse på flere områder og bransjer. De innvilgede prosjektene har fremmet sysselsetting og arbeidsmobilitet over landegrensene.

NY Botnian Arc UF-prosjektet har samarbeidet grenseoverskridende innen entreprenørskapstrening for unge mennesker. Prosjektet har også bidratt til å bevisstgjøre muligheter for unge til å jobbe og starte bedrifter på tvers av landegrensene og til kunnskapsutveksling og samarbeid mellom lærere som jobber med entreprenørskapsutdanning.

Messe for unge gründere. Foto: UF-prosjektet NY Botnian Arc
Messe for unge gründere. Foto: UF-prosjektet NY Botnian Arc

Kontakt

Iiris Mäntyranta

Förvaltande myndighet Interreg Nord, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå

+46 10 225 53 76

iiris.mantyranta@lansstyrelsen.se

Programdirektør Interreg Nord og Interreg Aurora

Ian Jawahir

Troms og Finnmark fylkeskommune

+47 474 55 357

ian.jawahir@tffk.no

Kontaktperson, delområde Nord og

Kontaktpunkt for Interreg Nord og Interreg Aurora

Birgitte Wohl Sem

Kommunal- og distriktsdepartementet

+4722247016

+4790150981

Birgitte-Wohl.Sem@kdd.dep.no

Utredningsleder, Regionalpolitisk avdeling