In For Care løfter fram de usynlige velferdsarbeidene

Ved Vennesla Frivilligsentral har hverdagen blitt mye enklere. Tidligere ble de rundt 200 frivillige ved sentralen organisert ved hjelp av ringpermer og Excel-skjemaer. Nå registreres alle via appen FIRDA. Dette har gjort kommunikasjonen og organiseringen ved sentralen mye enklere.

– Vi har tatt i bruk er flott verktøy som passer oss godt. Nå kan vi registrere frivillige ut fra interesser og lettere kommunisere med disse. Samtidig er det en ekstra sikkerhet i at personvernet blir ivaretatt, sier Jorunn Sagen, leder for Frivillighetssentralen i Vennesla.

Norge er verdensmester i frivillighet. Over halvparten av befolkninger er på en eller annen måte involvert i frivillige aktiviteter. Det er også en uttalt visjon og strategi for norske myndigheter at frivillige og familiemedlemmer skal inkluderes mer i helse- og omsorgsaktiviteter.

Jorunn Sagen, leder for Frivillighetssentralen i Vennesla.

– Antallet frivillighetssentraler har økt som følge av behovet for å skape en møteplass som kan organisere alle de frivillige utenfor helseinstitusjonene. Vi er særlig opptatt av å kartlegge hvilke ressurser disse folkene har og utvikle nettverksgrupper for å koordinere innsatsen bedre, forteller Olsen.

FIRDA er et direkte resultat av en grundig kartleggingsprosess utført av In For Care. Utover Norge, har løsningen blitt testet ut i Nederland og Belgia. En ny testarena er også på trappene i Skottland.

De usynlige velferdsarbeiderne
I Europa blir hele 80 prosent av omsorg- og velferdstjenestene tatt hånd om av frivillige – personer utenfor et profesjonelt apparat som stort sett uten betaling tar seg av brukere med kroniske sykdommer, funksjonsnedsettelser og andre med et stort behov for langsiktige pleie og omsorg.

Selv om de faglærte helsearbeiderne er kjernen i helsesektoren, er jobben de gjør sjeldent anerkjent og behovene deres ikke tilstrekkelig diskutert. Dette til tross for store samfunnsendringer som krever mer av helsefagarbeiderne. Vi blir flere eldre som lever lengre, får et mer komplekst sykdomsbilde for de med helseutfordringer, samt økende mobilitet og endrede familiestrukturer.

Mangelen på hender i helsesektoren øker presset ytterligere og kan gå på bekostning av kvaliteten på tjenestene. Enkelte tiltak har blitt utprøvd lokalt for å ta tak i disse utfordringene. Til tross for dette har resultatene uteblitt og ikke vist seg holdbare i lengden.

Samarbeider over grensen
Gjennom In For Care-prosjektet har ti partnere fra seks land jobbet sammen for å skape bedre inkludering og organisering av de frivillige velferdsarbeiderne.

Samarbeidet over grensen har bidratt til nye perspektiver på felleseuropeiske samfunnsutfordringer, løftet fram de frivillige, og åpnet opp for nye tanker om hvordan denne gruppen kan organiseres på tvers av land og regioner.

– Det har vært givende å møte samarbeidspartnere med felles mål om å løse internasjonale utfordringer, og jeg har opplevde at de har vært minst like dedikert til oppgaven som her i Danmark. Vi har hatt nytte av hverandres kompetanse for å utvikle både den individuelle og overordnede metodikken, prosessene og resultatene. Det har igjen hevet kvaliteten på prosjektet betraktelig, forteller Lone Oest fra lærestedet UC SYD i sørlige Danmark.

I Danmark skal tre av initiativene fra In For Care-prosjektet videreføres også etter at prosjektet har blitt avsluttet. Deriblant en egen utstillingsarena for studentene med frivillige organisasjoner i området, et e-læringskurs for bedre helsekommunikasjon, samt helseopplæring for frivillige.

Sosial inkludering og omsorg
I Belgia har fokuset vært på sosial inkludering. I byen Aalst har en lokal kafé blitt en sosial møteplass og læringsarena for frivilligheten.

I Turnhout har man også gjort et banebrytende arbeid for å styrke de ufaglærte helse- og omsorgsarbeiderne, samt det frivillige hjelpeapparatet mellom innvandrere og byens eldre.

– Området Merode Centre i Turnhout representerer en kompleks urban situasjon med mange innvandrergrupper og eldre på samme sted. Mange av disse har behov for pleie og omsorg. For å oppmuntre flere til å ta del i frivillige aktiviteter er det behov for kunnskap og felles forståelse og rom for de uformelle møteplassene mellom disse brukergruppene, Katrijn Raeymaekers som representere bymyndighetene i Turnhout.

50 fotografier av innbyggerne i en gate i Turnhout, med deres personlige historie, ble utstilt for å skape større nysgjerrighet om hvem menneskene i byen er.

– Portrettene ble montert i vinduet ut mot gateplan hjemme hos den som var avbildet, samt i enkelte butikker som var med. Disse portrettene ble også et verktøy for sosial inkludering. Det planlegges også en egen utstilling hvor det også skal deles ut en pris til den beste historien. Vinneren som er avbildet får med seg portrettet hjem, tilføyer Raeymaekers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjør hverdagen enklere for pårørende

I Nederland bidrar hele 3,5 millioner av befolkningen som frivillige helse- og omsorgsarbeider for et familiemedlem. Gjennom In For Care-prosjektet har man gjennomført mange tiltak for å øke bevisstheten rundt temaet, og også hvordan det kan bidra til å skape en bedre arbeidshverdag for de pårørende.

Vital Informal Care i Hogeveen er blant aktivitetene i prosjektet som har sett på tiltak som kan lette arbeidet for de pårørende. Initiativet har blant annet organisert flere aktivitetstilbud og dekker treningskort til de som ønsker det.

Huub Delstra har selv en bror med funksjonsnedsettelse og uttrykker at det kan være utfordrende å kombinere skolegang og pleie i nære relasjoner.

– Vi avveksler hverandre hjemme hvor jeg blant annet bidrar med å smøre mat om morgenen og hente min bror fra dagtilbudet. Det er svært mange som står i samme situasjon og derfor er dette et fantastisk initiativ, sier Delstra.

Viderefører partnerskapet i nytt Interreg-prosjekt
Flere av samarbeidspartnerne i In For Care har nå gått sammen om et nytt Interreg-prosjekt i Nordsjøprogrammet – Isolation2Inclusion (I2I) som starter opp i løpet av 2020.

Her kan du se noen av resultatene fra In For Care-prosjektet, samt andre nyttige lenker:

Artikkelen stod opprinnelig som et innlegg på Nordsjøprogrammets egen blogg. Originalteksten er skrevet av Walter Wehus, kommunikasjonsrådgiver for Universitetet i Agder. Teksten er tilpasset og oversatt fra engelsk.