Transport og innovasjon i fokus i de ni første Østersjøen-prosjektene med norsk deltakelse

Totalt ga overvåkningskomiteen i Østersjøprogrammet grønt lys til hele 35 nye prosjekter i beslutningsmøtet i Malmø. Ni av disse har norske partnere, og ytterligere ett har assosiert norsk partner.

De «norske» prosjektene er godkjent innenfor satsingsområdene transport (5 stk), innovasjon (3 stk) og naturressurser (1).

Disse prosjektene er godkjent:

CM (Cross-Motion)
Universitetet i Oslo – institutt for medier og kommunikasjon er norsk partner i prosjektet, som har deltakere fra til sammen ni land. Gjennom CM-prosjektet vil en forsøke å stimulere til økt bruk av digitale produkter og tjenester innen helse-, turisme- og utdanningssektorene.

BaltSe@nioR
Prosjektet skal utvikle digitale samhandlingsplattformer mellom eldreomsorg og møbelindustrien. IKT-systemene skal stimulere til økt innovasjon og utvikling av møbler som er bedre tilpasset eldre. Universitetetssykehuset i Nord-Norge – nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø deltar i prosjektet som har partnere fra åtte land.

BSR Stars S3
Sør-Trøndelag fylkeskommune er norsk partner i prosjektet som skal utvikle nye regionale innovasjonsmodeller basert på tverrfaglig, internasjonalt samarbeid. Prosjektet har 11 partnere fra fem land. Innovasjon Norge deltar som en av åtte assosierte partnere.

DAIMON
Prosjektet utvikler kunnskapsbaserte verktøy for risikovurderinger for håndtering av ammunisjon som er dumpet i Skagerrak og Østersjøen. Partnere fra sju nasjoner samarbeider. Norsk partner er Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Kystverket deltar som en av 15 assosierte partnere, inkludert et russisk universitet.

GREEN CRUISE PORT
Gjennom prosjektet skal det utvikles handlingsplaner for å gjøre cruisehavner i Østersjøregionen grønnere, med hovedfokus på tilrettelegging for landstrøm og bruk av LNG. Bergen og omland havnevesen er norsk partner. Oslo havn er med som assosiert partner.

EnviSuM
Meteorologisk Institutt er partner i prosjektet som skal utvikle ny kunnskap og nødvendige verktøy for å gjøre skipstrafikken mer bærekraftig. Prosjektet har 11 partnere fra sju land, og flere assosierte partnere blant annet fra Russland.

Scandria2Act
Hynor Lillestrøm AS, Oslo Renewable Energy and Enviromental Cluster og Oslo havn skal delta i prosjektet som skal bidra til å planlegge og utvikle effektive logistikkfunksjoner langs transportkorridoren ScanMed (ScandinavianMediterranean Core Network Corridor). Østlandssamarbeidet og Akershus fylkeskommune er finansielle partnere.

TENTacle
Grensekomiteen Värmland-Østfold og Innovation Circle Network er de norske partnerne i prosjektet med til sammen 22 partnere fra ni land. Prosjektet samler en rekke makroinitiativer i Østersjøregionen innen transportløsninger, og har i tillegg til de formelle partnerne 60 assosierte partnere. Blant disse er Alliansen Osloregionen, Marker kommune og Østfold fylkeskommune.

Go LNG
Som navnet antyder, skal prosjektet jobbe for å øke tilgjengeligheten og bruken av LNG i Østersjøregionen. Shipping & Offshore Network er norsk partner, mens Ocean Industry Forum Oslofjord, Oslo Rederiforening og Risavika Havn AS deltar som assosierte partnere. Prosjektet har partnere fra sju land.

I tillegg til prosjektene med direkte norske deltakere, deltar Vest-Agder fylkeskommune som en av 29 assosierte partnere i prosjektet EmpInno. Prosjektet skal utvikle effektive FoU-strategier for smart spesialisering i middels store byer og regioner.