NPA: Seks prosjekt godkjent

Det er klart etter at kontrollkomiteen for VB Nordleg Periferi og Arktis har godkjend seks av fjorten søknader i den andre utlysningsomgangen. Eitt av dei utvalde prosjekta, eCap, har norsk leadpartner, medan ytterlegare fire har norsk prosjektpartner.

Innsatsområde 1: Innovasjon

• eCap (norsk leadpartner: Universitetssykehuset Nord-Norge)
• Making it work (norsk partner: UiT – Norges arktiske universitet)

eCap – eHealth services for Child and Adolescent Psychiatry – tek sikte på å utvikle helsefremjande løysingar innan barne- og ungdomspsykiatrien gjennom å leggje til rette for auka bruk av velferds- og kommunikasjonsteknologi mellom fagfolk og pasientar.

Innsatsområde 2: Entreprenørskap

• Circular Ocean (norsk partner: NTNU)
• GREBE (norsk partner: Forskningsparken i Narvik)

Innsatsområde 3: Fornybar energi og energieffektivitet

• RECENT

Innsatsområde 4: Natur- og kulturarv

• REGINA (norske partnerar: MidtSkanidia, Nordlandsforskning, Bioforsk, Alstahaug kommune, Brønnøy kommune)

Dei seks prosjekta har ei samla budsjettramme på like i underkant av elleve millionar euro. Prosjektstøtte frå EUs fond for regional utvikling og norske Interreg-middel utgjer rundt 6,8 millionar euro.

Den tredje utlysinga av prosjektmiddel opnar 30. september. Frist for å søkje om finansiering er sett til 30. november.

PS: Vil du vite meir? Klikk på lenkja til høgre for denne artikkelen for eit samandrag av målsetjingane i dei ulike prosjekta.