– Vi har tro på at de gode løsningene oppstår ved å føre bedrifter sammen på tvers av bransjer, verdikjeder og land

InnoCAPE har som mål å utvikle et digitalt innovasjonsøkosystem i Østersjøregionen. Dette skal bidra til et sterkere bånd mellom landene samtidig som det skal forbedre konkurranseevnen i regionen.

Norge er representert gjennom DigitalNorway, som er en av flere såkalte Digital Innovation Hubs (DIH) innenfor EU – eller digitale innovasjonsnav.

– Vi jobber med å utarbeide gode retningslinjer for digitale innovasjonsnav gjennom blant annet å arrangere workshops. Dette bidrar til å lukke kompetansegapet som finnes hos offentlige aktører, forteller Pavan Sriram som representerer Norge i Interreg Østersjøprosjektet InnoCAPE.

Et digital innovasjonsnav skal hjelpe selskaper til å bli mer konkurransedyktige gjennom bruk av digital teknologi i produksjon av produkter og tjenester. Dette skjer ved at innovasjonsnavene bidrar med kunnskap og relevante kontaktpunkter.

DigitalNorway

Innovasjonsnavet DigitalNorway og Pavan Sriram jobber tett opp mot de åtte andre innovasjonsnavene i InnoCAPE. De holder til i Litauen, Latvia, Estland, Finland og Sverige.

– Målet til DigitalNorway er å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter. Da er det viktig å drive frem større og internasjonale samarbeidsprosjekter innen deling av data fordi det bidrar til, og ikke minst, styrker digitaliseringen av næringslivet.

Deler kunnskap

Som en del av arbeidet har partene i prosjektet utviklet et integrert verktøy for det de kaller en «digital modenhetsvurdering». Verktøyet skal identifisere problemområder, for så å generere mulige løsninger i form av digitaliseringsprosjekter.

I tillegg til dette skal InnoCAPE-partnerne lansere et digitalt kompetansekart som støtter samarbeidsmodellen for digitale innovasjonsnav i Østersjøregionen. Kompetansekartet skal samle kunnskap og erfaringer som er nødvendige for offentlige myndigheter, digitale innovasjonsnav og bedrifter som gjennomgår digitalisering, og vil bli en plattform for å matche etterspørsel og tilbud.

– Kartet er fortsatt under utarbeidelse. Men når det er ferdig skal det gjøre det lettere å finne og dele kunnskap om digitale innovasjonsnav på tvers av landene. Vi har for eksempel lært mye av å se på innovasjonsnavene i Sverige og Finland, forteller Sriram.

Avsluttes i desember

Når prosjektet nå avsluttes i desember i år, ønsker partene å se økt kapasitet hos offentlige myndigheter og digitale innovasjonsnav til å imøtekomme behovene til næringslivet i Østersjøregionen. Blant annet ved å sette dem i stand til effektivt å kunne iverksette digitaliseringspolitikk på nasjonalt og regionalt nivå.

– Utveksling av god praksis, kartlegging av digitaliseringskompetanse og pilotprosjekter med støtte fra bedrifter reduserer det digitale gapet mellom Baltikum og Skandinavia, forteller Priram.

Han legger til:

– Og så tror jeg vi vil ta med oss kontaktnettet vi har etablert gjennom samarbeidet. Prosjektet har vært mer praktisk enn forskningsbasert, og vi sitter igjen med mange gode erfaringer.