DeConcrete utvikler nye metoder for gjenbruk og gjenvinning av betongavfall

Prosjektet DeConcrete skal finne nye metoder for å resirkulere og gjenbruke betongavfall i kaldt klima gjennom utveksling av kunnskap over landegrensene. Målet er å bidra til økt bærekraft ved å presentere forskningsbaserte anbefalinger til bygningsindustrien.

Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Det er dermed nødvendig og ønskelig å finne gode måter å gjenbruke store mengder armerte betongavfall. Det er også behov for å finne gode tekniske og økonomiske metoder for gjenvinning. Miljøeffektiv håndtering, som reduksjon av støv, er spesielt utfordrende.

En av oppgavene i prosjektet har vært å sammenlikne eksisterende rivningsmetoder i Russland, Norge og Finland. Dette har resultert i flere vitenskapelige publikasjoner.  Det samme gjelder studier knyttet til anbefalinger for gjenbruk og gjenbruksstrategier.

Gjenvunnet sementerstatning bidrar til lavere CO2-utslipp

Det er forsket på og publisert artikler som beskriver hvordan støv fra betongavfall samt slam fra vaskeprosesser kan reaktiveres som bindemidler. På den måten kan de anvendes som sementerstatning og bidra til lavere CO2-utslipp. Det jobbes i den forbindelsen også med å lage nytt tilslag av disse avfallsproduktene som vanligvis havner på deponi. Det meste av arbeidet på norsk side pågår på laboratoriet ved Fakultet for Ingeniørvitenskap ved UiT i Narvik hvor forskere fra både UiT og SINTEF Narvik deltar.  

-Forskningssamarbeid på tvers av landegrensene er motiverende, produktivt og lærerikt, sier Dr Iveta Novakova som er en av de sentrale forskerne i prosjektet. Hun leder en stor del av forskningen i prosjektet, og jobbet tett opp mot partnerne ved Universitetet i Arkhangelsk, Oulu Universitet og SINTEF Narvik.

Iveta Novakova, forsker ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik
Iveta Novakova, forsker ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik

Tallfester miljøavtrykk fra ulike rivningsmetoder

Som en del av prosjektet jobbes det med tørrvaskeprosesser for å redusere slam fra selve betongproduksjon. Disse prosessene er viktige for betongprodusenter, og i Norge testes de ut i samarbeid med bedrifter.

At resultatene fra prosjektet er relevant for næringslivet bekreftes av Geir Frantzen som leder betongklyngen CIC.

-Betongklyngen CIC har behov for å internasjonaliseres.. Selv om vi ikke er direkte partner i prosjektet  ser vi at kunnskapen som generes er relevant, og vi vil gjerne bidra til å spre denne til våre medlemmer. . Vårt mål er at vi gjennom felles workshoper med Deconcrete kan bidra til å åpne nye nye markeder for våre medlemmer, sier Geir Franzen, klyngeleder i betongklyngen CIC.

Geir Franzen, klyngeleder i betongklyngen CIC
Geir Franzen, klyngeleder i betongklyngen CIC

Prosjektet har også kartlagt energiforbruk, støv, og støy forbundet med ulike rivningsmetoder. Dette er data som har industriell relevans ved at det blir mulig å tallfeste miljøavtrykket fra de ulike metodene.

Prosjektet vil sluttføres ved utgangen av 2022. Før den tid gjenstår flere studier. Disse vil resultere i artikler som vil gi nyttig innsikt til bransjen. Samarbeidet mellom FoU-partnerne vil kunne gi anbefalinger av ytterligere industriell relevans samt samarbeid på tvers av landegrensene.

Norsk prosjekteier

SINTEF
Bård Arntsen
bard.arntsen@sintef.no
Tel. 970 32031

Kontaktperson ved UiT:
Iveta Novakova
iveta.novakova@uit.no
Tel.  939 59492

Geir Franzen, klyngeleder CIC
geir@kupa.no

Lenker til publikasjoner og presentasjoner:

https://nordicconcrete.net/ncr-publications/bi-annual-report-ncr/

https://narfu.ru/deconcrete/

www.scientific.net/MSF.1017.163

http://nanobuild.ru/en_EN/journal/download-number/2-2021.pdf

https://narfu.ru/deconcrete/project-deliverables

https://narfu.ru/upload/medialibrary/eb0/5.-Demolition-methods-report.pdf