Av 12 nye prosjekter som får støtte fra Nordsjøprogrammet, har fem prosjekter norske partnere

Ingen av de 12 godkjente prosjektene har norsk prosjektledelse. Blant de 25 prosjektskissene – såkalte «Expressions of Interest» – som styringskomitéen ønsker at det skal jobbes videre med, er det tre med norsk ledelse.

Totalt har EU tildelt 27 millioner euro til de godkjente prosjektene. Den norske medfinansieringen er 585.000 euro.

Disse har fått støtte
Tre av de fem «norske» prosjektene som allerede er godkjent, er plassert innenfor satsingsområdet bærekraft. Norges vassdrags- og energiverk (NVE) er partner i to av dem, BWN – Buliding with Nature og FAIR – Flood infastructure Asset mangagement and Investment in renovation, adaption and maintenance. Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet er de norske partnerene i NorthSEE – A North Sea Perspectice on Shipping, Energy and Environment Aspects in MSP.

Det norske trekløveret Driv Inkubator (Drammen), Oslo International Hub og Buskerud fylkeskommune er partnere i Lean Landing for Micro SMEs – Soft landing for SMEs in the North Sea Region. Prosjektet er godkjent under satsingsområdet «Thinking Growth».

Bergen kommune er norsk partner i SHARE-North – Shared Mobility Solutions for a Livable and Low-Carbon North Sea Region innenfor satsingsområdet «Green Transport and Mobility.

Har satt av mer penger
Fra norsk side er det i tillegg allerede «øremerket» 6,4 millioner euro til de mange prosjektskissene med norske partnere, som styringskomiteen nå har bedt om å forberede søknader til Nordsjøprogrammet. Blant prosjektene under utvikling, er det tre med norsk leadpartner.

– Det gjenstår å se hvor mange av disse klarer å levere en fullverdig søknad som kan bli godkjent under neste utlysning, sier nasjonal programkoordinator Kate Clarke.

Utlysningen åpner i midten av januar, med endelig søknadsfrist i mars. Tildelinger blir gjort i september 2016. I neste utlysning vil en kun ha mulighet til å levere fase 1-søknad (Expression of Interest), med mindre man har fått invitasjon fra Styringskomiteen til å forbedre prosjektsøknad.

Husk: Fokus på målbare resultater
De nye Interreg-programmene har langt større fokus på målbare resultater enn i tidligere programmer.

– Dette må komme tydelig frem i søknaden, oppfordrer Clarke.

Ettersom det er åpnet for – og ønsket – større deltakelse fra private organisasjoner og næringsliv, er også spørsmålene om hvordan prosjektene forholder seg til statsstøtteregelverket blitt mer sentralt.

Aktører som jobber med prosjektutvikling for Interreg VB Nordsjøprogrammet oppfordres sterkt til å delta på verkstedet Call 2 Interwork event som arrangeres i Amsterdam i desember (se lenke til høyre).