Massiv suksess for skolebygg

Miljøvernrådgiver Ole-Christian Østreng i Aurskog-Høland kommune er rimelig godt fornøyd.

– Dette viser at Aurskog-Høland kommune har tatt sine miljøambisjoner- og forpliktelser på alvor. Kommunen har gått opp løypa for bruk av  bioenergi og sol i kommunale bygge. Vi håper de gode erfaringene også kan brukes i framtidige bygg, sier Østreng.

Skolen er ikke miljøsertifisert ved BREEAM, men om så var hadde den oppnådd et nivå tilsvarende det høyeste innen den sertifiseringsordningen.

– Vi kunne faktisk også nesten være et nasjonalt forbildeprosjekt, hvis vi hadde vært en bykommune – og vært med i FutureBuilt, påpeker han.

Partner i ecoINSIDE
Kommunen har gjennom sin deltakelse i Interreg-prosjektet ecoINSIDE, vært en betydelig bidragsyter til å vise at det også er økonomisk bærekraftig å satse på massivtre og fornybar energi.

– Skolebygget på Bjørkelangen viser at det er fullt mulig for mindre landsbygdkommuner, å inkludere bio- og solenergi innenfor normale økonomiske rammer, sier prosjektleder Trine Kopstad Berentsen i ecoINSIDE.

Hun er også svært glad for det gode samarbeidet mellom deltakerne i prosjektet. Aurskog-Høland kommune og Multiconsult, som også er en partner i ecoINSIDE, har sammen arrangert kurs om solenergi generelt og solcelleanlegg spesielt. Solenergikurset var spesielt rettet mot etablering og drift av solcelleanlegg, der målgruppen var kommunalt ansatte eiendomsavdelinger og prosjektkontor.

42 prosent utslippsreduksjon
Miljøhensynet har vært med på å forme prosjektet fra første tegning, for å identifisere rasjonelle løsninger hvor miljøgevinsten er vurdert i sammenheng med pris, livsløpskostnader og brukervennlighet.

For å tallfeste klimagevinsten til nye Bjørkelangen skole har HENT (som er entreprenør) utarbeidet et klimagassregnskap for materialbruk og energibruk.

Bærekraftig materialvalg og effektive energiløsninger sørger for at klimagassutslippet fra skolen er redusert med 42 prosent sammenlignet med referansebygget for material- og energibruk. De største innsparingene er gjort med utstrakt bruk av massivtre, resirkulert stål i peler, lavkarbonbetong og fjernvarme basert på biobrensel.

Suverent klimaregnskap
I absolutte mengder tilsvarer besparelsen over livsløpet 5538 tonn CO2-ekvivalenter. Det er en like stor mengde karbon som 355 mål med skog ville bundet til seg gjennom byggets livsløp på 60 år. Om Bjørkelangen skole og flerbrukshall sammenlignes med krav i BREEAM og FutureBuilt så kommer skolen også veldig bra ut. Prosjektet ville oppnådd maksimal score for klimagassreduksjon i BREEAM med over 40 prosent reduksjon. Nye Bjørkelangen skole er heller ikke langt unna FutureBuilt-kravet på 50 prosent klimagassreduksjon for å kunne defineres som et nasjonalt forbildeprosjekt.

Smarte energiløsninger
De største besparelsene er gjort i kategorien oppvarming, grunnet et svært energieffektivt bygg med miljøvennlig energikilder. Trevirkets egenskap som karbonlager har stor innvirkning på klimafotavtrykket, men det er vanligvis ikke med i klimagassregnskapet.

– Hvis effekten av karbonbindingen i selve trevirket ble tatt med, ville vi sett en reduksjon på 60 prosent sammenlignet med referansebygget og da er effekten kun beregnet for massivtreet. Det er en ekstrem reduksjon, sammenlignet med et tradisjonelt bygg i stål og betong, påpeker Østreng.

Aurskog-Høland kommune og HENT har tatt hensyn til miljø og klima både ved overordnet valg av konsept og ved detaljert materialvalg. Massivtre er et fornybart, fremtidsrettet og robust materiale som danner grunnlaget for det minimale klimafotavtrykket til bygningskonstruksjonen. Tiltak som lavkarbonbetong og bruk av trekledning er effektive miljøtiltak som ytterligere begrenser klimafotavtrykket.

Byggets bærekraftige og lave energibruk viderefører også miljøprofilen gjennom driftsfasen. Lokal fornybar energiproduksjon er utnyttet ved bruk av bioenergi, solcellepanel og et moderne solfangeranlegg.