4,6 millioner Euro til utviklingsprosjekter i Interreg Sverige-Norge

Totalt 4,6 millioner Euro skal gå til regionale utviklingsprosjekter i grenseregionene Nordens Grønne belte (Trøndelag, Jämtland og Västernorrland), Indre Skandinavia (Hedmark, Värmland, Dalarna og nordøstlige deler av Akershus, samt Indre Østfold) og Grenseløst samarbeid (Follo, ytre Østfold og Fyrbodal).

Bevilgningene utgjør ca. 3 millioner euro fra Det europeiske regionale utviklingsfondet (ERDF), mens 1,6 millioner euro kommer fra det statlige norske IR-budsjettet.

Neste mulighet til å søke om prosjektmidler blir i perioden 15 august til 15 september 2019.

Søknader til forstudier kan sendes inn fortløpende. Les mer om søknadsprosessen i søknadsboken og ta gjerne kontakt med sekretariatet i god tid før du sender inn en søknad.  

Disse prosjektene mottok støtte under vårens bevilgningsrunde:

Delområde: Grenseløst samarbeid

AI som beslutningsstøtte
Prosjektet skal skape et system for beslutningstaking basert på kunstig intelligens (AI), først og fremst innen akuttsykepleie. Prosjektet skal bygge opp en klinisk testlab hvor bedrifter kan teste og utvikle ulike løsninger.

Prosjekteiere: Høyskolen i Borås i Sverige og Høyskolen i Østfold.

Budsjett: Den totale budsjettrammen er på 1 984 438 euro, med 657 769 euro fra ERDF-midler og 334 450 euro fra norske IR-midler.

Prosjektperiode: Tre år.

SAMHELL
Dette prosjektet skal teste ny teknologi og teknikk for bevaring av helleristninger.

Prosjekteiere: Länsstyrelsen i Västre Götalands län og Riksantikvaren.

Budsjett: Den totale budsjettrammen er på 779 695 euro, med 235 285 euro fra ERDF-midler og 136 563 euro fra norske IR-midler.

Prosjektperiode: Tre år.

Kraftledninger
Næringslivet har behov for å rekruttere flere til industrisektoren. Prosjektet skal utvikle møteplasser mellom skoler og næringsliv for å vise elever hvilke arbeidsmuligheter som finnes i industrien. Flere bedrifter som er med i prosjektet vil tilrettelegge for studiebesøk. Et annet siktemål i prosjektet er å gi bedre informasjon til lærere og rådgivere i skolen.

Prosjekteiere: Innovatum Science Center AB og Inspiria Science Center AB.

Budsjett: Den totale budsjettrammen er på 1 750 231 euro, med 573 593 euro fra ERDF-midler og 305 515 euro fra norske IR-midler.

Prosjektperiode: Tre år.

Vital
Prosjektet skal utvikle hjelpemidler med for å forhindre fall og hørselsnedsettelse.

Prosjekteiere: Högskolan Väst og Sunaas sykehus.

Budsjett: Den totale budsjettrammen er på 2 641 588 euro, med 858 516 euro fra ERDF-midler og 462 278 euro fra norske IR-midler.

Prosjektperiode: Tre år.

Delområde: Nordens grønne belte

Tidlig innsats
Prosjektet skal samle inn dokumentasjon på effekter fra et digitalt selvhjelpsprogram for unge med psykiske helseutfordringer. Prosjektet skal ha en felles lansering av teknologien, samt legge til rette for videre FoU og forretningsutvikling.

Prosjekteiere: Braive AB og KBT – Kompetansesenter for brukererfaring.

Budsjett: Den totale budsjettrammen er på 672 462 euro, med 217 859 euro fra ERDF-midler og 113 750 euro fra norske IR-midler.

Prosjektperiode: To og et halvt år.

Delområde: Indre Skandinavia

Svensk-norsk samarbeid for elvekreps
Prosjektet skal forbedre forholdene og redusere lokale miljøtrusler for elvekrepsen, samt bekjempe signalkreps og krepsepest. Gjennom innsatsen i prosjektet, blant annet med en grenseoverskridende handlingsplan for elvekrepsen, muliggjøres på sikt en bedre forvaltning og bevaringsstrategi for elvekrepsen.

Prosjekteiere: Länsstyrelsen i Värmlands län og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Budsjett: Den totale budsjettrammen er på 817 021 euro, med 252 260 euro fra ERDF-midler og 120 000 euro fra norske IR-midler.

Prosjektperiode: Tre år.

Møteplass for Fredsplassen Morokulien 4.0
VGS-elever fra begge sider av grensen skal delta i restaureringen av fredsmonumentet i Morokulien og på denne måten få praktisk erfaring med byggesektoren, kontakt med lokalt næringsliv og kunnskap om arbeidsmuligheter i nabolandet.

Prosjekteiere: Eda kommune og Eidsskog kommune

Budsjett: Den totale budsjettrammen er 1 090 525 euro, med 228 950 euro fra ERDF-midler og 123 250 euro fra norske IR-midler.

Prosjektperiode: Tre år.