Gjør klar for første utlysning av prosjektmidler i Interreg Europe

Utlysningen åpner 5.april med søknadsfrist 31.mai 2022. For å forberede søkerne har sekretariatet nå publisert utkast til programmanual og mandatet for utlysning av prosjektmidler i Interreg Europe programmet.

Samarbeidsprosjekter mellom regioner

Utlysningen omfatter alle EU-land, samt Norge og Sveits som fulle medlemmer av programmet. Også norske aktører kan være lead partner for prosjekter. Utlysningen åpner for innlevering av søknader på interregionale samarbeidsprosjekter. Prosjektene har en varighet på fire år. De første tre årene er viet til erfaringsutveksling og overføring av god praksis mellom de deltakende partnerne. I det fjerde og siste året skal partnerne arbeide med å overvåke resultatene og effektene av samarbeidet.

Innsatsområder

Det interreg-spesifikke målet «better cooperation governance» fungerer som overordnet politisk mål for programmet og utlysningen er dermed åpen for søknader innenfor følgende innsatsområder:

1: Et smartere Europa med fokus på

– Forskning, innovasjon, digitalisering, SMB-ers konkurransekraft, smart spesialisering.

2: Et grønnere Europa med fokus på
– Energieffektivisering, fornybar energi, smarte energisystemer, klimatilpasning, vannforvaltning, sirkulærøkonomi, biologisk mangfold, reduksjon av forurensing og bærekraftig urban mobilitet.

3: Et mer sammenbundet Europa med fokus på
– Bærekraftig, intermodal mobilitet.

4: Et mer sosialt Europa med fokus på
– Arbeidsmarked, sysselsetting, tilgang til helsetjenester, kultur- og turisme, utdanning, opplæring, livslang læring, inkludering og integrasjon av migranter.

5: Et Europa tettere på sine innbyggere med fokus på
– Bærekraftig integrert territoriell utvikling, kultur- og naturarv, bærekraftig turisme.

Støttesatser

Støttesatsen er inntil 50 % for norske partnere og 70 og 80 % for EU-partnere avhengig av deres legale status.

Krav til partnerskapene

Følgende typer av organisasjoner er støtteberettigede i programmet:

Minst halvparten av politikkinstrumentene (f.eks. planer og strategier) som adresseres i prosjektene må være representert ved den ansvarlige institusjonen. For politikkinstrumenter der dette ikke er tilfellet må den ansvarlige institusjonen delta som «associated policy authority». De føres da inn i søknadsskjemaet, men har ikke eget budsjett.

Prosjektene må ha partnere fra minst tre land – hvorav to EU-land. I tillegg må alle fire «hjørner» (nord-sør-øst-vest) av Europa være representert i prosjektene. Det vises til utkast til mandat for å se hvordan landene er gruppert i henhold til dette.

Minst ett av politikkinstrumentene i prosjektet skal være et strukturfondsprogram i EU-land (Norge har ikke slike programmer).

Last ned utkast til søknadsskjema for første utlysning i Interreg Europe her: Interreg Europe – First call application form for publication DRAFT

Norske aktører som deltar i prosjektsøknader anmodes om å kontakte nasjonalt kontaktpunkt Jon Halvard Eide i god tid før søknaden blir innlevert.