Det lyses nå ut nye prosjektmidler til samarbeidsprosjekter langs svenskegrensen fra Østfold til Nordland.

Det nye 7-årige programmet (2014-2020) har tatt mål av seg til å være mer fokusert, målrettet og strategisk enn de foregående interregprogrammene. Andre søknadsrunde er nå avsluttet og ny søknadsrunde starter rett over nyåret. Søknadsfrist er satt til 19. februar 2016.

Målet med programmet

Hovedmålet med programmet er å styrke regionens attraktivitet og konkurranseevne gjennom grenseoverskridende samarbeid. Satsingsområder i programmet er forskning og innovasjon, små og mellomstore bedrifter, natur og kulturarv, bærekraftig transport og grenseoverskridende arbeidsmarked.

En nærmere beskrivelse av satsingsområdene finnes på programmets hjemmeside.

Programgeografi
Geografisk dekker Interreg Sverige Norgeprogrammet området langs den svensk-norske grensen fra Jämtland og Nord-Trøndelag i nord til Østfold og Västra Götaland i sør. Programmet består av tre delområder.

I delområde Nordens Grønne Belte deltar Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Jämtland og Västernorrland. Nytt i denne perioden er at Västernorrland er fullverdig medlem av programmet.

Delområde Indre Skandinavia, dekker Hedmark, Värmland, Dalarna, nord-østlige deler av Akershus, samt indre Østfold.

Delprogram Grenseløst Samarbeid, dekker det geografiske området Follo, ytre Østfold og Fyrbodal.

Økt budsjett

EUs regionalfond, norske interregmidler, norske og svenske offentlige myndigheter samt private midler bidrar til finansieringen av interregprosjektene. Budsjettet er økt i forhold til forrige programperiode.

I programmet som går fra 2014-2020 vil det være ca 1,3 mrd NOK kr til rådighet. Rammen for EU-midler for neste periode er økt med 27,3 % til 47,4 mill. €.

Tildelingsbrev til fylkeskommunene fra Kommunal og moderniseringsdepartementet viser at rammen for statlige interregmidler vil være på samme nivå som tidligere: 29,7 mill. NOK årlig (208 mill. NOK for hele perioden). Nytt i dette programmet er også at privat medfinansiering kunne utløse interregmidler.

Prosjekthåndbok

Til hjelp i arbeidet med å utforme en søknad er det laget en prosjekthandbok. Prosjekthåndboka for Interreg Sverige-Norge skal veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt.