Prosjektet RIGHT med rett kompetanse for fremtiden

Interreg-prosjektet RIGHT tok for seg gapet mellom arbeidernes ferdigheter og det økende behovet for kompetanse i industrien. Prosjektet satte søkelys på hvordan vi kan bygge bro over dette gapet i den både blå sektor (fornybar havenergi) og energisektoren som er inne i store omstillinger. Samtidig bidro RIGHT til at disse bransjene fokuserte på innovasjon og dermed økt konkurranseevne.

Forfatter: Shima Souraki, Vestland fylkeskommune (oversatt og bearbeidet)

Regioner i skiftende tider

Alle regioner står overfor raskt skiftende og uforutsigbare samfunnsutfordringer. Grønne, digitale og inkluderende strategier er nødvendig for å oppfylle klimamålene. Samtidig må de sørge for at europeiske verdier og livsstil opprettholdes.

Regioner må sørge for at tradisjonelle næringer blir mindre avhengig av fossilt brensel og øke virksomhetens opptak av nye teknologier. I regionene som var involvert i RIGHT-prosjektet dominerer karbon-tung energi og marine økonomier. Det er også mangel på ferdigheter innen flere fremvoksende næringer. Prosjektet fikk støtte fra Interreg Nordsjøprogrammet.

Videoen nedenfor forklarer hva prosjektet RIGHT handlet om og hvordan de bidro til forandring:

Virksomheter i omstilling

Bedrifter vet at de må omstille seg. RIGHT støttet små og mellomstore bedrifter (SMB) for å forstå hvorfor de skulle innovere og for å formulere sine ferdigheter og innovasjonsbehov. Det ble gjennomført piloter med fokus på dette aspektet. Disse viste at nøkkelen er å støtte SMB-er på måter som fungerer for dem.

På grunn av de forskjellige behovene til virksomheter i en overgangsfase, er fleksibilitet og tilpasning avgjørende. SMB-er har spesielt vanskeligheter med å koble seg til nye horisontale verdikjeder og trenger veiledning om dette også. De må også omfavne livslang læring som en del av forretningsutviklingen.

En annen innsikt fra høyre er det helt viktige finansieringsgapet som hindrer små og mellomstore bedrifter for å bli mer grønne, blå eller digitale. Insentiver og støtte er derfor viktig.

Det er for eksempel en utfordringene for små og mellomstore bedrifter å takle mangel på fagarbeidere på den ene siden, og overflødige arbeidere på den andre siden. Å støtte valg for «re-skilling» og «up-skilling» av arbeidernes kompetanse vil være å foretrekke fremfor å måtte si opp ansatte. I tillegg er det ofte komplekse prosesser for små og mellomstore bedrifter knyttet til tilkobling av nye horisontale verdikjeder og fremvoksende næringer. Til dette trenger de koordinerte og gunstige rammeforhold.

Piloter for å lukke kompetansegapet

RIGHT startet med å kartlegge utfordringene med kompetansegapet i Nordsjø-regionen. Det vil si ferdighetene til lokale arbeidskrefter, utforming av utdanningsplaner og opplæringssystemer for nåværende og fremtidige behov for en industri innen omstilling og smart spesialisering. Dette ble gjort for hver av piloteringsregionene.

Neste trinn var å adressere de identifiserte hullene. For dette formålet ble totalt 16 piloter satt opp og utført. Pilotene viste seg å være katalysatorer for endring på de forskjellige arenaene og regionene.

Deltakere i et pilotprosjekt for "Port Changes"
Deltakere i pilotprosjektet «Port Changes»

Økt bevissthet og brobygging

«Port Chances» er en av pilotene som ble gjennomført. Dette ble sluttført med stort hell i Antwerpen i mai 2020. Målet var å bane vei for at unge mennesker kan utvikle seg profesjonelt.

Det faktum at lokale ansatte med stolthet kunne snakke om det de brant for var viktig. Vi var vitne til at ungdommene lærte om jobben, bedriften og sine daglige oppgaver gjennom spill. Dette var en helt uvurderlig erfaring, sier Bert Pichal, ansvarlig for nettverket av havner og mobilitet, Piort Chances, Belgia

Piloten «Port Chances» kan vise unge deltakere arbeidsmarkedet hvilke ferdigheter de trenger for å prestere godt i et spesifikt yrke ved å bruke verktøy som presentasjoner, filmer og spill.

Mind the gap

Piloten «Mind the gap» eller «Se opp for gapet» støttet selskaper i utviklingen av sin virksomhet gjennom å forstå hvilke ferdigheter som kreves for vekst og ledelse.

Mind the gap-verktøyet er en digital metode for å kartlegge ferdighetsbehov. Det retter seg mot SMB i produksjonsindustrien, forretningsrådgivere og konsulenter og rettighetsregioner. Med dette verktøyet kan selskaper fokusere på sin forretningsplan i forhold til de nødvendige ferdighetene for å oppnå sine forretningsmessige mål.

Piloten «Mind the gap» gir selskaper en god struktur og et grunnlag å stå på når de jobber med sin strategiske plan for kompetanseheving. Dette gjelder uavhengig av om de skal utvikle ferdigheter for ansatte, ansette nye ansatte, kjøpe fra konsulenter eller ansette nye folk,  sier Joakim Thureso som representerer IUC Syd og Anders Elmevik fra region Skåne.

SMB-utdanning for ny teknologi, trening og opplæring

Piloten » The Recirculating Aquaculture Systems» (RAS) gav støtte til utdanning av SMB-er som benytter seg av eller gjennomfører ny teknologi, gjennom ansatte-dedikerte verktøy. Piloten utviklet et opplæringsprogram som ble tilbudt i regionen. Modulen ble akkreditert og utviklet i samarbeid med regionale bransjeinteressenter for å sikre ferdighetsnivået som kreves for SMB-er – både ansatte og studenter.

Denne piloten tar også sikte på å sikre SMB -enes deltakelse i kapasitetsbygging. Målet er å redusere kompetansegapet innen akvakultur-sektoren gjennom å utvikle og gjennomføre et fleksibelt utdanningsprogram for RAS-teknologi, sier Adeline Berntsen Landro, prosjektleder for pilotprosjektet RAS for Vestland fylkeskommune, Norge.

Adeline Berntsen Landro, prosjektleder for pilotprosjektet RAS i Norge

Marin handelsplattform

Det er en plattform dedikert til marin utdanning og opplæring for nåværende og nye ansatte innen blå sektor og energisektoren. Produksjonen fra denne piloten er en søkbar katalog med kurs i de rette partnerregionene.

Samlingen varierer fra korte kurs til programmer som gir doktorgrad. Foruten universitetsprogrammer, vil også yrkesfaglige kurs og spesifikke kurs for «Re-skill» og «Up-skill» av arbeidere bli inkludert.

Marin handelsplattform
Marin handelsplattform

RIGHTs bidrag til Nordsjøregionen

Kort sagt bidro Interreg-prosjektet RIGHT til vekst i Nordsjøregionen ved å koble smarte spesialiseringsstrategier til menneskelig kapital og ferdighetsutvikling.

Alle regioner er i gang med en omstilling for å bli grønne, digitale og mer bærekraftige. Samtidig skal de skape et inkluderende samfunn for innbyggerne. Omstillinger finner sted og mange er villige, men trenger støtte.

Gjennom revisjonene av det regionale innovasjonsøkosystemet oppdaget partnere i RIGHT at de sto overfor lignende overordnede utfordringer på tvers av nasjonale og regionale grenser. Dette skapte felles interesser og sterkere partnerskap. RIGHT bidro med en oversikt over eksisterende hull i kompetansen både i blå sektorer og energisektorene i Nordsjø-regionen, og gjennom pilotene oppdaget flere nye muligheter og veier fremover.

Tre høydepunkter med prosjektet RIGHT

  1. Avdekke og kartlegge gap i kompetanse og innovasjon i blå sektor og energisektoren
  2. Hjelpe unge å oppdage hvilke egne ferdigheter som trengs i arbeidsmarkedet
  3. Bidra til at SMB-er setter søkelys på hvilke ferdigheter og kompetanse som mangler og hvordan man utvikler disse

Finn ut mer om RIGHT

Interreg Nordsjøprosjektet RIGHT – rett kompetanse for rett fremtid – var et samarbeid mellom 14 partnere fra Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland, Skottland, Sverige og Norge. Prosjektet hadde til hensikt å bidra til vekst i Nordsjøregionen ved å koble smarte strategier for spesialisering til menneskelig kapital, kompetanseutvikling og styrket konkurranseevne.

Besøk RIGHT prosjektets nettsted for å finne ut mer om arbeidet deres.

Se også Interreg Norsjøprogrammet sin Final Policy Report basert på resultatene fra RIGHT.

Denne rapporten inneholder anbefalinger som er et viktig resultater fra hele RIGHT-prosjektet. Disse gir innspill til hvordan vi kan bruke erfaringene i arbeid med å videreutvikle kompetanse for en mer omstillingsdyktig industri. Vi i Vestland fylkeskommune er allerede i gang med dette, sier Kate Clarke, fagkoordinator internasjonalt samarbeid i Vestland fylkeskommune og kontaktpunkt for Interreg Nordsjøprogrammet.

Kate Clarke, fagkoordinator internasjonalt samarbeid i Vestland fylkeskommune og kontaktpunkt for Interreg Nordsjøprogrammet
Gruppebilde av prosjektteamet for Interreg Nordsjøprosjektet RIGHT
Prosjektteamet for Interreg Nordsjøprosjektet RIGHT

Om forfatteren

Shima Souraki er prosessingeniør. Hun har også studert internasjonal business og økonomi i Sverige, Frankrike og Norge.

Hun var prosjektrådgiver for RIGHT-prosjektet og hun jobber som rådgiver i Vestland fylkeskommune.

Shima Souraki, prosjektrådgiver for RIGHT-prosjektet og rådgiver i Vestland fylkeskommune.
Shima Souraki, prosjektrådgiver for RIGHT-prosjektet og rådgiver i Vestland fylkeskommune.

Shima Souraki

Vestland fylkeskommune

+47 93 97 85 62

shima.souraki@vlfk.no

Rådgiver i Vestland fylkeskommune og prosjektrådgiver for RIGHT-prosjektet

Kate Clarke

Vestland fylkeskommune

+47 93 46 76 45

kate.clarke@vlfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt Interreg Nordsjøprogrammet