Tallenes tale om Europas regioner

Statistikk er et viktig verktøy for å forstå og tallfeste effekten av politiske beslutninger. I siste utgave av Eurostat Regional Yearbook gis et detaljert bilde knyttet til et bredt spekter av statistiske emner på tvers av over 1300 regioner i 37 europeiske land. Hvert kapittel presenterer på en lettfattelig måte statistisk informasjon i kart, figurer og tabeller, alltid ledsaget av en beskrivelse av politisk kontekst, hovedfunn og datakilder.

I årboken presenteres regionale data for til sammen 12 fagområder: Regional politikk og Europa 2020, befolkning, helse, utdanning, arbeidsmarked, økonomi, strukturstatistikk, forskning og innovasjon, informasjonssamfunnet, turisme, transport og landbruk. I 2015-utgaven ser Eurostat dessuten nærmere på tre særskilte fokusområder: Kjønnsproblematikk, livskvalitet samt det urbane Europa.

Klikk her for å laste ned Eurostat Regional Yearbook 2015.

Om Eurostat

Eurostat er EUs generaldirektorat for statistisk informasjon. Organisasjonens oppgave er å utarbeide god og sammenlignbar statistikk for EU-området og andre land unionen ønsker å sammenligne seg med. Norge leverer data til Eurostat på de fleste statistikkområder og har gjennom EØS-avtalen plikter og rettigheter knyttet til utveksling av data og utarbeiding av statistikk.