Revidert kutt i Interreg-midlene får ikke konsekvenser for aktiviteten i 2016

Reduksjonen på Interreg-bevilgningene kom som en følge av forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett for 2016 i Stortinget. Kuttet er på 5 millioner kroner og ble vedtatt i Stortinget 17. juni i år.

Reduksjonen skal ifølge stortingsbehandlingen gjøres på rammen til de transnasjonale og interregionale Interreg-programmene. Det er dermed B-programmene (Nordlig Periferi og Arktis, Østersjøprogrammet og Nordsjøprogrammet) og C-programmet Interreg Europe som må bære reduksjonen. Interreg A-programmene blir ikke blir berørt.

Ifølge nasjonal programkoordinator for Nordsjøprogrammet, Kate Clarke, vil reduksjonen på 5 millioner kroner føre til at 2-3 færre prosjekter vil få finansiering. Men ifølge Kommunal- og regionaldepartementet (KMD) vil ikke budsjettkuttet få konsekvenser for prosjektaktiviteten i noen programmer i 2016.

Merkes om 3-4 år

I avtalene som er inngått for det enkelte program har Norge forpliktet seg til å bidra med et totalbeløp for programperioden 2014-2020, selv om en har tatt forbehold om at Stortinget årlig bevilger penger til formålet. Programmene er på ulikt stadium hva gjelder antall prosjekter med norsk deltagelse.

– Utbetalingene fra departementet til programmene følger ikke utlysningsrundene, men vi prøver å passe på at tilsagn og utbetalinger til de enkelte programmene vil dekke innvilgede prosjekter, sier fagdirektør Arve Cato Skjerpen i regionalpolitisk avdeling (REGA) i KMD.

Den reduserte bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett vil først komme til syne mot slutten av programperioden. KMD har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan kuttet skal fordeles.