De unge er nøkkelen om vi skal reversere fraflytting og snu utfordringer til muligheter

Den årlige Interreg konferansen for Nordlig Periferi og Arktis ble avholdt i Bodø 9. november og hadde særlig vekt på unge menneskers deltakelse i og påvirkning av utviklingen i nord. Statssekretær Kjersti Bjørnstad fremhevet de unges betydning for positiv utvikling framover. Dersom vi skal reversere økt fraflytting og aldrende befolkning må vi ha de unge med på laget, sier statssekretæren.  Dette gjelder også for å snu klima- og miljøutfordringene til muligheter.

Grønnere, smartere og mer innovative

Den årlige konferansen for Interreg Nordlig Periferi og Arktis (NPA) gikk av stabelen i Bodø den 9. november. Utfordringer i nordområdene og unges deltakelse i grønn og bærekraftig utvikling fremover sto i fokus. Statssekretær for Kommunal- og distriktsdepartementet Kjersti Bjørnstad fortalte om regjeringens ambisjoner i nord.

Den norske delen av Arktis huser nær 10 prosent av Norges befolkning. Nord-Norge står for en svært viktig del av landets samlede verdiskapning. Regjeringen har store ambisjoner for utviklingen av de norske områdene i Arktis. Dette gjelder spesielt tiltak knyttet til bærekraftig utvikling og det grønne skiftet.

Teknologisk utvikling og klimautfordringer påvirker hele samfunnet. Vi må bli grønnere, smartere og mer innovative. For å fremme fremtidig bærekraftig vekst og velstand i hele Norge trenger stemmene, synspunktene og initiativene fra unge mennesker. Det er de som er fremtiden, sier statssekretær Kjersti Bjørnstad.

Nord-Norge har fordeler og utfordringer

Nord-Norge har fordeler som rikelige naturressurser, stedsbasert forskningskapasitet og små og mellomstore bedrifter. De store havområdene er viktige for å utvikle den blå økonomien. Nord-Norge har blomstrende byer og tettsteder. Det finnes lokalsamfunn der næringer som sjømat og reiseliv skaper verdier og arbeidsplasser.

På den andre siden har vi også utfordringer i Nord-Norge. For å nevne noen: demografi og aldring, mangel på kvalifisert arbeidskraft, og raske endringer i klima og miljø. Bjørnstad fortalte at regjeringen har som mål å snu de negative demografiske trendene, og bidra til en bærekraftig lokal utvikling. De har også som mål at Nord-Norge skal bli vårt sentrum for den grønne omstillingen, som er en av Norges topp-prioriteringer.

Vi må levere kompetansen industrien trenger

Norge ligger i forkant av den grønne omstillingen, når det gjelder viktige sektorer som grønn industri, grønn skipsfart, fornybar energi og hydrogen. I tillegg har vi en mineralindustri som leverer nødvendige råvarer.

Vi utvikler nå batteriindustrien vår. I vår ble Regjeringens batteristrategi lansert. Målet er å utvikle en sammenhengende og bærekraftig verdikjede, fra mineralindustrien til resirkulerte batterier. En batterifabrikk er under utvikling i byen Mo i Rana, et stykke sør for Bodø.

For en vellykket grønn omstilling i nord må vi levere kompetansen industrien trenger. Og sammen må vi gjøre distriktene og mindre tettsteder attraktive for yngre mennesker. Det inkluderer muligheter for utdanning, for levedyktige lokalsamfunn og bærekraftige fremtidige arbeidsplasser. Unge mennesker trenger å bli inspirert til å slå seg ned og stifte familie også utenfor de store byene , sa statssekretæren til en fullsatt sal i Bodø.

NPA-programmet er viktig for gjennomføring av arktisk politikk

Regionale og lokale myndigheter i arktiske områder har i flere tiår praktisert vellykket grenseoverskridende, nordisk og internasjonalt samarbeid. Målet er bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i regionen. Denne velfungerende politiske dialogen og samarbeidet er et svært verdifullt rammeverk for å takle våre utfordringer fremover.

EUs Interreg-programmer legger til rette for, og støtter regionalt samarbeid. De bidrar til det grønne skiftet, innovasjon og digitalisering i distriktene og småsamfunnene. Bjørnstad mener at NPA-programmet er et viktig verktøy for å gjennomføre arktisk politikk i praksis.

Regionalt samarbeid med unge og urfolk på lag

NPA-programområdet dekker store landområder med lange avstander imellom. Det sier seg selv at utfordringene vi står overfor ikke kan løses av ett land eller en region alene.

Interreg Northern Periphery and Arctic-programmet tilbyr et spesifikt rammeverk for å bidra til å grønn omstilling. Programmet imøtekommer både behovet for en grønnere fremtid og innovasjon. Samtidig bidra det med praktiske verktøy for samarbeid og erfaringsutveksling mellom lokalsamfunn, inkludert yngre generasjoner og urfolk.

Jeg tror virkelig at en grønnere fremtid i den nordlige periferien og Arktis bør utformes ved samarbeid på tvers av våre landegrenser. Og ikke bare samarbeid mellom nasjonale myndigheter, men også mellom lokale myndigheter og lokalsamfunn. De yngre generasjonene og urbefolkningen er åpenbare og viktige deltakere i dette arbeidet, avsluttet statssekretæren.

Kontakt

Lisbeth Nylund

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 90 97 71 73

Lisbeth.Nylund@kdd.dep.no

Medlem i overvåkingskomiteen for Nordlig Periferi og Arktis.
Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic CBC

Linn-Marie Lillehaug Pedersen

Nordland Fylkeskommune

+47 47 62 96 70

linped1@nfk.no

Regionalt kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis