Utvikler klimavennlig transport i Jyllandskorridoren

Interreg-prosjektet Grønn Jyllandskorridor skal bidra til mer effektiv og klimavennlig transport til og fra kontinentet. Prosjektet har fått støtte fra Interreg Øresund–Kattegatt-Skagerak (ØKS) for å teste ut nye og bedre transportløsninger på vei, jernbane og sjø. Agder og Vestfold og Telemark fylkeskommune samarbeider med flere partnere i Danmark i tillegg til aktører fra Sverige.

Grønn Jyllandskorridor skal øke kunnskap om korridorens godsstrømmer og klimaavtrykk. I tillegg til å teste ut nye og mer klimavennlige transportløsninger skal det utvikles en handlingsplan for å fjerne flaskehalser i infrastrukturen for jernbane, vei og sjø. Bærekraftig drivstoff vil være en del av dette for å redusere utslipp både fra sjøfart, jernbane og veitransport. Målet er å bidra til at aktørene inngår avtaler om oppgradering av transportinfrastruktur for bærekraftig drivstoff på tvers av landegrensene. Jyllandskorridoren er en «vest-skandinavisk» korridor, som har betydning for transporter mellom Norge, Sverige og Danmark, og det europeiske kontinent.  

Snarvei til kontinentet skaper muligheter

Prosjektet vil gjennomføre flere arrangementer og ønsker dialog med aktører som ser muligheter og ønsker å investere. Jyllandskorridoren er transportveien som knytter Sør-Norge sammen med Europa via havnene i Larvik, Grenland og Kristiansand over til Jylland i Danmark. Med ferger er dette den korteste veien mellom Sør-Norge og kontinentet, og utgjør dermed en snarvei. Transportveien gir noen av de viktigste industriområdene i Norge direkte markedsadgang til det europeiske kontinentet. Ruten fungerer også som en avlastningsvei for transport på strekningen mellom Gøteborg og Oslo. 

Prosjektet skal se på mulighetene som ligger i at EU nå har definert Jyllandskorridoren som en del av ScanMed som er en av EUs hovedkorridorer gjennom Europa.
Prosjektet har også som oppgave å analysere godsstrømmene, og se på potensialet for mindre klima-avtrykk. Det vil også bli satt fokus på å teste- og forbedre transportløsninger, samt kartlegge og legge til rette for økt bruk av mer miljøvennlig drivstoff.

kart over transportnettet mellom norge og kontinentet
Kart over transportnettet mellom Norge og kontinentet

Egen satsing på hydrogen i Agder

For å nå målene er infrastruktur avgjørende. Dette sammenfaller godt med mål i Regionplan Agder 2030 om å bygge ut nødvendig infrastruktur for et lavutslippssamfunn.

En egen satsing på hydrogen/ammoniakk vil være en viktig bidragsyter for å nå dette og flere mål fra handlingsprogrammet for regionplan Agder 2021-2024, som også inneholder en strategi for nullutslipp innen transport i Agder. Omstilling til nullutslipp innen alle transportformer vil være nødvendig for å nå nasjonale, regionale og lokale klimamål.

Deltakelse i prosjektet vil støtte opp om regionplanens ambisjon om å definere og etablere sammenhengende transportkorridorer for hele Agder, med effektive knutepunkter for person- og godstransport. Dette gjelder også målet om å overføre mer gods fra vei til sjø og bane, sier  Vidar Ose i Agder fylkeskommune.

Vidar Ose i Agder fylkeskommune som er norsk prosjekteier for Grønn Jyllandskorridor
Linda Ehnmark i Vestfold og Telemark fylkeskommune, prosjektansvarlig for Grønn Jyllandskorridor i fylkeskommunen

Både politikerne og administrasjonen i fylkeskommunen har vært pådrivere for Jyllandskorridoren. Det er gledelig at vi nå ser en bred interesse for å utvikle potensialet i dette prosjektet. Vi gleder oss til å komme i gang med for å utvikle effektiv og miljøvennlig transport sammen med partnere og aktører i Danmark, Norge og Sverige, sier prosjektansvarlig Linda Ehnmark i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Semihengere på ferjeterminalen i Kristiansand. Foto: Vidar Ose.

Mange aktører

Grønn Jyllandskorridor består av 26 partnere fra kommuner, havner, transportører og næringslivet i Norge og Danmark. I tillegg har prosjektet fått søtte-erklæringer og vil involvere aktører fra Sverige og andre internasjonale aktører i en referansegruppe.

Prosjektet fikk innvilget støtte fra Interreg Øresund–Kattegatt-Skagerakk (ØKS) i desember i fjor. Det startet opp 1. januar 2023 og varer ut 2025. Totalt budsjett er 25, 8 millioner kroner, hvorav 10,2 millioner er tilegnet de norske partnerne i prosjektet.

Agder fylkeskommune er norsk prosjekteier. Vestfold og Telemark fylkeskommune er også norsk partner i prosjektet.

I Agder detlar også Business Region Kristiansand, Kvinesdal kommune, Bykle kommune, Greenstat, H2House, CargoNet og Kristiansand Havn.

I Vestfold og Telemark deltar dessueten Larvik Havn, Grenland Havn og Powered by Telemark.

Kontakt

Vidar Ose

Agder fylkeskommune

+47 905 27 101

vidar.ose@agderfk.no

Prosjektansvarlig for Grønn Jyllandskorridor for Agder fylkeskommune som er norsk prosjekteier

Jon Halvard Eide

Agder fylkeskommune

+47 91 69 75 22

Jon.Halvard.Eide@agderfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe, og kontaktperson for Agder i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Linda Carolina Ehnmark

Vestfold og Telemark fylkeskommune

+47 412 30 674

linda.ehnmark@vtfk.no

Prosjektansvarlig for Grønn Jyllandskorridor for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Thomas André Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

thomashan@viken.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak