Næringslivet må mer med i Interreg!

Denne kronikken er skrevet av statssekretær Jardar Jensen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

For å opprettholde konkurransekraft i omskiftelige tider må norsk næringsliv stadig omstille seg. Nye muligheter må utforskes. Samarbeid over landegrensene om innovasjon, forskning og utvikling er en vei å gå.

Den norske naturgassleverandøren Gasnor leverer i dag naturgass til båter gjennom Hamburg havns nye mobile smågasskraftverk. Gassen har erstattet oljebasert energiproduksjon om bord i fartøyene, mens de ligger til kai. Ferjer i Nederland og Tyskland, som trafikkerer til og fra rekreasjonsøya Borkum, har også byttet ut olje med naturgass. En slik utvikling er gjort mulig blant annet fordi Norge er med i Interreg, et spleiselag mellom regionene, nasjonale myndigheter i hvert land, og EU.

Interregprosjektet Clean North Sea Shipping er en av de viktigste forklaringene på at nye løsninger kommer på plass, og at norsk næringsliv er med. Her har Hordaland fylkeskommune lederrollen. Målet har vært å kartlegge miljø- og helseutfordringer skapt av luftforurensing og klimagassutslipp fra skipsfart i Nordsjøen. Store miljøutfordringer i Bergensområdet og lignende byområder i Europa utgjør bakteppet for satsingen. Grundig kunnskap om utfordringer og klare anbefalinger er blant resultatene. Blant rådene er å skifte ut diesel med biogass som drivstoff for skip. Gasnor har bevisst valgt å delta i prosjektet for å utvikle bedriften, produkter og etablere nye markeder. Deltakelsen har gitt verdifulle nettverk.

Hundrevis av norske bedrifter har deltatt i Interreg. Disse bedriftene har innsett at Interreg er en arbeidsform, som tar tid. Resultater kommer etter langsiktig innsats og er ikke alltid like lett å se umiddelbart. I den nye programperioden åpnes det for at næringslivet i enda sterkere grad kan delta på lik linje med andre aktører. Regjeringen har som mål at Norge skal være blant Europas mest innovative land. Vi vil styrke satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon for å legge et bedre grunnlag for verdiskaping. Innovasjon, vekst og verdiskaping er satsingsområder i alle Interreg-programmer. Bedriftene kan nå delta som likeverdige partnere i prosjekter. Dermed kan flere bedrifter få utbytte av programmene på en mer direkte måte.

Norge har deltatt i Interreg i 20 år. Vi bidrar ikke bare med kunnskap, kompetanse og erfaring. Vi mottar tilsvarende kompetanse fra våre samarbeidspartnere, enten de kommer fra Sverige, Frankrike, Romania eller andre land. Vi trenger sterkere involvering av private bedrifter i prosjekter i Interreg. Jeg vil oppfordre norske bedrifter til å gripe sjansen.

LES MER: Interreg blir enklere for bedrifter.