Interreg Europe Skills+ har ført til nye prosjekter i Trøndelag

Lysfabrikk i Ventspils, Latvia. Foto: Eistein Guldseth

Prosjektpartnerne i e-Create oppdaget en urovekkende lav digital modenhet blant småbedrifter. De gikk derfor sammen om en søknad for et nytt prosjekt, Skills+, som adresserte utfordringene. Trøndelag fylkeskommune utviklet i løpet av prosjektperioden to nye regionale prosjekter som et resultat av Skills+.

De nyutviklede prosjektene er: Industri 4.0 Trøndelag- digital transformasjon i små- og mikrobedrifter, samt Folkeverksted, en lokal kreativ arena på noen av bibliotekene i fylket for folk flest. De vil bidra til at en kan lære om-, skape, dele og teste ut nye digitale verktøy. Industri 4.0 Trøndelag er den største satsinga.

Prosjektet Skills+ ble utviklet og gjennomført av et konsortium bestående av partnere fra Tyskland, Bulgaria, Polen, Finland, Kroatia, Spania, Latvia, Hellas og Norge (Trøndelag fylkeskommune).

Industri 4.0 Trøndelag – digital transformasjon i små- og mikrobedrifter

Den teknologiske utviklingen går veldig raskt, og omtales ofte som den fjerde industrielle revolusjonen, derav Industri 4.0. Den kjennetegnes av en rekke nye teknologier og trender som endrer måten vi lever, arbeider, og forholder oss til hverandre på. Dette resulterer i nye digitale forretningsmodeller, og mer automatisert produksjon. Samtidig vil bærekraft være en sentral del av nye forretningsmodeller. Man må forvente betydelige krav til dokumentasjon av både kvalitet og klimafotavtrykk i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Vi snakker om «Twin transition» – digitalisering og bærekraft. Skillet vil gå mellom dem som er digitale og de som ikke er det. Det er i realiteten et spørsmål om liv eller død.

-Digital teknologi er verktøy som skal bidra til modernisering, effektivisering, bedre kvalitet og større volum. Men det hjelper ikke hvis man ikke har en formening om hva som KAN oppnås med hvilke digitale verktøy, sier Eistein Guldseth, seniorrådgiver Digital transformasjon i Trøndelag fylkeskommune.

Eistein Guldseth, seniorrådgiver Digital transformasjon og prosjektleder for SKILLS+ og Industri 4.0 Trøndelag i Trøndelag fylkeskommune
Eistein Guldseth, seniorrådgiver Digital transformasjon og prosjektleder for SKILLS+ og Industri 4.0 Trøndelag i Trøndelag fylkeskommune

-Med grunnkunnskap om de digitale mulighetene kan man peke ut veien, sette seg mål, velge samarbeidspartnere, og utvikle nye digitalt baserte forretningsmodeller som gir økt bære- og konkurransekraft. Bedriftene må starte med å plukke lavthengende frukt. Digitalisere enkle prosesser som de kan tjene inn raskt. Og så skalere opp når de er modne nok for det. Industri 4.0 Trøndelag handler om dette, avslutter Guldseth.                                                              

Digital kompetanseheving gjennom lokale økosystem

«Industri 4.0 Trøndelag- digital transformasjon i små- og mikrobedrifter» er et treårig prosjekt der Trøndelag fylkeskommune, i samarbeid med regionens næringshager og inkubatorer, kompetansemiljøet i regionen, og Innovasjon Norge, utvikler og tilbyr digital kompetanseheving for småbedrifter i regionen i form av workshopbaserte kompetanseforløp. Hver næringshage/inkubator har fått ansvaret for å utvikle og gjennomføre ett tretrinns kompetanseforløp for hver sin bransje i samarbeid med egne fagpartnere.

En av målsettingene i tillegg til digital kompetansebygging er å utvikle lokale økosystem basert på bransje eller verdikjeder, med fagpartnere – personer fra kompetansemiljøene og det offentlige virkemiddelapparatet. Prosjektet er bygd opp som en tretrinns modell. Trinn 1; Introduksjon ble gjennomført under pandemien, og mer enn hundre bedrifter deltok. Vi er godt i gang med Trinn 2; «Avansert» og Trinn 3; «Prosjekt» som kjøres høsten 2022.

Trøndelag fylkeskommune er prosjekteier, og delfinansierer prosjektet i samarbeid med Innovasjon Norge.

Bakgrunn

Trøndelag fylkeskommune har hatt tre Interregprosjekter i en ubrutt linje fra 2012 (Interreg IVC e-Create, Interreg Europe Skills+, Interreg Europe DigiBest), og frem til i dag som har adressert digital utvikling i småbedrifter. I Interreg IVC e-Create oppdaget vi utfordringene mht lav digital modenhet, og i Interreg Europe Skills+ adresserte vi digitalisering og digital kompetanseproblematikk i disse bedriftene.

I det pågående prosjektet, Interreg Europe DigiBest, fokuserer vi på regional policyutvikling for digitalisering og digital transformasjon i regionens småbedrifter, der erfaringene fra Industri 4.0 Trøndelag og samarbeidet med Næringshager og Inkubatorer står sentralt.