20 søknader kom inn i fjerde utlysning i Nord

Programmet er delt inn i to delområder; Nord og Sápmi. På norsk side omfatter delområde Nord de tre nordligste fylkene, mens delområde Sápmi også dekker trøndelagsfylkene.
Programmet er delt inn i to delområder; Nord og Sápmi. På norsk side omfatter delområde Nord de tre nordligste fylkene, mens delområde Sápmi også dekker trøndelagsfylkene.

Programledelsen telte opp 20 søknader ved utløpet av den fjerde prosjektutlysningen i Interreg Nord-regi hittil i programperioden. Ingen av prosjektene har norsk hovedsøker.

De 20 prosjektene har et samlet budsjett på drøyt 17 millioner euro, og søker om 11,3 millioner euro fra EU og 2,6 millioner euro i norsk Interreg-støtte.

Prosjektsøknadene blir nå gjenstand for en grundig gjennomgang og vurdering av sekretariatet, før styringskomiteene i de to Nord-programmene (Nord og Sapmi) gjør sine prioriteringer i henhold til programmenes strategier og målsettinger. Formelt skal også Länsstyrelsen i Norrbotten og Troms fylkeskommune behandle denne innstillingen, før prosjektene får endelig godkjenning.

 

Neste prosjektutlysning i Interreg Nord åpner 1. november, med søknadsfrist 1. februar 2017.