Kan fôr til den midtnorske lakseindustrien i framtiden bli produsert av trøndersk trevirke?

De fem prosjektene har samlet et budsjett på 4,95 millioner euro. De norske partnerne er innvilget prosjektstøtte på til sammen 834.724 euro. Fra EU mottar prosjektene 2,4 millioner euro i støtte.

Disse prosjektene er godkjent:

RESENS
Høgskolen i Nord-Trøndelag og Mittuniversitetet skal i prosjektet utvikle ny kunnskap og nye modeller for sosialt enreprenørskap og økt omstillingsevne i distriktssamfunn. Prosjektpartnere i Trøndelag er Nord-Trøndelag fylkeskommune, Høylandet kommune, Fosen regionråd, Flyndra AS, Leiv Eriksson Nyskaping og Nasjonalparken Næringshage. Prosjektet har et samlet budsjett på 1,86 millioner euro.

BIORAFF – MER AV TRE
Prosjektet skal bidra til å utvikle nye, grønne produkter og prosesser basert på regionens skogressurser. Blant annet anses det som mulig å benytte proteiner framstilt fra trevirke i produksjon av fiskefôr. Prosjektet ledes av svenske SP Processum och Papir og Fiberinstituttet. Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner deltar i prosjektet, sammen med en rekke bedrifter innen skognæringene. Prosjektet går ut 2018, og har et samlet budsjett på 1 millioner euro.

GIRAF
Prosjektet Grenseoverskridende innovativ bedriftsutviklingsmiljø for SMBer innen sensor- og kommunikasjonsteknologi (GIRAF) tar mål av seg til å utvikle et midtnordisk innovasjonsmiljø innenfor det rasktvoksende sensor- og IKT-området. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Mittuniversitetet og Fiber Optic Valley er sentrale kunnskapsaktører i prosjektet, sammen med NCEI – Norweigan Centres of Expertise Instrumentations, NTNU og SINTEF. GIRAF skal utvikles som et kunnskapsnettverk for sensor- og IKT-bedrifter i Trøndelag og Jämtland. Prosjektet har et samlet budsjett på 678.882 euro.

MID NORDIC FILM EXPORT
Prosjektet skal etablere et kunnskapsnettverk for etablerte og nye produsenter av film, animasjon, reklame og tv-dramatikk. Målet er å bidra til økt eksport av ulike typer film fra regionen. Midtnorsk Filmsenter er norsk prosjekteier. For øvrig er Filminvest Midt-Norge, Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, Tindved Kulturhage og Trondheim kommune norske prosjektpartnere. Prosjektet går over tre år, og har et samlet budsjett på 1,1 millioner euro.

FJELLKUNNSKAP
Sylene-området er blitt et stadig mer attraktivt besøksmål. Interessekonfliktene mellom turistnæringen og tradisjonell reindrift kan på sikt øke. Prosjektet tar sikte på å sikre en bærekraftig utvikling i fjellområdet samtidig som miljø- og vernebehov hensyntas. Både næringsliv, foreninger, kommuner, fylkeskommuner samt fylkesmannen i både Nord- og Sør-Trøndelag deltar fra norsk side. Prosjektet har et budsjett på 287 671 euro.