APP4SEA fyller hull i arktisk oljevernberedskap

Prosjektet APP4SEA gjør lokale myndigheter bedre forberedt på oljeutslippsulykker. Kystverket og Meteorologisk institutt i Norge har bidratt med gode eksempler på løsninger. Prosjektet har mottatt finansiell støtte fra Interreg-programmet Nordlig Periferi og Arktis. Det har utviklet et interaktivt kart på nett, som gir informasjon om plasseringen av infrastruktur for oljevern (OSR – Oil Spill Recovery), levende og statisk informasjon om været, skipsruter og områder for olje/gassutvinning, og områder med truede sjøfugler.

Verktøy bidrar til bedre oljevern

Sjøtrafikken i Arktis og de nordlige sjørutene har økt, og med det også risikoen for skipsulykker med oljeutslipp. Informasjon om faktiske eller hypotetiske oljeutslipp og simuleringer av oljedrift hjelper lokale myndigheter med å planlegge og forberede sin oljevernberedskap. Basert på gjennomgangen av regionale oljevernmetoder ga prosjektet forslag til hvordan man kan forbedre oljeverninfrastruktur og beredskapsnivå i Nordlig Periferi og Arktis.

Oljevern til havs
Foto: Martin Zeiffert og Marianne Henriksen, Kystverket og Kystvakten i Norge

Norge bidro med gode eksempler

Kystverket i Norge har i flere år hatt dataløsninger til støtte for oljevernberedskap, både før, under og etter en oljevernaksjon – dataløsninger for både analyse og operativ bruk. Kystverket bidro med kunnskap, gode eksempler på norske ressurser og forurensningshendelser. Meteorologisk institutt bidro med oljedriftmodelleringer og meteorologiske data.

Ifølge Øyvind Rinaldo (Kystverket) er den utarbeidede gapanalysen som så på oljevernberedskap i Arktis som helhet, den største nytteeffekten av APP4SEA for Kystverket. Funnene fra denne analysen er nyttig for å forbedre oljevernberedskapen i Norge og Arktis. Arbeidet med gapanalysen var utarbeidet av en arbeidsgruppe i Arktisk råd, og viser hvordan APP4SEA også bidro inn i internasjonalt samarbeid.

For øvrig er APP4SEA prosjektet egnet for å spre kunnskap om miljøsårbarhet, oljevern og miljø til flere målgrupper i arktiske områder. For eksempel kan kart og informasjon fra prosjektets nettsted (www.app4sea.com) brukes av skoleklasser for å få større innsikt i oljevern og sårbarhet i regionen.

Kystverket er ansvarlig myndighet for oljevern i Norges økonomiske sone og fiskerivernsoner, men oljevern i de store områdene i Arktis vil noen ganger krever internasjonalt samarbeid. Derfor er det bra at prosjekter som APP4SEA samler organisasjoner for å arbeide for forbedret oljevernberedskap, sier Øyvind Rinaldo ved miljø- og analyseavdelingen i Kystverket og assosiert partner i APP4SEA. De viktigste arenaene for nasjonale oljevernorganisasjoner er knyttet til multi- og bilaterale avtaler mellom landene i Europa og Arktis, og APP4SEA har vært et fint supplement der forskningsmiljø har vært initiativtakere.

Analysen og forbedringsforslagsrapporten er et godt eksempel på fruktene av dette internasjonale samarbeidet, som vil øke vår kunnskap om hullene i dagens arktiske beredskap og hvordan denne kan forbedres, sier Rinaldo.

Øyvind Rinaldo, miljø- og analyseavdelingen,  Kystverket
Øyvind Rinaldo, miljø- og analyseavdelingen, Kystverket

Kontakt

Øyvind Rinaldo

seniorrådgiver miljø- og analyseavdelingen,

Kystverket i Norge

+47 907 440 66

oyvind.rinaldo@kystverket.no

Assosiert partner i APP4SEA

Linn-Marie Lillehaug Pedersen

Nordland Fylkeskommune

+47 47 62 96 70

linped1@nfk.no

Regionalt kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis