To bio, or not to bio: En forsterket satsning på bioøkonomi i Østersjøregionen

De siste årene har bioøkonomi vokst frem som et moteord på lik linje med «sirkulær økonomi» og «det grønne skiftet». Gjennom RDI2Club-prosjektet har man lykkes med å styrke bioøkonomi-samarbeidet i rurale strøk i Østersjøregionen.

RDI2CluB (en forkortelse for Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems) er et av Østersjøstrategiens flaggskipprosjekter. Målet med prosjektet er å bidra til at rurale strøk i Østersjøregionen klarer å utnytte sitt fulle potensial innenfor bioøkonomien.

Begrepet bioøkonomi viser til en økonomi basert på produksjon og foredling av fornybare biologiske ressurser som skog, jord, husdyr og planter til mat, energi, produkter og materialer (kilde: landbruk.no).

Siden prosjektets oppstart i 2017 har Innlandet fylkeskommune (tidligere Hedmark fylkeskommune), Høgskolen i Innlandet (Evenstad) og Tretorget AS bidratt med å teste ulike innovasjonsmodeller, og bygge opp nettverk på tvers av land og regioner gjennom RDI2CluB-prosjektet.

Bedre kunnskapsdeling

– Innovasjon er helt avgjørende for en velfungerende bioøkonomi. Tretorgets oppgave i RDI2Club-prosjektet har først og fremst vært å finne fram til transnasjonale samarbeidsmodeller rundt innovasjon, forteller Ola Rostad, daglig leder i Tretorget – et norsk selskap som jobber aktivt med utviklingsprosjekter og innovasjonsarbeid.

Ifølge Rostad har det vært viktig å analysere betydningen av at aktørene i bio-økonomien holder til i rurale strøk.

– I rurale strøk sliter man gjerne med begrenset tilgang på informasjonsutveksling, ressurser og talenter. Dersom vi kan koble disse sammen gjennom internasjonalt samarbeid kan vi skape et supplement til de tradisjonelle, nasjonale oppkoblingene, sier han.

Et annet viktig poeng er at nasjonale innovasjonssystemer ofte er preget av konkurranse mellom aktørene, hvilket betyr at åpenheten dem imellom gjerne er begrenset.

– Aktører i utlandet blir derimot ansett som en mindre trussel, og derfor kan prosjekter som RDI2CluB bidra til friere og mer effektiv kunnskapsdeling. Terskelen for å utveksle informasjon blir rett og slett litt lavere, sier Rostad.

 

Populært prosjekt

RDI2ClubRDI2CluB-prosjektet har fått stor oppmerksomhet i regionen, og mange har satt pris på initiativet. Derfor er prosjektet allerede fulgt opp av et nytt initiativ, nemlig ConnectedByBioboard, der målet er å bygge videre på det gode innovasjonssamarbeidet.

ConnectedByBioboard tilbyr en online plattform for bioøkonomiutviklere. Her kan man knytte kontakt, og dele kunnskap og bioøkonomi-ideér med andre aktører i Østersjøregionen.

– Vi så at det var gode grunner til å gå videre med utprøving og testing av det som var på «pilotnivå» i RDI2Club. Et konkret resultat av arbeidet er utviklingen av ConnectedByBioboard-plattformen, forteller Rostad.  

RDI2ClubFor til tross for at resultatene av samarbeidet i RDI2CluB så langt har vært gode, understreker Rostad at denne typen prosesser ofte tar tid.

– Det er mange brikker som skal falle på plass, og kontinuitet er viktig. Derfor har det vært veldig fint at vi har kunnet følge opp de gode resultatene fra RDI2Club med ConnectedByBioboard. Jeg ser frem til å bygge videre på erfaringene fra dette prosjektet og ser at det kan skape stor verdi på sikt, avslutter han.