Tilbake

Syv nye ØKS-prosjekter skal bidra til grenseregional merverdi

Årets første bevilgningsrunde i Øresund-Kattegat-Skagerrak er nå klar. Ett av prosjektene har norsk prosjektdeltagelse.

Hele 14 prosjekter søkte om støtte under høstens utlysningsrunde. Syv av disse har nå blitt godkjent av programmets styringskomite.

– Det er gledelig å ønske velkommen ytterligere syv prosjekter. Flere av disse er helt nye prosjektsamarbeid, mens andre er kjente og kjære partnerskap som videreutvikler sine ideer i nye Interreg-prosjekter, forteller programsjef Magnus Schönning.

Norsk-dansk prosjekt skal øke kunnskapen ved sirkulærøkonomi
CISKA (Sirkulære Industrielle Symbioseparker Skandinavia) er eneste prosjekt med norsk prosjektdeltagelse i denne bevilgningsrunden. Hovedmålet med prosjektet er å støtte sirkulære forretningsmodeller i Skandinavia.

Sirkulær økonomi handler om at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Eksempelvis ved å redusere bruken av råvarer, avfall, utslipp, og holde energibruken til et minimum.

CISKA-prosjektet skal særlig se på lagring av overskuddsenergi, samt øke det grenseregionale samarbeidet ved energiintegrasjon og lagring.

Dette skal på sikt bidra til flere nye jobber, stimulere til innovasjon og kompetansehevelse, øke kunnskapen ved sirkulærøkonomisk tenkemåte, bidra til bedre miljø, samt virke identitetsbyggende på de involverte prosjektdeltagerne.

Norsk prosjekteier i CISKA-prosjektet er Esval miljøpark Nes KF. Fra dansk side deltar Energifonden Skive og Erhvervsakademi Dania, med Skive kommune som dansk prosjekteier.

På linje med FNs globale bærekraftsmål
En del av de nye utvalgskriteriene for ØKS-programmet, er at prosjekter skal være i tråd med FNs globale bærekraftsmål. Årets bevilgninger faller inn under tre av disse: God helse og livskvalitet, bærekraftig energi, anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Å snakke om programmet og prosjektene opp mot FN-målene er en viktig byggestein for programmets nyeste kommunikasjonsstrategi, «Vi går over grensen», hvor målet er å vise hvilken nytte EU-midler utgjør i samfunnet.

– Vi har jobbet med å identifisere fellesnevnere mellom FNs mål og programmets innsatsområder. Det har vi gjort for å gi prosjektene et budskap og en sammenheng som er lettere å kjenne igjen.

CISKA-prosjektet faller inn under innsatsområdet «bærekraftig energi».

Fra offentlig energibruk til barnehelse

Disse andre prosjektene mottok støtte under høstens bevilgningsrunde:

Bærekraftig energi:

  • Lighting Metropolis – Green Economy: Prosjekt hvor energiforbruket ved belysning i offentlige bygninger, veier og plasser skal reduseres.
  • Green VALLeys: Biomasse fra jordbruket har et større potensial til å bidra i energiforsyningen enn det gjøres i dag. I prosjektet skal en grønn plattform for bioraffinering utvikles i Kattegat-Skagerrak-området.

Anstendig arbeid og bærekraftig vekst:

  • Game Hub Scandinavia 2.0: Oppfølgeren til Game Hub Scandinavia skal jobbe for å etablere seg på det globale spillmarkedet.
  • Greater Copenhagen Life Science analysis Initiative: Bevegelsen i arbeidslivet og behovet for arbeidskraft innen naturvitenskap skal analyseres i et treårig prosjekt som skal øke kunnskapen på dette feltet.

God helse og livskvalitet:

  • Reprounion 2.0: Universitetet og sykehuset i Öresund går sammen for å løse fem globale utfordringer ved fertilitet.
  • iCOPE: Barnekreft hos barn i Europa øker og dødeligheten er fremdeles høy. Med innovativ forskning skal iCOPE jobbe med å forbedre diagnostikk, behandling og livskvalitet hos pasientene.
Tilbake