Har du en god historie å fortelle? Nå jakter URBACT på beste praksis i Europas byer

Utfordringene i Europas byer knytter seg blant annet til demografiske endringer, klima- og miljøspørsmål, arbeidsløshet, fattigdom og sosial inkludering. Nå har URBACT kunngjort støtte til byer som kan bidra til å identifisere og bidra til spredning av beste praksis i møtet med urbane samfunnsutfordringer. URBACT Good Practice Call gir interessenter i europeiske byer muligheten til å lære av likesinnede gjennom tilpasninger og gjenbruk av utprøvde og dokumenterte metoder for helhetlig og bærekraftig byutvikling.

urbact_goodpracticecall

Byene som velges ut får tittelen URBACT Good Practice City. Merkelappen vil gi byene synlighet og anerkjennelse for resultatene som er oppnådd, samtidig som de inkluderes i nettverk av europeiske byer som ligger i forkant av den urbane samfunnsutviklingen. Videre legger programmet opp til utstrakt kommunikasjon og markedsføring av byene, metodene og historien bak. Markedsføringen skjer blant annet gjennom URBACT Good Practice Festival, som arrangeres i september 2017. Festivalen er et utstillingsvindu for utvalgte byer, hvor deltagerne gis mulighet til å danne nettverk med beslutningstakere på europeisk nivå.

Gjennom Good Practice City-utlysningen skal det også produseres infografikk, publikasjoner, filmer og annet informasjonsmateriell som skal distribueres bredt blant interessenter fra hele Europa. En URBACT Good Practice City blir også et viktig talerør for integrert og bærekraftig byutvikling på relevante eventer (workshops, konferanser og lignende).

Utlysningen gir i tillegg byene muligheten til å dele erfaringer og videreutvikle metodikk innenfor rammene av et læringsnettverk (Utbact Transfer Network).

Utlysningen er åpen for byer i EUs 28 medlemsland, samt Sveits og Norge. Søknadsfristen er satt til 31. mars 2017. Kunngjøringen av hvilke byer som blir URBACT Good Practice City skjer i slutten av mai 2017.

Høres dette interessant ut? Her finner du all informasjon om hvordan din by kan søke.

Om URBACT

URBACT III er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som bidrar til bærekraftig byutvikling i Europa. Programgeografien omfatter byområder i alle EUs medlemsland samt Norge og Sveits. URBACT III setter byer, byregioner og kommuner i stand til å løse ulike urbane samfunnsutfordringer gjennom å:

Alle prosjektdeltakere oppretter lokale interessentgrupper som utvikler en lokal handlingsplan. Det er ingen minstekrav til størrelse på byene som deltar i prosjektene.