Massiv interesse for URBACT III

Med URBACT III videreføres det alleuropeiske samarbeidet for byutvikling på tvers av landegrensene i Europa. Etter at den første søknadsrunden nå er lukket er det klart at over 400 byregioner, fordelt på 99 tematiske nettverk, har søkt om finansiering.

Det skal etableres inntil 20 tematiske nettverk, som alle vil ha et budsjett på 750 000 euro for hele prosjektets levetid. I den første utlysningen ble byer i EUs 28 medlemsstater, samt Norge og Sveits, invitert til å danne nettverk innenfor ti innsatsområder, fordelt på tre hovedtemaer:

Økonomi og konkurransekraft:

• Forskning, teknologiutvikling og innovasjon (thematic objective 1)
• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (TO2)
• Konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter (TO3)
• Lavkarbon-økonomi (TO4)

Urbant miljø og robusthet:

• Tilpasninger til klimaendringer og risikoforebygging (TO5)
• Miljøvern og ressurseffektivitet (TO6)
• Bærekraftig transport og infrastruktur (TO7)

Sysselsetting, sosiale forhold og utdanning:

• Sysselsetting og mobilitet i arbeidslivet (TO8)
• Sosial inkludering og fattigdomsbekjempelse (TO9)
• Utdanning og livslang læring (TO9)

En oversikt over søknadene taler sitt tydelige språk om hvilke spørsmål som stør høyt på den urbane agendaen i Europa i 2015. Hele 37 % av søknadene retter innsatsen mot sosial inkludering (TO9) og sysselsetting (TO8). Den høye andelen viser at mange europeiske byer fortsatt sliter med konsekvensene av den økonomiske krisen, et poeng som understrekes at to tredjedeler av nettverkene ledes av greske, italienske, spanske og portugisiske byregioner.

Videre tar 25 prosent av søknadene for seg ulike miljøspørsmål.

Om URABCT

Siden 2002 har URBACT-programmet siktet mot å fremme en helhetsorientert og bærekraftig byutvikling i byer på tvers av landegrensene i Europa. Norge har deltatt i bysamarbeidet siden 2007. I forlengelsen av de to foregående programperiodene skal URBACT III legge til rette for at dette arbeidet videreføres i årene fram mot 2020. I den nye programperioden skal URBACT også bidra til gjennomføringen av Europa 2020-strategien. Gjennom nettverksbygging, kapasitetsoppbygging og kapitalisering av god praksis støtter programmet bypolitiske beslutningstakere på europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Slik gir URBACT byene i Europa muligheten til å samarbeide for å utvikle felles løsninger på lokale utfordringer. I et URBACT-nettverk deler byene erfaringer, de lærer av hverandre og deler god praksis med henblikk på å forbedre bypolitikken.