En storbyregion CATCHer fremtiden

Rådgiver Marit Øhrn Langslet i Akershus fylkeskommune.
Rådgiver Marit Øhrn Langslet i Akershus fylkeskommune.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus inneholder overordnede strategier, kart og retningslinjer for utnyttelse av arealer og utvikling av transportsystemer fram mot 2030. I desember behandler bystyret i Oslo og fylkestinget i Akershus planen, som skal legges til grunn for både fylkeskommunens, kommunenes og statens planlegging og virksomhet i regionen de neste 15 årene.

Interreg til rett tid
Planen som ligger til behandling, legger opp til at den kommende befolkningsveksten i Oslo og Akershus skal håndteres gjennom et mer konsentrert utbyggingsmønster og en større satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. I praksis vil dette føre til at private og offentlige arbeidsplasser samt boområder i større grad skal legges til prioriterte byer og tettsteder tilknyttet kollektivtransport.

I forarbeidet til planforslaget, har Oslo kommune og Akershus fylkeskommune delt erfaringer, høstet kunnskap og hentet inspirasjon fra seks europeiske storbyer: Berlin som «lead partner», Roma, Wien, Gøteborg, Budapest og Ljubljana. Gjennom Interreg-samarbeidet i CATCH-MR rettet partnerne fokus på samspillet mellom areal og transport, utfordringer knyttet til byspredning (ofte omtalt med det engelske begrepet «urban sprawl», journ.anm.) og hvordan folkevalgte organer kan samarbeide om store utviklingsspørsmål.

Prosjektet har også inspirert til en ny søknad om et EU-prosjekt med fokus på enda mer konkrete problemstillinger

Spesialrådgiver Peter Austin i Oslos byrådsavdeling for byutvikling.
Spesialrådgiver Peter Austin i Oslos byrådsavdeling for byutvikling.
– Prosjektet handlet om planlegging av nettopp de tingene som regjeringen påla Oslo og Akershus å gjøre i en felles, regional plan for areal og transport. Timingen kunne ikke vært bedre, sier spesialrådgiver Peter Austin i Oslos byrådsavdeling for byutvikling.

Gjorde nytte av kunnskapen
De sentrale CATCH-MR-aktørene fra Oslo og Akershus har begge hatt sentrale oppgaver i arbeidet med den regionale planen som i desember ligger på politikernes bord. Austin koordinerte Oslos innsats i planarbeidet, mens Marit Øhrn Langslet i Akershus har vært sentral i det felles plansekretariatet.

– Erfaringene fra CATCH-MR ga utvilsomt perspektiver, konkret kunnskap og et kontaktnettverk – både internasjonalt og i egen region – som har vært til stor nytte og inspirasjon. Ikke minst har det gitt nyttige innspill om bærekraftige transportløsninger i hovedstadsregionen, mener Austin, og får følge av Øhrn Langslet.

– Fra de europeiske samarbeidsbyene har vi sett viktigheten av å fullintegrere lokaltog i det regionale og lokale kollektivtilbudet. Vi har også hatt stor nytte av et felles plansekretariat for Oslo og Akershus, slik de de tyske delstatene Berlin og Brandenburg har.

– Samtidig har vi lært av Göteborgregionens dialogbaserte planleggingsprosesser. Dette har gitt gode rammer og inspirasjon for involvering og medvirkning fra primærkommunene hos oss, sier Øhrn Langslet.

Da areal og transportplanen var ute på høring sist vinter, var tilbakemeldingene entydig positive til prosessen. Og mye tyder på at medvirkningen har vært reell: Selv om planen ikke tillater like sterk satsing i alle kommuner, er de fleste enige i planens målsettinger og hovedgrep.

Vedvarende nytteeffekt
Gjennom faglige verksted og EU-finansierte forskningsoppdrag har CATCH-MR-prosjektet også tydeliggjort Oslo og Akershus sine likheter og utviklingsfortrinn sammenlignet med andre storbyregioner:

Sju europeiske storbyregioner jobbet sammen om areal- og transportplanlegging i Interreg-prosjektet CATCH-MR. Her er prosjektpartnerne avbildet på rådhustrappen i Oslo. Selv om prosjektet ble avsluttet i 2012, samarbeider mange av deltarkene fortsatt – og nå søkes de om et nytt EU-prosjekt. Foto: Oslo kommune
Sju europeiske storbyregioner jobbet sammen om areal- og transportplanlegging i Interreg-prosjektet CATCH-MR. Her er prosjektpartnerne avbildet på rådhustrappen i Oslo. Selv om prosjektet ble avsluttet i 2012, samarbeider mange av deltarkene fortsatt – og nå søkes de om et nytt EU-prosjekt. Foto: Oslo kommune

 

Interreg-prosjektet har gitt stor verdi for de norske deltakerne, med lærdom som varer etter at CATCH-MR ble avsluttet i 2012.

– Flere har opprettholdt kontakten også etter prosjektslutt, blant annet gjennom METREX og EUROCITIES-nettverkene. Prosjektet har også inspirert til en ny søknad om et EU-prosjekt med fokus på enda mer konkrete problemstillinger, sier Peter Austin.