Intensiverer støtten til vår mest truede dyreart

Selv om fjellreven ble fredet allerede i 1930, har ikke bestanden klart å ta seg opp til et levedyktig nivå. Bestanden er fortsatt liten og sterkt fragmentert i Norge og Sverige. Ved siste revisjon av norsk rødliste for arter er fjellreven fremdeles klassifisert som kritisk truet.

Enige om felles forvaltning
Interreg-prosjektet «Felles Fjellrev» ble avsluttet i 2014. Det fireårige samarbeidet mellom aktører i Jämtland og Trøndelag resulterte i et merkbart oppsving for bestanden av fjellrev i fjellområdene i prosjektområdet. Bestandoppgangen er et resultat av gode lemenår, kombinert med intensive forvaltningstiltak, som støttefôring, rødrevbekjempelse og utsetting av rev i fangenskap. Gjennom «Felles Fjellrev» gjennomførte Miljødirektoratet og Länsstyrelsen i Jämtland felles tiltak i midtre deler av Norge og Sverige. Miljødirektoratets feltapparat og Statens Naturoppsyn gjennomførte mange av de praktiske felt-tiltakene.

Nå utvides og formaliseres samarbeidet for fjellreven. Klima- og miljødepartementet i Norge og Miljö- och energidepartementet i Sverige ble i 2015 enige om en intensjonserklæring som skal bidra til å styrke samarbeidet om å forvalte fjellreven.

– Miljødirektoratet og Länsstyrelsen ble raskt enige om å videreføre samarbeidet for å styrke fjellrevens status i våre felles fjellområder, sier prosjektleder Mats Ericson.

Fornyet innsats
I juni i år fikk prosjektet beskjeden de hadde håpet på: «Felles Fjellrev II» får Interreg-støtte, og samarbeidet videreføres dermed til desember 2019. Interreg-sekretariatet peker på at prosjektet hittil har vist gode resultater og at det har vært godt synlig i mediene. Prosjektet er også vurdert som godt forankret mot aktuelle miljø med en lang rekke medfinansiører og samarbeidspartnere.

– De tiltakene som vi skal iverksette er helt på linje med intensjonserklæringen. Med «Felles Fjellrev II» gis regjeringenes ønske om felles forvaltning et best mulig utgangspunkt, sier Ericson.

Det nye prosjektet har et totalbudsjett på 4 375 000 euro, hvorav 2 168 00 euro finansieres via de norske Interreg-midlene.

Vidar Helgesen. Foto: Bjørn Stuedal
Klima og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Bjørn Stuedal

– Støtten er en tydelig anerkjennelse av arbeidet som er gjort, og en viktig drahjelp i den videre satsingen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Konkrete og målbare resultater
Det er på ingen måte et lite stykke arbeid som er lagt ned i den skandinaviske fjellheimen. Det desidert viktigste tiltaket har vært å gjennomføre støttefôring i perioder med lav tilgang på lemen og andre smågnagere. I enkelte fjellområder er dessuten gjort uttak av rødrev, ettersom arten er en direkte trussel mot sin betydelig mindre slektning.

Gjennom prosjektet ble det gjennomført årlige tellinger for å dokumentere utviklingen for bestandens størrelse og utbredelse. Tallene tyder på at fjellreven er i ferd med å vinne fotfeste: I 2014 ble det registrert 94 valpekull, mens fjoråret resulterte i 122. Sommerens tellinger resulterte i 24 kull, fordelt på 17 i Norge og 7 i Sverige. Selv om det er en nedgang, karakteriseres resultatet som godt.

–  Tellingene dokumenterte også at flere voksne fjellrever nå oppholder seg i eller i nærheten av hi med god tilgang til mat. Dette er et godt tegn, ettersom det tyder på at revene er godt forberedte og klare til å produsere større valpekull så snart tilgangen på lemen og andre smågnagere tar seg opp i løpet av de neste par årene, sier Ericson.

I løpet av prosjektperioden dokumenterte man også at fjellreven har begynt å spre seg ut fra det som har vært artens kjerneområde de siste tiårene. Både i 2014 og 2015 ble det dokumentert nye valpekull i blant annet Blåfjella, Hestkjølen, Kjølifjellet og Forollhogna i Norge, samt i Sösjö-Offerdalsfjällen i Sverige. Dette er såkalte «stepping stone-områder» som er viktige spredningsruter for arten.[sitat navn=»Klima- og miljøminister Vidar Helgesen»] Støtten er en tydelig anerkjennelse av arbeidet som er gjort, og en viktig drahjelp i den videre satsingen [/sitat]

Folk som ferdes i fjellet rapporterer dessuten stadig oftere om observasjoner av fjellrev i områder der arten lenge har glimret med sitt fravær.

Utvider og forsterker
Med «Fjellets Fjellrev II» forsterkes og utvides innsatsen for en levedyktig bestand av fjellrev. Prosjektområdet utvides til også å dekke Nordland fylke og Västerbottens län.

– Sammen med Jämtland og Trøndelag skapes det et større sammenhengende område, noe som styrker mulighetene for helhetlig støtte til reetablering av fjellreven, sier Ericson.

På partnersiden har man fått med seg WWF på norsk og svensk side for å styrke informasjonsspredningen og kunnskapen om fjellreven i offentligheten.

– Organisasjonens erfaring hjelper oss med å synliggjøre både fjellreven og prosjektet, ikke minst mot barn og unge, som er en viktig målgruppe for prosjektet, sier Ericson.

Ellen Hambro. Foto: John Petter Reinertsen
Ellen Hambro. Foto: John Petter Reinertsen

Nesten alle berørte fjellkommuner bidrar dessuten til «Felles Fjellrev», enten økonomisk eller med egeninnsats. Slik sikres en tydelig lokal forankring for prosjektet.

LES MER: Beskrivelse av målsettinger og tiltak i «Felles Fjellrev II» finner du i prosjektbanken.

– Vi har hatt gode resultater i vårt arbeid for å ta vare på fjellreven, men for å sikre fjellreven på sikt er vi avhengig av at den reetablerer seg i flere områder og at det er utveksling mellom områdene. Et samarbeid og en satsning over landegrensen er avgjørende for å få til dette. Det er et mål på sikt at fjellrevene i disse områdene skal overleve uten bevaringstiltak, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

 

interreg_sverige-norge_2016_sv_rgb