Samarbeider om å øke interessen for realfag i Barentsregionen

Nylig satte 120 norske elever og lærere seg på bussen til Oulo, Finland, for å møte elever og lærere og elever fra Oulo og Murmansk. Målet for samlingen var å diskutere hvordan ungdom i Barentsregionen kan motiveres til å velge realfag.

I løpet av seminaret ble det også besøk til Nokia, Vitensenteret i Oulo, Oulo Mining School og en 3D-lab.

Arrangøren bak læringsseminaret er BeTech-prosjektet, et grenseoverskridende lærings- og rekrutteringsprosjekt hvor målet er å skape en større forståelse for tekniske vitenskaper hos unge i regionen.

BeTech-prosjektet finansieres av Kolarctic CBC-programmet. Alta kommune er norsk prosjekteier.

Elever og lære fra hele Barentsregionen møttes i Oulo for å diskutere bærekraft og rekruttering.

Unik læringsarena
Gjennom samlingen jobbet elevene på tvers av landegrensene, og drøftet problemstillinger knyttet til bærekraft, realfag og hvordan øke motivasjonen til å velge realfag i videregående. Elevene ble også gitt i oppgave å lage en film eller blogg som skal deles med medelever ved hjemkomst.

De norske, finske og russiske lærerne diskuterte hvilke grep som må gjøres for å skape større interesse og motivasjon for matematikk, naturfag og teknologi.

Stort rekrutteringsbehov
Initiativet til prosjektet kom fra lokalt næringsliv i Barentsregionen, som uttrykte bekymring for fremtidig rekrutering. Over tid har man sett at søkertallene til realfag er for lave ut fra fremtidige behov. Eksempelvis har Equinor og bedriftsnettverket Murmanshelf uttrykt ønske om å rekruttere lokalt.

Et av målene i prosjektet er å skape større forståelse for bærekraftig økonomisk utvikling. Gjennom «Det grønne skiftet» forplikter Norge seg til omstilling fra forurensede til fornybare klimavennlige løsninger. Flere av disse fremtidige løsningene kommer til å bli utviklet av de som jobber med realfaglige yrker.

Samtidig handler bærekraft om mer enn klimavennlige løsninger, men også om alt fra fattigdom til rent vann og smarte byer. Dette kommer tydelig fram i FNs 17 bærekraftsmål. Dagens unge kan sitte på nøkkelen til hvordan man håndterer fremtidens utfordringer, og hvordan man skaper et mer bærekraftig samfunn.

Mulighetsrommet for realfag er stort, og i prosjektet får barn og unge prøve selv hvilke muligheter som ligger i teknologien.
Mulighetsrommet for realfag er stort, og i prosjektet får barn og unge prøve selv hvilke muligheter som ligger i teknologien.

Akademia med på laget
Med i prosjektet deltar også tre universiteter: UiT – Norges Arktiske universitet, Universitetet i Oulo, og Murmansk Arctic State University. Sammen har de fått i oppgave å følge med på aktivitetene i prosjektet og vurdere om det bidrar til økt læring og motivasjon. Læringsstedene gir tilbakemelding underveis og vil levere en sluttrapport som skal deles ut til de relevante kommunene.