Norge-Sverige blir testområde for EUs jakt på tellende resultater

Dersom den nye evalueringsmetoden viser seg vellykket, kan den danne ny standarden for evaluering mer enn 60 grenseoverskridende samarbeidsprogrammer i EU.

ESPON, som løpende utvikler ny sammenlignbar informasjon, fakta, analyser og scenarier om europeiske regioner og byer, har nå utlyst forskningsmidler til en fullskala uttesting av nye metoder for å måle kortsiktige og langsiktige effekter av samarbeid på tvers av landegrensene i Europa. Forskningsinstituttene har frist til 31. januar med å levere sine tilbud.

Mye kan bli bedre

EU har siden 1990-tallet forsøkt å måle virkningene av EUs programsatsinger. De gjeldende målesystemene har imidlertid fått kritikk for at de stort sett registrerer pengebruk og aktivitetsnivå, og i mindre grad måler resultater. Dette er også bakgrunnen for ESPON-utlysningen.

– Hittil har ingen modell vist seg velegnet til å måle de langsiktige effektene og resultatene av grenseoverskridende samarbeidsprogrammer. Med de nye resultatkravene EU-finansierte programmer står overfor, er det nødvendig med en vitenskapelig evalueringsmetodikk som bedre møter disse kravene, heter det i utlysningen.

Dagens evalueringsmetoder har til dels ført til at vesentlige og ønskede effekter av Interreg-programmer ikke en gang kommer med i oppsummeringene. Dette gjelder ikke minst effektene av å koble sammen små og mellomstore byers arbeids-, bo- og servicemarkeder på tvers av landegrenser, og hvordan dette bidrar styrker styring og politisk lederskap på tvers av region- og nasjonsgrensene.

Endringer ønskes velkommen

På initiativ fra Hedmark fylkeskommune og et europeisk nettverk av grenseregioner, inviterer ESPON nå forskere til å teste ut nye evalueringsmetoder i fem europeiske grenseområder. I tillegg til Norge-Sverige-området, blir grensesamarbeidene Tyskland-Nederland, Irland-Nord-Irland, Bulgaria-Romania og Spania-Portugal gjenstand for forskernes fullskala utprøving det kommende året.

– Dette er helt klart et steg i riktig retning, sier Erik Hagen, programansvarlig for Interreg Sverige-Norge hos Hedmark fylkeskommune.

Hagen håper at ESPON-satsingen vil gjøre det lettere både å finne ut om offentlig politikk fungerer etter intensjonene, om den er kostnadseffektiv og hvor god måloppnåelsen er. Og norske Interreg’ere er ikke alene om å ønske seg mer relevante evalueringsmetoder.

– Det har vært krevende å få gjennomslag for denne uttestingen. Fellesinitiativet gikk først gjennom på tredje forsøk, takket være god støtte fra Hans Henrik Bull i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, norsk ESPON-koordinator Jon P. Knutsen (Universitetet i Agder) og Jan Edøy ved Osloregionens Europakontor. Vi har hele veien blitt oppmuntret til å gå videre av EU-kommisjonen, generalsekretær Martin Guillermo Ramirez i Association of European Border Regions og direktør Jean Peyrony i Mission Operationnelle de Transfrontaliere, sier Erik Hagen.

Dersom den nye evalueringsmetoden viser seg å fungere, kan den bli modell for evaluering av de mer enn 60 grenseoverskridende samarbeidsprogrammene i Europa.

Utlysningen av oppdraget finner du her og oppdraget i sin helhet kan leses her.