Sørlandet får Interreg-støtte til å lede Nordsjø-samarbeid for blå vekst

Interreg Nordsjø-prosjektet Periscope – Platform for Expanding Regional Innovation SCOPE for blue growth – skal ledes fra Sørlandet, hvilket sikrer en sentral posisjon for regionen i Nordsjø-samarbeidet. Prosjektet har et budsjett på 40 millioner kroner, hvorav halvparten finansieres av prosjektpartnerne.

Vekstmuligheter i fremvoksende markeder
Hav og sjø er drivkrefter for de norske og europeiske økonomiene, og har stort potensial for innovasjon og vekst. Ifølge Europakommisjonen åpner det seg muligheter for å skape 5,4 millioner arbeidsplasser i Europa innen fornybar havenergi, cruise- og kystturisme, blå bioteknologi, akvakultur og havbunnsgruvedrift. På Sørlandet er det et stort potensial innen offshore- og havteknologi som muliggjør å hente ut potensialet i marine og maritime markeder.

Marit Dolmen. Foto: GCE Node

Nye markedsmuligheter
Marit Dolmen, forsknings-, utviklings- og innovasjonsleder i GCE Node, synes det er veldig gledelig at prosjektet har gått gjennom nåløyet i Nordsjøprogrammet, og hun ser frem til oppstart 1. oktober.

– Periscope er et spennende innovasjonsprosjekt som gir medlemsbedriftene i Node mulighet til å videreutvikle egne teknologier og kompetanser for nye områder. Prosjektet har som mål å bringe sammen næringsaktører og forsknings- og innovasjonsmiljøer i et økosystem som skal dele innsikt på tvers av sektorer, utvikle idéer og initiere nye satsinger i fremvoksende markeder, da særlig innen fornybar havenergi, havbunnsgruvedrift, marin bioteknologi, marine teknologier og spesialiserte fartøyer og infrastrukturer. Med et strategisk arbeid som dette kan vi identifisere nye markedsmuligheter for Node-bedriftene, noe som er viktig i den situasjonen vi er i nå. Samtidig får vi nye internasjonale nettverk vi kan videreutvikle ideer sammen med – både på teknologisiden og markedssiden.

Vekker oppmerksomhet
Stig Marthinsen, administrerende direktør i Sørlandets Europakontor, mener Periscope kan bidra til å fremme Sørlandets marine- og maritime posisjon i norsk og europeisk sammenheng.

Stig Martinsen. Foto: Sørlandets Europakontor.

– Allerede i utviklingsfasen har vi blitt møtt av stor interesse fra Europakommisjonen og Nordsjøkommisjonen, som ser på Periscope som et strategisk viktig verktøy for å ta ut blå vekst potensialet, sier Marthinsen. Klynge-til-klynge samarbeid, med involvering av flere hundre bedrifter og forsknings- og innovasjonsmiljøer, gjør satsingen unik, og vil garantert åpne opp for både bedriftssamarbeid og nye internasjonale satsinger hvor GCE Node og aktører på Sørlandets kan sitte i førersetet.

Bredt partnerskap
Partnerskapet er sterkt og består av partnere fra seks land: Norge, Nederland, Sverige, Tyskland, Storbritannia og Danmark.

– Dette er spennende partnere og et spennende konsortium som både er tverrnasjonalt og tverrsektorialt, mener Dolmen, som tror det utstrakte samarbeidet vil by på nye muligheter utover prosjektets virkeområder.

– Dette samarbeidet kan trekke nye aktører til Agder, avslutter Dolmen.

Liste over partnere:

Global Center of Expertise NODE

GCE Node er en verdensledende teknologiklynge, lokalisert på Sørlandet. Klyngen forsyner verdensmarkedet for energi og maritime næringer med det siste innen drillingutstyr, laste- og lossesystemer, kraner, plattformer, førstehjelpsutstyr og CCTV-systemer. For Node vil Pericope-deltakelsen bety tilgang til nye nettverk, teknologi og markeder.

Aarhus universitet

I kraft av sin størrelse og faglige tyngde har Aarhus universitet stor lokal, nasjonal og global gjennomslagskraft på tvers av faglige disipliner. Deres deltakelse i Periscope føyer seg inn i et eksisterende forskningsprosjekt som utvikler og tester metoder og verktøy for nye industrier.

Nederland Maritiem Land

Nederland Maritiem Land fasiliterer det nederlandske maritime nettverket og sørger for felles innsats mot definerte mål, bredt samarbeid og stor satsing på forskning, utvikling og innovasjon. Deres målrettede og faglige satsing vil styrkes gjennom deltakelse i Periscope og påfølgende internasjonalt samarbeid.

Samenwerkingsverband Noord Nederland (Northern Netherlands Alliance) – SNN

SNN er ansvarlig for det regionale ERDF-programmet og koordinerer og implementerer forskning og innovasjon innen smart spesialisering i Nord-Nederland. SNN jobber sammen med næringsliv, kunnskapsinstitusjoner, offentlig sektor og andre offentlige organisasjoner i Nederland og andre land. SNN vektlegger å fronte innovasjon.

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg (BRG) jobber for å styrke og utvikle handel og industri i Göteborg-regionen. BRG skaper arenaer for innovasjon ved å styrke samarbeid mellom aktører med vekstpotensial. Den maritime sektoren er regionens hovedfokus og BRG tar derfor med seg et stort nettverk av relevante aktører inn i Perioscope.

European Marine Energy Centre

European Marine Energy Centre (EMEC) er et verdensledende testsenter for bølge- og tidevannkraft. Senteret er i ledergruppen på Horisont 20202-prosjektet MaRINET II, som jobber for transnasjonal støtte til utvikling av havenergisektoren. EMEC er et utstillingsvindu for utviklingen av havenergi i Nordsjø-regionen, med stor kapasitet og ekspertise som hele konsortiet kan dra nytte av.

4strat GMBH

Tyske 4strat støtter privat og offentlig sektor i å utvikle strategiske foresight-prosesser. Siden Periscope vil muliggjøre diskusjoner og drøftelser om foresight-trender, -temaer og –metoder både innad i prosjektet og i det videre maritime økosystemet, kan 4strat komplimentere diskusjonen med sin ekspertise.

Center of Maritime Technologies – CMT

CMT er en medlemsbasert organisasjon lokalisert i Hamburg. De 85 medlemmene kommer fra industrisektorer som shipping, skipsbygging, skipsutstyr og tjenesteyting, og akademia og forskning. Med CMT i prosjektet vil spesielt SMB-er og forskningsinstitusjoner få ekstra støtte til å utvikle nye ideer, velge de mest lovende og starte utviklingen mot innovasjon.

Offshore Energy Danmark

Offshore Energy Danmark er det offisielle, nasjonale kunnskapssenteret og innovasjonsnettverket for den danske offshoreindustrien. I Periscope kan Offshore Energy Danmark styrke relasjoner og nettverk med andre europeiske klynger og dermed styrke sin kapasitet til å støtte nasjonale medlemmer. I prosjektet skal Offshore Energy Danmark fasilitere klyngesamarbeid.

Hanze University of Applied Sciences Groningen

Hanze universitet vektlegger fornybar energi, helse- og velferdsteknologi og entreprenørskap. I kunnskapssenteret Biobased Economy møtes alle tre aspektene. Det er dette kunnskapssenteret som skal delta i Periscope med ekspertise om nye forretningsmodeller og om sirkulærøkonomien.

SP Sveriges Tekniska Forkningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut er et ledende internasjonalt forskningsinstitutt som i Perioscope kan tilby bred kunnskapsutveksling, nye nettverk og nye muligheter til å delta i prosjekter.

Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor skal lede prosjektet.