Massiv respons på historiens første URBACT Good Practice Call

Samfunnsutfordringene i Europas byer knytter seg blant annet til demografiske endringer, klima- og miljøspørsmål, arbeidsløshet, fattigdom og sosial inkludering. Målet med utlysningen er å identifisere og bidra til spredning av beste praksis i møtet med urbane samfunnsutfordringer. Urbact Good Practice Call gir interessenter i europeiske byer muligheten til å lære av likesinnede gjennom tilpasninger og gjenbruk av utprøvde og dokumenterte metoder for helhetlig og bærekraftig byutvikling.

Hele 270 aktører fra 219 europeiske byer sendte inn søknad i forbindelse med historiens første URBACT-jakt på beste praksis. Søknadene kommer fra hele Europa, inkludert Norge. Søknadene dekker alle URBACTs innsatsområder.

Et internasjonalt ekspertpanel har allerede startet arbeidet med å evaluere søknadene. Ekspertpanelet er på jakt etter bærekraftige og økonomisk gunstige løsninger som enkelt kan tilpasses lokale forhold. I evalueringen legges det vekt på prosjekter som kombinerer sosiale, økonomiske og miljømessige tiltak som bidrar til byutviklingen på en helhetlig måte.

Byene som velges ut får tittelen URBACT Good Practice City. Merkelappen vil gi byene synlighet og anerkjennelse for resultatene som er oppnådd, samtidig som de inkluderes i nettverk av europeiske byer som ligger i forkant av den urbane samfunnsutviklingen. Videre legger programmet opp til utstrakt kommunikasjon og markedsføring av byene, metodene og historien bak. Markedsføringen skjer blant annet gjennom URBACT Good Practice Festival, som arrangeres i september 2017. Festivalen er et utstillingsvindu for utvalgte byer, hvor deltagerne gis mulighet til å danne nettverk med beslutningstakere på europeisk nivå.

Gjennom Good Practice City-utlysningen skal det også produseres infografikk, publikasjoner, filmer og annet informasjonsmateriell som skal distribueres bredt blant interessenter fra hele Europa. En URBACT Good Practice City blir også et viktig talerør for integrert og bærekraftig byutvikling på relevante eventer (workshops, konferanser og lignende).

Utlysningen gir i tillegg byene muligheten til å dele erfaringer og videreutvikle metodikk innenfor rammene av et læringsnettverk (Urbact Transfer Network).

urbact_goodpracticecall

Om URBACT

URBACT III er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som bidrar til bærekraftig byutvikling i Europa. Programgeografien omfatter byområder i alle EUs medlemsland samt Norge og Sveits. URBACT III setter byer, byregioner og kommuner i stand til å løse ulike urbane samfunnsutfordringer gjennom å:

Alle prosjektdeltakere oppretter lokale interessentgrupper som utvikler en lokal handlingsplan. Det er ingen minstekrav til størrelse på byene som deltar i prosjektene.