Kraften av samarbeid i krisetider

På nyåret slo koronakrisen ut for fullt og stengte ned byer og regioner over hele Europa. Koronakrisen viser at kriser må løses i fellesskap, og Interreg-programmene demonstrerer at samarbeid er nøkkelen til å finne varige og smarte løsninger på nordiske og europeiske utfordringer.

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon gjennom regionalt samarbeid. Norge deltar i til sammen 11 ulike programmer, som finansierer prosjekter innen temaer som entreprenørskap, sysselsetting, digitalisering, grønn transport, klima og energi, sirkulærøkonomi, kultur og forvaltning.

Interreg er tuftet på ideen om at vi får til enda mer når vi forener krefter med våre naboer over grensene. Selv om alle medlemmene av «Interreg-familien» har vært vant til å overskride hindringer som nasjonale grenser og lange avstander, språk og kultur, har behovet for nye samarbeidsformer vært stort under pandemien for å sikre «Interreg-effekten».

Eirik Fiva.

Ekspertpanel skaper bedre forståelsen for krisen

Kriser skaper også muligheter, og Interreg-programmene har ved flere anledninger inspirert til nye initiativer og videreutvikling av samarbeid, både i og utenfor programmet.

COVID19 Response Group er et spontant initiativ bestående av personer som har vært involvert i e-helseprosjekter finansiert av Interreg Nordlig Periferi og Arktis (NPA). Tanken er å dele kunnskap, erfaringer og dermed utforske nye tilnærminger på COVID-19, basert på ressursene i de ulike deler av programområdet (kyst-Norge, Nord-Sverige, Island, nordre deler av Skottland m.fl.). Gruppen identifiserte en rekke temaer med sikte på utforming og samarbeid.

– Grunnen til at gruppen kom så raskt på banen, er mangeårig tillitsbygging og samarbeid gjennom Interreg NPA. Folk fra distriktene har lett for å komme i kontakt med relevante andre, nettopp fordi de har deltatt, eller vært i randsonen, av Interreg-samarbeid tidligere. Sammen skaper dette synergier og mer kunnskap, forteller Eirik Fiva, som er nasjonalt kontaktpunkt i NPA-programmet.

Om lag 50 aktører fra den nordiske arktiske regionen og bl.a. nordlige deler av Skottland er tilknyttet responsgruppen.

Nylig gjennomførte de et digitalt Q&A-arrangement hvor deltagere fra hele regionen fikk komme med innspill og spørsmål.

COVID19 Response Group, samler deltagere over hele NPA-regionen til digital dugnad om hvordan vi best skal håndtere krisen.

NPA utlyser midler til koronaprosjekter

Initiativet ble godt mottatt av overvåkningskomiteen, som er beslutningsorganet i NPA. I kjølvannet av dette, ble det utlyst øremerkede midler på 300 000 euro, til prosjekter som vil skaffe bedre oversikt over hvordan de forskjellige landene og regionene har tilnærmet seg krisen, og hva som er beste relevante praksis.

Det ønskes blant annet prosjekter som ser på: Mental helse og effektene av sosial isolasjon, teknologi- og innovasjonsmuligheter, epidemiologisk kartlegging sett opp mot landene og regionenes responser, samt hvordan krisen påvirker og endrer utformingen av helsesystemer.

Utlysningen er åpen frem til 30. september.

Helmik Kristiansen

Høy omstillingsevne

Interreg-perioden går mot slutten, og de aller fleste prosjektene har gått inn for landing. Samtidig har krisen naturlig nok bydd på utfordringer for enkelte.

Helmik Kristiansen, kontaktperson for Interreg Sverige-Norge, delområde Indre Skandinavia, peker på prosjektenes omstillingsevne som en viktig grunn til at Interreg-prosjektene likevel har klart å holde hjulene i gang.

– Arbeidet har så klart stoppet noe opp, og man får kanskje ikke til alt, men de fleste er innstilt på at «the show must og on». Den digitale kompetansen hos prosjektpartnerne er generelt høy, og der det har vært mulig, har man klart å finne alternative løsninger. På programnivå har vi hatt god dialog med prosjektene, og åpnet opp for forlengelse ved behov. Vi planlegger også individuelle prosjektmøter med hvert enkelt prosjekt, utdyper Kristiansen.

Kraften i de gode eksemplene

Interreg Europe som er for alle EU-land og EØS-land, har en unik posisjon som referanseprogram for utforming av helhetlig europeisk politikk. Derfor er det mye inspirasjon å hente fra de mange prosjektene som har blitt til gjennom programmets historie. Prosjektbanken er stappfull av gode eksempler, og det planlegges en egen søkefunksjon for prosjekter som er av særlig relevans for COVID-19.

Interreg Europe planlegger en serie med webinarer som setter krisens utfordringer og muligheter på agendaen. COVID-19 var naturlig nok et sentralt tema under årets «Europe Let’s Cooperate» som for første gang ble gjennomført heldigitalt.

EU-kommisjonen lanserer plattform for «korona-fortellingene»

EU-kommisjonen har nå også lansert et initiativ for å samle inn og dele alle fortellinger og erfaringer om våre opplevelser under COVID 19-plattformen.

Her kan man dele erfaringer på hvordan krisen har skapt nye arbeidsmetoder, ideer, relasjoner og andre innfallsvinkler.

Samarbeid ikke bare ønsket, men nødvendig

COVID-19 har uten tvil påvirket våre liv. Det er vanskelig å si når verdenssamfunnet kan friskmeldes. Men ut av kaos blomstrer også kreativiteten og solidariteten i det europeiske folk. Grenseoverskridende samarbeid er ikke bare ønsket av Europas medborgere, men er rett og slett nødvendig.

– Ved å koble mennesker, ressurser og kunnskap, bidrar Interreg til å øke kapasiteten for å løse felles utfordringer og skape bærekraftig utvikling i byer og regioner over hele Europa, konkluderer Lisbeth Nylund, medlem i overvåkningskomiteen for NPA og Kolarctic CBC-programmet.

Snart går også startskuddet for en ny Interreg-periode, og med nye erfaringer i bagasjen, går vi straks i gang med arbeidet for å skape utvikling, samarbeid og optimisme på tvers av folk og landegrenser.