Satsing på grønn persontransport i utkantstrøk gir gode utsikter for hydrogenproduksjon på Smøla

Prosjektet G-PaTRA (Green Passenger Transport in Rural Areas) skal fremme grønn transport og mobilitet ved å styrke mulighetene for å redusere CO2 fra persontransport i avsidesliggende, landlige og øy-områder. Det vil muliggjøre flere nullutslippsløsninger ute i distriktet og forbedre tilgjengelige ressurser for persontransport. Prosjektstøtten fra nordsjøprogrammet gjør planene realiserbare.

De norske partnerne har sett på muligheten for å produsere hydrogen fra vindkraft til bruk lokalt. På Smøla vil dette kunne brukes til hurtigbåt, buss, og i fiskeindustrien. Det finnes per i dag veldig få grønne løsninger for transport utenfor bykjernene. Møre og Romsdal er en region med utfordrende topografi og mye av regionen består av landlige omgivelser. Dette prosjekt bidrar derfor med viktig innsikt i mulige grønne transportløsninger for en region som Møre og Romsdal og et øysamfunn som Smøla.

Forretningsplan for hydrogenproduksjon på Smøla

Dette prosjekt har gitt de Norske partnerne mulighet å utvikle en forretningsplan for produksjon av grønn hydrogen på Smøla. Forretningsplanen fokuserer på mulighetene for et hydrogenanlegg på øya Smøla. Hovedutfordringene er at det mangler ferdige løsninger og et marked for kjøp av hydrogen.

Beregninger gjort som en del av studien viste at det kan være lønnsomt å bygge ut et hydrogenanlegg på Smøla, og den skisserer en rekke krav som må oppfylles for å gi grønt lys for en slik utbygging.

Interreg prosjektet avgjørende

Uten prosjektstøtten fra nordsjøprogrammet hadde denne planen ikke blitt realisert. Fylkeskommunen har jobbet aktivt med hydrogen. Gjennom G-PaTRA har de klart å mobilisere mange ressurser for å kunne se nøye og konkret på dette spesifikke området.

Dette har bidratt til økt interesse og kompetanse lokalt på Smøla, men også klart å samle interessenter fra hele fylket på arrangement i forbindelse med prosjektet. Selve forretningsplanen har også resultert i flere konkrete henvendelser som vil bli fulgt opp i tiden fremover.

-Vi har sett at dette prosjektet virkelig har ført til varige verdier i vår region, så vi vil i fortsettelsen også se på muligheter for å søke midler til nye prosjekt som vil basere seg på resultatene fra G-PaTRA, sier Lina Vassdal i Møre og Romsdal fylkeskommune som er prosjektleder på norsk side.

Lina Vassdal i Møre og Romsdal fylkeskommune
Lina Vassdal i Møre og Romsdal fylkeskommune

Interesse for hydrogen som energibærer

Prosjektet har også bidratt med å sette fokus på sirkulærøkonomi i produksjon og bruk av grønt hydrogen og de muligheter som finnes for restproduktene oksygen og varme. Det har vist mulighetsrommet for å starte og investere i en kommende verdikjede for hydrogen samt økt kompetansen og interessen for hydrogen som energibærer.

Ringvirkninger for regionen

Utover hovedmålet; grønn persontransport, har dette prosjekt gitt ringvirkninger på andre typer av transport og aktiviteter i regionen. Det kan blant annet være et viktig bidrag til det arbeid som nå starter med å utarbeide og gjennomføre en strategi for energistasjoner og ladepunkt i regionen. Erfaringsdeling fra de andre partnernes løsninger har også gitt inspirasjon til løsninger som vi på sikt ønsker å prøve i egen region.

Cecilia Lillthors – internasjonal rådgiver G-PaTRA
Cecilia Lillthors – internasjonal rådgiver G-PaTRA

Krever samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser

Prosjektet har gitt en verdifull erfaring av det å delta i internasjonale prosjekt for å løse de store samfunnsutfordringene. Flere av de norske partnerne har aldri deltatt i internasjonale samarbeidsprosjekter tidligere. Denne erfaringen har skapt interesse og ønske om å delta i flere internasjonale samarbeidsprosjekter. Grønn energi og transport er et område med mange kompliserte utfordringer. Det kreves samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser for at vi skal få løst disse utfordringene og øke kunnskap og kompetanse.  

G-PaTRA har fått midler til å fortsette et år til relatert til utfordringer under og etter pandemien. Prosjektet skal blant annet se hvordan pandemien har påvirket grønn transport i distriktet.

G-PaTRA

Prosjektet har 13 partnere fra 8 land. Fra Norge er Møre og Romsdal fylkeskommune, Nasjonalt vindenergisenter på Smøla og Smøla Nærings- og kultursenter med. Prosjektet er støtta av Interreg Nordsjøprogrammet og varer til 2023.

Norske partnere

Norsk kontaktperson

Lina Vassdal
Rådgivar Energi
Tel: 71 28 03 42 / 934 57 221
E-post: lina.vassdal@mrfylke.no

Øvrige partnere 

Les mer om saken om hydrogen på Smøla her:

https://northsearegion.eu/media/19309/business-case-for-green-hydrogen-production-on-smoela.pdf