ESPON ønsker ditt bidrag til neste programperiode

Helt siden 2002 har ESPON organisert og finansiert anvendt forskning, sted-basert analyse og verktøyer for å belyse territoriell utvikling i Europa med kunnskap, data, kart, rådgivning og komparative analyser i et helhetlig europeisk perspektiv.

Arbeidskomiteen for den nye programperioden, har nå formulert et utkast som identifiserer fremtidige utfordringer, og hvordan ESPON best mulig kan levere tjenester til beslutningstagere og innbyggere i Europa i perioden 2021 til 2027. Nå ønsker de dine innspill og ideer som kan bidra til å forme neste programperiode.

Under den åpne konsultasjonsrunden ønsker man særlig å høre fra politikere og ansatte fra alle administrative nivå, forskere, studenter og alle enkeltaktører som deler visjonen om at territorielt samarbeid er viktig for å forstå og håndtere felles utfordringer.

Deltagerne inviteres til å svare på fem spørsmål innen 19. august 2020. Svarene fra undersøkelsen skal diskuteres under neste møte for medlemslandene i ESPON-programmet.

Framtidens ESPON: Utfordringene foran oss

1.Bringe anvendt kunnskap nærmere folk

Et stort kunnskapsvolum er ikke tilstrekkelig for å møte behovene for europeiske beslutningstagere. Kunnskapen må være forståelig, tilgjengelig og være skreddersydd de sted-baserte utfordringene. Et viktig delmål for neste ESPON-periode er å sørge for bedre tilgjengelighet for kunnskapen.

2.Et grønt og rettferdig samfunn for alle

ESPON er implementert i EUs samholdspolitikk og skal bidra til dens hovedmål, samtidig som programmet underbygger EUs territorielle strategi for 2030, med særlig vekt på territoriell samhørighet. En europeisk «green deal» og gjenopprettingen samfunnet etter COVID-19 krisen øker bredden av områder som ESPON kan levere på.

Regioner preges av ulike trender, konkurrerende politiske mål eller motstridende sektorpolitikk, og programmet må kunne levere på alle nivå med tall, fakta og kunnskap for å styre utviklingen på en effektiv måte.

Et viktig fokus blir å styrke gjenopprettingen og motstandskraften i EU-regionene ved å bidra til overgang til en klimanøytral økonomi, og samtidig sikre et rettferdig og godt liv for alle innbyggere.

3.Bedre planlegging av aktiviteter – tematisk tilnærming til kunnskapsproduksjon

Programmets aktiviteter skal gjennomføres på en mer strategisk måte enn tidligere, gjennom individuelle tematiske handlingsplaner (TAP). TAP er en omfattende arbeidspakke som skal identifisere sted-basert kunnskap med bestemte regionale tematikker.

Gjennom arbeidspakker skal man sikre tidligere dialog mellom beslutningstagere og forskere med behov for sted-basert kunnskap. Videre kan kunnskapsproduksjon kobles bedre og mer målrettet opp mot brukerne.

Hvordan kan du bidra?

Konsultasjonsrunden sikter på å samle inn dine perspektiver på hva ESPON skal fokusere på fremover, med særlig vekt på:

Ta undersøkelsen HER.

Om ESPON

ESPON bistår regioner, byer, og myndigheter i deres beslutninger ved å styrke utviklingen, implementeringen og overvåkningen av politiske strategier. ESPON-programmet finansieres av EUs regionale utviklingsfond (ERDF), medlemslandene i EU, samt samarbeidslandene Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.