Norske havner bidrar til bærekraftige transportløsninger

Om lag 15 millioner tonn gods passerer over Svinesund med lastebil hvert år, og slipper ut 300.000 tonn CO2. I 2030 vil godsmengden ha økt til 25 millioner tonn. Ett skip kan erstatte tusenvis av lastebiler. Ved å flytte gods over fra vei til kjøl kan man derfor redusere karbonavtrykket, lette trykket på veinett og bedre trafikksikkerheten for flere millioner trafikanter.

Med et nytt Interreg-prosjekt om nærskipsfart i Øresund, Kattegat og Skagerrak, NØKS2, er visjonen å bidra til utvikling av sjøveien som en attraktiv, grønn, sikker og bærekraftig lenke for godsflyt i og mellom Danmark, Sverige og Norge. Ambisjonen er å få mer gods over fra vei til sjø. Gjennom prosjektet skal det bygges en felles arena for samarbeid og kunnskapsoverføring mellom industri, havner, akademia og offentlige myndigheter i regionen.

Med i prosjektet er representanter fra rederier, bedrifter, havner, utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter, bransjeorganisasjoner og myndigheter fra de tre landene. Fra norsk side har prosjektet deltagelse fra Høgskolen i Vestfold og Buskerud, Grenland Havn IKS, Larvik Havn KF, Borg Havn IKS, Kristiansand Havn KF, Telemark fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Kystverket, samt Maritimt Forum Sør, Maritimt & Offshore Forum Oslofjord, Color Line og Nor Lines.

Fra Sverige og Danmark deltar blant annet SSPA/Chalmers, Svenskt Marinteknisk Forum, Västra Götalandsregionen, Aalborg Universitet og Aalborg Havn.

Sammen skal deltakerne arbeide med ulike prosjekter innenfor tre grenseoverskridende arbeidspakker:

30. november var det oppstartmøte for prosjektet i Ålborg. Deltakerne var samlet for å dele status rundt de ulike aktivitetene innenfor arbeidsområdene, samt planlegge videre fremdrift. Mer informasjon om kick-off finner du her.